link naar deze pagina

Commissie Bestuur & Samenleving - 23 mei 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
Vanwege latere aanlevering van het raadsvoorstel en een eventuele zienswijzenota heeft het Presidium besloten het agendapunt 'beeldkwaliteitsplan Rozenoord' te verplaatsen naar de agenda van commissie Bestuur en Samenleving van 23 mei 2019 (in plaats van de commissie Ruimte van 16 mei).
3.2.1
Vaststellen advieslijst
3.2.2
Actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
6
Ter advisering
6.1
Plan van scholen 2020-2023
6.2
Zienswijze deelname aan een coöperatie door GGD Hart voor Brabant
6.3
Mandaat indienen zienswijze besluiten gemeente Haaren
6.4
Financiële stukken WSD
20-05-2019: Het accountantsverslag en de goedkeurende verklaring worden pas afgegeven nadat de financiële stukken zijn goedgekeurd in de Algemene Bestuursvergadering van juli. De zienswijzen van de raad zijn nodig voor het bestuur om de stukken vast te stellen. Het definitieve accountantsverslag volgt nadat de stukken in het AB zijn goedgekeurd.
6.5
Beeldkwaliteitsplan Rozenoord
14 mei: Vanwege latere aanlevering van het raadsvoorstel en een eventuele zienswijzenota heeft het Presidium besloten het agendapunt te verplaatsen naar de agenda van commissie Bestuur en Samenleving van 23 mei 2019.
7
Rondvraag en sluiting