link naar deze pagina

Commissie Bestuur & Samenleving - 4 juni 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst/actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
6
Ter advisering
6.1
Programmabegroting 2021 en Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord
6.2
Jaarverslag 2019 en Jaarrekening 2019 en Ontwerpbegroting 2021 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
6.3
Beheer en exploitatie sportzaal en jeugd- en jongerencentrum Elzenburg
6.4
Jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost Brabant
6.5
Begroting 2021 en jaarrekening 2019 RAV Brabant Midden-West-Noord
6.6
Zienswijze Begroting 2021 GGD Hart voor Brabant
6.7
Financiële stukken WSD (jaarverslag 2019 en begroting 2021)
7
Rondvraag en sluiting