link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 februari 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: burgemeester R.J. van de Mortel

1
Opening
2
Trekking stemcijfer
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Lijst ingekomen stukken
5.1
Categorie I-A Externen
pdf 1. Provincie Noord-Brabant - Evaluatie Beleidskader Interbestuurlijk toezicht 2016-2019 (81KB)
pdf 2. Tweede Kamer der Staten-Generaal - Wetsvoorstel splitsing gemeente Haaren (631KB)
pdf 3. Provincie Noord-Brabant - Toezichtbevindingen begroting gemeente Vught 2020 (2.9MB)
pdf 4. Gemeente Horst aan de Maas - Motie uitbreiding gemeentelijk belastinggebied (179KB)
pdf 5. VNG - Ledenbrief Nieuwe VNG-model referendumverordening (264KB)
pdf 6. Stg. Natuur- en milieugroep Vught - Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Haaren 2020.pdf (432KB)
pdf 7. VNG – Ledenbrief Onafhankelijke cliëntondersteuning, leveringsproblemen Hulpmiddelencentrum en stand van zaken diverse onderwerpen sociaal domein (219KB)
pdf 8. VNG - Ledenbrief Wet elektronische publicaties (273KB)
pdf 9. Inwoner - Zorgen om IJzeren Man als stiltegebied (451KB)
pdf 10. Kinderombudsvrouw - Rapport 'Ik ben meer dan mijn probleem' (1.8MB)
pdf 11. AgriFood Capital – Informatie samenwerking overheden, ondernemers en kennisinstellingen binnen AgriFood Capital (953KB)
pdf 12. Instituut Fysieke Veiligheid - Kennispublicatie De veiligheidsregio en de gemeenteraad (569KB)
pdf 13. Provincie Noord-Brabant - Resultaten systematisch toezicht 2019 (1.8MB)
pdf 14. Gemeente Boxtel - Notitie 'heen en weer beweging' in de eigen gemeente en Regio Noordoost Brabant (434KB)
pdf 15. VNG - Ledenbrief Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo (85KB)
pdf 16. Regio Noordoost Brabant - Wijziging tijdpad Regionale Energie Strategie (779KB)
pdf 17. GGD Hart voor Brabant - Kadernota 2021 (1.3MB)
pdf 18. Veiligheidsregio - Zienswijze Conceptbeleidskader 2021 (714KB)
pdf 19. Lets Talk About Tech|Stop UMTS|Stichting EHS – Stralingslimieten 5G en gezondheidsproblemen (630KB)
pdf 20. Gemeente Almelo - Motie trap op, trap af (796KB)
pdf 21. Gemeente Dongen – Motie kosten Jeugdzorg (1.3MB)
pdf 22. Partij voor de bomen - Persbericht (698KB)
pdf 23. Belgische kerncentrales WISE Nederland - Appel kernsluiting (1.2MB)
pdf 24. Internationale Vrouwendag 2020 (469KB)
pdf 25. Regio Noordoost Brabant - Werkplannen 2020 (1.6MB)
pdf 26. Gemeente Monferland - Motie Trap op, trap af (2.4MB)
pdf 27. Veiligheidsregio Brabant-Noord - Samen staan wij op voor veiligheid (video) (653KB)
pdf 29. Gemeente Achtkarspelen - Motie afschaffing verhuurdersheffing (1.2MB)
pdf 30.1 Aansprakelijkheid Durf te kiezen - Levend Laboratorium 2020 (337KB)
pdf 30.2 Bijlage Levend Laboratorium 2020 (91KB)
pdf 32. Regio Noordoost Brabant - Voorstellen voor regionale samenwerking 2021-2024 (958KB)
pdf 33. Regio Noordoost Brabant - Werkplannen 2020 (1.5MB)
pdf 34. VET Vught - Regionale Energie Strategie (21KB)
pdf 35. Gemeente Heusden - Brandbrief Provincie Brabantse aanpak stikstof (1021KB)
pdf 37. Gemeente Bergen - Motie Zorgen uitrol 5G-antennes (800KB)
pdf 38. Meldpuntjeugdzorg - Jeugdzorg (146KB)
pdf 39. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Aanbieding Essay ‘Energie en Democratie van Prof. dr. Marcel Boogers (499KB)
pdf 40. Veiligheidsregio - Agenda en vergaderstukken vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord 29-01-2020 (746KB)
pdf 41. VNG – Ledenbrief Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca (152KB)
pdf 42. Inwoner - Bezwaar uitbreidingsplannen Van der Valk (17KB)
pdf 43. Gemeente Weesp - Motie Particulier vuurwerk (787KB)
pdf 44. WISE Nederland - Uitstel Appel kernenergie Belgische politiek (42KB)
pdf 45. AgriFood Capital - Activiteitenverslag 2019 (1.2MB)
pdf 46. Bestuur De Speeldoos - reactie op raadsinformatiebrief Verwerving onroerend goed De Speeldoos (21KB)
5.2
Categorie I-B Schriftelijke mededelingen van college of griffie
pdf 1. Bericht wethouder Pennings - Doelgroepenverordening (321KB)
pdf 2. Raadsinformatiebrief Vaststelling VTH beleid fysieke leefomgeving (663KB)
pdf 2.1 Bijlage Beleid VTH Fysieke leefomgeving (712KB)
pdf 3. Beantwoording schriftelijke vragen D66 - Maurick College (936KB)
pdf 4. Raadsinformatiebrief Motie PvdA - GroenLinks t.a.v. aanbestedingsvoorwaarden (M4) (1.2MB)
pdf 5. Bericht wethouder Van de Ven - Afvalstoffenheffing (407KB)
pdf 6. Reactie college op brief VughtParticipeert - Waarom is MKBA N65 niet tijdig aan de gemeenteraad ter beschikking gesteld? (1.2MB)
pdf 7. Raadsinformatiebrief Overschrijding kosten renovatie Raadhuis (1.5MB)
pdf 8. Raadsinformatiebrief Beëindiging communicatiekanaal WhatsApp voor de burger en ondernemer (615KB)
pdf 9. Raadsinformatiebrief Evaluatie langdurig budgetbeheer en -coaching (701KB)
pdf 10. Raadsinformatiebrief Onderzoek mogelijkheden huisvestingsverordening (1.2MB)
pdf 11. Raadsinformatiebrief Instemming gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) (623KB)
pdf 12. Raadsinformatiebrief Prestatieafspraken 2020 Woonwijze en huurdersbelangenvereniging (7.3MB)
pdf 13. Raadsinformatiebrief Tijdelijk handelingskader PFAS (1.6MB)
pdf 14. Raadsinformatiebrief Motie Jeugdtandzorg (934KB)
pdf 15. Reactie college op brief VughtParticipeert - beantwoording vragen Jagersboschlaan (18.2MB)
pdf 16. Reactie college op brief VughtParticipeert - beantwoording vragen Rekenkamer (989KB)
pdf 17. Raadsinformatiebrief Verwerving onroerend goed De Speeldoos (1.1MB)
pdf 18. Raadsinformatiebrief Communicatiejaarplan Veiligheid 2020 (1.3MB)
pdf 19. Reactie college op brief VughtParticipeert - Waarom vrachtwagens door het Vughtse Hart? (2.7MB)
pdf 20. Beantwoording schriftelijke vragen D66 - Lunet 5 (4.6MB)
pdf 21. Raadsinformatiebrief AgriFood Capital Werkt - Perspectief op Werk (2.6MB)
pdf 22. Raadsinformatiebrief Uitvoeringsprogramma Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) 2020 (2.5MB)
5.3
Categorie II - Ter afhandeling van het college
6
Hamerstukken
6.1
Wijziging Reglement van Orde van de raad gemeente Vught 2019 (ivm mogelijkheid aanhouden moties)
6.2
Kadernota 2021 Brabants Historisch Centrum (BHIC)
6.3
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan A2 2018
6.4
Autorisatie investeringskrediet herinrichting parkeerterrein Martinilaan
7
Bespreekstukken
7.1
Verzoek SP, D66, CDA voor interpellatiedebat - Raadsinformatiebrief Verwerving onroerend goed De Speeldoos
5 februari 2020: Schematische procesbeschrijving De Speeldoos ontvangen met 34 bijlagen. Het college heeft verzocht deze naar de raad te sturen. U vindt deze hieronder bij het verzoek tot interpellatie.
7.2
Wijzigen komgrens A65-N65 o.b.v. voorkeursalternatief plus (VKA+)
7.3
Zienswijze toekomstige koers samenwerking WSD
7.4
Lijst categorieën van gevallen geen verklaring van geen bedenkingen vereist
8
Moties vreemd aan de orde van de dag
9
Sluiting