link naar deze pagina

Raadsvergadering - 14 december 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel
Algemene documenten:

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
Er is een gecorrigeerd besluit aangeleverd op hamerstuk 6.2. De voorzitter zal de raad vragen of men het eens is met behandeling van gecorrigeerd raadsbesluit.
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
pdf 1.1 B&W - reactie op brief mw. Kansu inzake rubbergranulaat op sportvelden.docx (492KB)
pdf 1.2 bijlage 1. Presentatie Informatiebijeenkomst Zwaluw 10-05-17.pdf (1.9MB)
pdf 1.3 bijlage 2 - mw. Kansu namens bezorgde ouders uit Vught - rubbergranulaat sportvelden.docx (399KB)
pdf 2.1 B&W - reactie op brief bewoners Willem III laan inzake PHS.docx (415KB)
pdf 2.2 bijlage - bewoners WillemIII laan - PHS en gevolgen voor WillemIII laan.docx (150KB)
pdf 3. B&W - Rib Wijkverpleegkundige en WijkGGD'er.pdf (1.1MB)
pdf 4.1 B&W - Beantwoording schriftelijke vragen VVD gevaarlijke verkeerssituatie Postweg.pdf (1.1MB)
pdf 4.2 Bijlage bij beantwoording omleidingstekening fietsers (Berghege).pdf (1.2MB)
pdf 5. B&W - Rib Project Zuiderwaterlinie.pdf (411KB)
pdf 6. B&W - Rib 4 woningen Van Rijckevorselstraat.pdf (112KB)
pdf 7. B&W - Rib inkoop specialistische hulp WMO 2018.pdf (142KB)
pdf 8. B&W - Beantwoording schriftelijke vragen PvdA GL inzake gymlocatie de Springplank.pdf (1MB)
pdf 9. B&W - Rib Opstelling prestatieafspraken 2018 Woonwijze, HBV en gemeente.pdf (996KB)
pdf 10.1 B&W - Rib dementievriendelijke gemeente.pdf (2.1MB)
pdf 10.2 bijlage Deelnemen-met-dementie-in-Vught-Laura-Platter_1.pdf (2.4MB)
pdf 11.1 B&W - Rib Zilveren kracht beleid 2017 2018.pdf (1.4MB)
pdf 12.1 B&W - Rib Woningbouwprogramma en Brabantse agenda wonen.pdf (1.2MB)
pdf 12.2 Bijlage 1 Aanbiedingsbrief gemeenten 2 - Brabantse Agenda Wonen.pdf (662KB)
pdf 12.3 Bijlage 2 Brabantse Agenda Wonen - sept. 2017.pdf (5.3MB)
pdf 13.1 B&W - Rib locatiekeuze uitbreiding Zuiderbos.pdf (1.2MB)
pdf 13.2 bijlage Notitie varianten 28 11 2017_1.pdf (359KB)
pdf 14. B&W - Rib stand van zaken project N65.pdf (1MB)
pdf 15. B&W - Beantwoording schriftelijke vragen PvdA GL inzake duurzaam bouwproject Van Rijckevorselstraat.pdf (2MB)
5.3
Categorie II Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
6.1
Rv Verstrekken lening aan Stichting Vughtse Aankoopregeling
6.2
Rv Vaststellen nieuwe Verordening Leerlingenvervoer Vught 2017
Er is een gecorrigeerd raadsbesluit/verordening aangeleverd. Toelichting voor deze correctie is ook toegevoegd.
Bij vaststelling van de raadsagenda zal de raad gevraagd worden of men eens is met behandeling van gecorrigeerd raadsbesluit.
6.3
Rv Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Vught 2017
7
Bespreekstukken
7.1
Bestemmingsplan Vughterstede, locatie Merpatistraat
7.2
Grip op regionale samenwerkingsverbanden
7.3
Rv Belasting- en rechtenverordening 2018
pdf RV Belasting- en rechtenverordening 2018.pdf (2.1MB)
pdf Getekend Rb Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.pdf (1.3MB)
pdf Getekend Rb verordening op de hoffing en invordering van toeristenbelasting.pdf (380KB)
pdf Getekend Rb verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten.pdf (346KB)
pdf Getekend Rb Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld.pdf (424KB)
pdf Getekend Rb verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing.pdf (756KB)
pdf Getekend Rb Verordening op de heffing en de invoerdering van onroerende zaakbelastingen.pdf (405KB)
pdf Getekend Rb Legesverordening.pdf (361KB)
pdf bijlage 1 - Tarieventabel 2018 behorende bij de legesverordening 2014 (inclusief ROEB-lijst 2018).docx (1.2MB)
pdf bijlage 1.1 - Roeb- lijst.docx (315KB)
pdf Bijlage 2 - Wijzigingen tarieventabel leges.docx (407KB)
pdf bijlage 3 - Tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten.docx (190KB)
pdf bijlage 4 - Verloop voorziening riolering.docx (261KB)
pdf bijlage 5 - Tarieventabel 1 – 2018 behorende bij de Verordening Reinigingsheffing 2012 (Variant 1).docx (227KB)
pdf bijlage 6 -Tarieventabel 2 – 2018 behorende bij de Verordening Reinigingsheffing 2012 (Variant 1).docx (144KB)
pdf bijlage 7 -Tarieventabel 1 – 2018 behorende bij de Verordening Reinigingsheffing 2012 (Variant 2).docx (227KB)
pdf bijlage 8 - Tarieventabel 2 – 2018 behorende bij de Verordening Reinigingsheffing 2012 (Variant 2).docx (145KB)
pdf bijlage 9 - Vergelijking tarieven reinigingsheffing 2018 variant 1 en 2 tov 2017.docx (123KB)
pdf bijlage 10 - lastendrukontwikkeling 2018.docx (245KB)
7.4
Rv Faciliteren Lokale Televisie AvuloFM
7.5
APV Vught
7.6
Rv Beleidskader lokaal sociaal domein en lokale sociale agenda
7.7
Rv Aanpassing verordeningen en beleidsregels Participatiewet
er zijn geen bijlagen 1, 4 en 7, omdat dit de 3 raadsbesluiten betreffen.
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting