Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering Wassenaar - 17 september 2019

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L.A. de Lange

1
Opening vergadering en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht
3.a
Vrij inspreken
3.b
Over agendapunten
4
Notulen
5
Lijst ingekomen stukken
6
Hamerstukken
6.a
Zienswijze op het aangaan van een lidmaatschap door de GR ODH van een nog op te richten werkgeversvereniging
6.b
Derde wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Wassenaar 2015
6.c
Eervol ontslag griffier
7
Aanwijzing lid in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam - Den Haag
8
Benoeming interim griffier
9
Eindafrekening Bloemcampschool
9.a
voorgenomen motie
10
Rijnlands Lyceum (intrekken besluitpunt 1 raadsbesluit 16-7-2019/Tijdelijke huisvesting Rijnlands Lyceum)
10.a
voorgenomen motie
11
Valkenburg
agenderingsverzoek raadslid Hendrickx.
12
Bekrachtiging geheimhouding
13
Moties vreemd aan de orde van de dag
14
Vragenronde
15
Besloten vergadering
16
Sluiting vergadering
Top