link naar deze pagina

Commissie Bestuur & Samenleving - 10 maart 2022

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H.L. den Otter

1
Opening
2
Spreekrecht voor het publiek
3
Vaststellen
3.1
Vaststellen agenda
3.2
Vaststellen advieslijst
3.3
Actualiseren voortgangslijst
3.4
Actualiseren motiemonitor
4
Mededelingen
4.1
Mededelingen vanuit de commissie
4.2
Mededelingen vanuit het college
5
Ter opiniering
6
Ter advisering
6.1
Investeringskrediet vervangen chips containers
6.2
Extra kredietaanvraag uitbreiding kindcentrum de Leydraad
6.3
Wijziging Verordening Adviesraad Sociaal Domein
6.4
Vernieuwing werkwijze gemeenteraad
Op 20 januari 2022 heeft de raad het tien punten plan oriƫnterend besproken. De bespreking was op individueel niveau, in plaats van op fractieniveau, zodat alle leden van de raad de mogelijkheid hadden om zaken in te brengen. Deze werkwijze geldt ook voor de commissie B&S van 10 maart en de raadsvergadering van 17 maart.

De oproep is om de bespreking in te kaderen tot eventuele moties en amendementen, om te voorkomen dat het een herhaling van de bespreking van 20 januari wordt. Daarnaast wordt de commissie benut om te inventariseren of in de raadsvergadering in een keer over alle tien punten kan worden gestemd of dat er stemming gewenst is over een individueel voorstel uit het tien punten plan. In de raadsvergadering zal hoofdelijk worden gestemd.
7
Rondvraag en sluiting