link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 november 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel
Toelichting: Programmabegroting 2019
Algemene documenten:

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
Door D66 is op 6 november een interpellatieverzoek over het Project Ruimte voor Ruimte ingediend (als bijlage toegevoegd).
Bij vaststelling van de agenda wordt het verzoek tot een interpellatie in stemming gebracht. Elk individueel raadslid kan verzoeken om een interpellatie, maar de raad als geheel bepaalt of de interpellatie wordt toegestaan. Na instemming met de interpellatie door de raad, bepaalt de raad op welk moment tijdens de vergadering de interpellatie wordt gehouden.

De volgende vragen zijn onderwerp van interpellatie:
1. Waarom gaat het steeds mis in dit dossier?
2. Wat gaat het college (precies) nog ondernemen zodat Vught zich toch aan de vorig jaar gemaakte afspraken kan houden en wanneer is dat duidelijk?
3. Hoe kan het vertrouwen in de gemeente van de aanwonenden hersteld worden?
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
6.1
Bestuursrapportage II-2018
7
Bespreekstukken
7.1
Nieuwbouw beweegzaal De Springplank Vught-Centrum
7.2
Programmabegroting 2019
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting