link naar deze pagina

Commissie Bestuur & Samenleving - 3 december 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.F.J. van der Vossen

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
Agendapunt 6.1 Cultuurnota 2020-2023:
- mevrouw Mickers;
- de heer Van Dinther.
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst
3.3
Actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
6
Ter advisering
6.1
Cultuurnota 2020-2023
6.2
Beleidsplan jeugdhulp
6.3
Regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020 e.v.
6.4
Verordening maatschappelijke ondersteuning Vught 2020
6.5
Belasting- en rechtenverordeningen 2020
6.6
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
6.7
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Vught 2020
7
Rondvraag en sluiting