link naar deze pagina

Raadsvergadering - 10 oktober 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 3. Reactie college - brief Stichting StralingsArm Nederland inzake 5G netwerk (111KB)
pdf 4. ODBN – verkiezingen DB-lid (255KB)
pdf 5. Regio Noordoost Brabant - Jaarverslag 2018 en jaarplan 2020 (1023KB)
pdf 6. Stichting Boom & Bosch - zienswijze ontwerp beeldkwaliteitsplan De Hagen deelgebied fase 1 Isabellaveld (750KB)
pdf 10. VNG – Ledenbrief Cao Ontslagcommissie (227KB)
pdf 11. VNG - Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies (141KB)
pdf 12. VNG – Ledenbrief Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 (525KB)
pdf 13. VNG – Ledenbrief Uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 (2): Cao Gemeenten vanaf 1 januari 2020 (351KB)
pdf 15. Milieudefensie - Lokale zaken in het geding door CETA-verdrag (4.2MB)
pdf 16. VNG - Ledenbrief toetsing Klimaatakkoord (334KB)
pdf 17. UN Women NL - status campagne Orange the World (3.9MB)
pdf 22. Let's Talk About Tech - Kritische reacties gemeenten op wetsvoorstel verplichte uitrol 5G (919KB)
pdf 23. VNG – Ledenbrief: VNG-reactie op de Rijksbegroting 2020 (1.2MB)
pdf 24. VNG - Ledenbrief Voortgang implementatie nieuw pgb-systeem (PGB2.0) (113KB)
pdf 25. VNG - Ledenbrief FLO-overgangsrecht: nadere aanpassing levensloopsregeling (441KB)
pdf 26. Gemeente Tilburg - Van Gogh Nationaal Park i.o. (72KB)
pdf 27. Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Openbaarmaking nevenfuncties en -inkomsten burgemeester en wethouders (1.2MB)
pdf 28. VNG - Wijziging in verstrekking hulpmiddelen (484KB)
pdf 29. Gemeente Asten – Motie ontwikkeling gemeentefonds (6.8MB)
pdf 30. Gemeente Wormerland - Motie Trap op Trap af (214KB)
pdf 31. Gemeente Weststellingwerf - Kleine gasvelden (234KB)
pdf 32. Brief bewoner - Uiting van zorg voor gezondheid als gevolg van plaatsing 5G (669KB)
pdf 34. Gemeente Zwartewaterland - Problematiek medicinale cannabis (104KB)
pdf 35. Basisschool De Springplank - verhuur beweegzaal De Springplank (435KB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
6.1
Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Vught 2019
Het Presidium heeft dit stuk na bespreking direct geagendeerd als hamerstuk.
6.2
Ambitieniveau invoering Omgevingswet
6.3
Onttrekking van wegen aan openbaarheid tbv actualisering wegenlegger
7
Bespreekstukken
7.1
GFT Gemeente Vught
pdf RV GFT (2.2MB)
pdf RB GFT (57KB)
7.2
Huurprijssystematiek binnensportaccomodaties
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
8.1
N65
8.2
Jagersboschlaan
9
Sluiting