link naar deze pagina

Commissie Bestuur & Samenleving - 21 februari 2019

Locatie: Commissiekamer
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: B. Doorenbos
Algemene documenten:

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst/actualiseren voortgangslijst
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
Geen stukken.
6
Ter advisering
6.1
Centrumregeling regio Meijerij Wmo 2020
Op 14.02.2019 is een gewijzigd raadsvoorstel met gewijzigde bijlagen 1 en 2 ontvangen. De reden is de gewijzigde positie van de gemeente Haaren, Boxtel, Sint-Michielsgestel. Aanvankelijk leek het erop dat deze gemeenten niet mee zouden doen met de Centrumregeling. Daar is nu van terug gekomen.
6.2
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020
6.3
Integraal zienswijzeverzoek concept Beleidskader 2020, concept Actualisatie Risicoprofiel 2018 en concept Beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
6.4
Kadernota WSD 2020-2023 en zienswijze
19.02.2019 Toelichting wethouder Heijboer, ter aanvulling op de informatie in het raadsvoorstel Kadernota WSD 2020-2023
Nadat het college het raadsvoorstel Kadernota WSD 2020-2023 heeft vastgesteld zijn er ontwikkelingen geweest die gevolgen hebben voor de informatie in dit raadsvoorstel Kadernota. De beslispunten veranderen hierdoor niet.

De kadernota WSD is medio 2018 opgesteld met de toen bekende feiten. Op basis van deze feiten is vanaf 2020 een tekort begroot van 1,3 miljoen euro. Tegelijkertijd zagen we dat 2018 positiever werd afgesloten dan in eerste instantie was begroot. Dit laat zien dat het speelveld nog grillig is en begroten lastig.

Inmiddels zijn er verschillende ontwikkelingen waaronder de brief van Staatssecretaris Van Ark waarin het breed offensief wordt aangekondigd. Hierin staat een ruime set maatregelen om de Participatiewet te verbeteren. Verschillende voorgenomen maatregelen lijken positief uit te pakken voor WSD (waaronder: structureel loonkostenvoordeel voor het aannemen mensen uit de doelgroep en andere manier van financieren loonkostensubsidie). De vraag is dus hoe hoog een tekort gaat zijn vanaf 2020.

De verwachting is dat het speelveld van WSD over enkele jaren weer stabiel wordt. Dan zijn de regelgeving en financiering Participatiewet (zoals aangekondigd door het ministerie SZW in het breed offensief) uitgekristalliseerd. Ook zaken als de CAO WSW en de belastingsystematiek rond loonkostenvoordelen zijn dan naar verwachting bekend en stabiel. Tot slot hebben de WSD-gemeenten hun keuze gemaakt voor de toekomstige rol en positie van WSD, is er ervaring opgedaan met deze nieuwe rol en zijn ook de (financiële) consequenties daarvan bekend. Na deze onzekere jaren wordt het goed mogelijk om een reële begroting en meerjarenraming op te stellen. De begroting en meerjarenraming zal dan structureel sluitend moeten zijn zonder onttrekking aan reserves.

Met de provincie is door WSD afgesproken dat het weerstandsvermogen mag worden ingezet om de eventuele tekorten te dekken aangezien de verwachting is dat het tekort niet structureel gaat zijn. WSD heeft een weerstandsvermogen van ruim € 16 miljoen. Indien nodig ontvangt de gemeente vanuit de reserves WSD een bijdrage om een mogelijk tekort te dekken. De deelnemende gemeenten hoeven hierdoor geen gemeentelijke bijdrage uit eigen middelen bij te dragen.

Deze afspraak was nog niet gemaakt ten tijde van het raadsvoorstel.
6.5
Kadernota Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 2020
6.6
Aanvraag Rijksbijdrage voor ruiming conventionele explosieven
6.7
Verordening gegevensverstrekking BRP
7
Rondvraag en sluiting