link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 september 2021

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijsten
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. RNOB - Jaarverslag 2020 (1MB)
pdf 2. Bewonersgroep Helvoirtseweg e.o. – Gespreksverslag 100 dagen gesprek (6.4MB)
pdf 3. VNG - Ledenbrief VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single Digital Gateway (123KB)
pdf 4. BrabantAvies - Digitale publicatie Brabant sterker uit de crisis (802KB)
pdf 5. VNG – Ledenbrief Implementatie informed consent (214KB)
pdf 6. ZLTO Dommel en Aa – Jacobs Kruiskruid en honden in buitengebied (1.7MB)
pdf 7. VeiligCromvoirt – Overzicht mogelijke maatregelen verkeerssituatie Cromvoirt (quick-wins) (343KB)
pdf 8. VNG - Ledenbrief Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken (123KB)
pdf 9. Gemeente Brunssum - Motie Wateroverlast in Limburg (639KB)
pdf 10. Omgevingsdienst Brabant Noord - Programmabegroting 2022 (1.6MB)
pdf 11. Inwoner - Verkeerssituatie ovonde Esscheweg (392KB)
pdf 12. Gemeente Stede Broec - Motie borstonderzoek bij vrouwen (535KB)
pdf 13. Inspectie SWZ Toezicht SUWI - rapport ‘Niet-gebruik algemene bijstand (515KB)
pdf 14. Gemeente Heusden – Motie borstonderzoek vrouwen (945KB)
pdf 15. Inwoner - Bouwput Vught (586KB)
pdf 16.a VNO-NCW - Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2022 (211KB)
pdf 16.b VNO-NCW Brabant Zeeland 10 puntenplan gemeenteraadsverkiezingen (184KB)
pdf 17. Mission Reuse - Input gemeenteraadsverkiezingen 2022 afvalpreventie (588KB)
pdf 18. RNOB - Jaarplan 2022 (86KB)
pdf 19. Vught Participeert - Verkeersveiligheidsonderzoek legt ernstige ontwerpfouten N65 bloot (2.5MB)
pdf 20. VNG - Ledenbrief Wijziging VNG Model Huisvestingsverordening (22KB)
pdf 21. Raad van State - Beroep gemeente Tilburg en Oisterwijk op bestemmingsplan Buitengebied Haaren, herziening 2020 (44.3MB)
pdf 22. Gemeente Kerkrade – Motie bevolkingsonderzoek borstkanker (1.3MB)
pdf 23. Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Opleidingengids 2021 (189KB)
pdf 24. VNG – Ledenbrief Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing vervang Modelverordening Rioolheffing (129KB)
pdf 25. VNG - Ledenbrief LOGA-circulaire Regeling Netto FLO-spaartegoed (185KB)
pdf 26. Natuurmonumenten - Petitie voor insectvriendelijker groenbeheer in uw gemeente (2.9MB)
pdf 27. Gemeente West Betuwe - Motie periodiek onderzoek borstkanker (698KB)
pdf 28. Gemeente Vlieland – Motie Periodiek onderzoek borstkanker (874KB)
pdf 29. Inwoner - Woonsituatie Boslaan (2.2MB)
pdf 30. Raad van State - Beroep gemeente Boxtel op bestemmingsplan Buitengebied Haaren, herziening 2020 (13.8MB)
pdf 31. Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland en Noord-Nederland - Huisvesting statushouders (636KB)
pdf 32. Gemeente Vught - Beroep bestemmingsplan Buitengebied Haaren, herziening 2020 (17.1MB)
pdf 33. RNOB – Voortgangsrapportage Regiodeal Noordoost Brabant (57KB)
pdf 34. Welzijn Vught - Jaarverslag 2020 (3.8MB)
pdf 35. Gemeente Woensdrecht – Motie Borstonderzoek elke 2 jaar (761KB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
pdf 1. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-GL D66 - Fietsbrug Drongelens Kanaal bij Fort Isabella (2.9MB)
pdf 2. Beantwoording schriftelijke vragen GB - Kindcentrum De Leydraad Cromvoirt (953KB)
pdf 3. Raadsinformatiebrief OZB-tarief woningen 2022 (660KB)
pdf 4. Raadsinformatiebrief Afwijzen verzoek grenscorrectie (544KB)
pdf 5. Raadsinformatiebrief Coronamiddelen voor ondersteuning lokale infrastructuur cultuur (1.2MB)
pdf 6. Raadsinformatiebrief Rapportage businesscase sociaal cultureel centrum De Speeldoos (1.8MB)
pdf 7. Raadsinformatiebrief Ontwikkelagenda inclusief onderwijs de Meierij 2021-2025 (3.8MB)
pdf 8. Reactie college op brief Robert Coppes Stichting inzake Beweegplein Bisschop Zwijsenplein (9.7MB)
pdf 9. Bericht college - Plan van aanpak Omgevingsplan (607KB)
pdf 10. Beantwoording schriftelijke vragen GB - Bruggen Kampdijklaan en Deutersestraat (2.3MB)
pdf 11.a Raadsinformatiebrief Herverdeling gemeentefonds (2MB)
pdf 11.b Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording herijking gemeentefonds sociaal domein (7.5MB)
pdf 11.c Bijlage 2 Onderzoeksverantwoording herijking gemeentefonds klassiek domein (732KB)
pdf 11.d Bijlage 3 Aangepast voorstel herijking gemeentefonds (tabellen) (2.8MB)
pdf 12. Reactie wethouder Van de Ven aan jonge initiatiefnemer voetbalkooi Den Hoek (1.4MB)
pdf 13. Raadsinformatiebrief Stand van zaken huisvesting vergunninghouders (755KB)
pdf 14.a Raadsinformatiebrief Stand van zaken reconstructie N65 (1.2MB)
pdf 14.b Bijlage - Statenmededeling (72KB)
pdf 15. Raadsinformatiebrief Toezegging kostendelersnorm (1.1MB)
pdf 16.a Raadsinformatiebrief Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2021-2024 (986KB)
pdf 16.b Bijlage - Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte 2021-2024 (150KB)
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
6.1
Verruiming toepassingsgebied De Vughtse Regeling
**Brochure** Vughtse Regeling: https://rijksinfravught.nl/de+vughtse+regeling/bibliotheek+de+vughtse+regeling/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1370737

**Documenten** inzake Vughtse Regeling zijn terug te vinden in map 011 'Documenten Aaanvraag Vughtse (aankoop)regeling' op: https://rijksinfravught.nl/de+vughtse+regeling/bibliotheek+de+vughtse+regeling/default.aspx

Werkende link naar **grondgebied Helvoirt** (RV): https://arcg.is/1eKmq90
6.2
Vaststelling bestemmingsplan Torenakker Helvoirt
6.3
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN)
6.4
Verordening tot tweede wijziging en evaluatie tegemoetkoming peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Vught 2021
7
Bespreekstukken
7.1
Woonvisie 2021-2025, groei met Vughtse kwaliteit
Naar aanleiding van de Gezamenlijke commissie d.d. 23 september 2021 volgt er zo spoedig mogelijk een aangepaste versie van het concept woningbouwprogramma.
7.2
Kredietaanvraag permanente uitbreiding Kindcentrum De Leydraad
7.3
Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Vught 2022
7.4
Wijziging Afvalstoffenverordening Vught
7.5
Vaststellen gebiedsvisie Kloostergoed Theresia
7.6
Herziening bestemmingsplan buitengebied Haaren
7.7
Fractieondersteuning
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting