Gemeente Werkorganisatie Duivenvoorde

HOME | Bestuur Wassenaar | Gemeenteraad

Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Fysieke Leefomgeving - 2 september 2019

Locatie: De Paauw, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. R. Bloemendaal
Toelichting: NB: gecombineerde commissievergadering Fysieke Leefomgeving en Bestuur & Middelen.

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2
Spreekrecht burgers
3
Vragenhalfuurtje
4
Lijst van ingekomen stukken (gericht aan de commissie)
5
Regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder
6
Permanente oplossing Ivicke (informatiebrief No border camp)
Agenderingsverzoek raadslid Van Doeveren
7
Brief Provincie Zuid-Holland inzake Financieel toezicht
Agenderingsverzoek van raadslid Van Noort
8
Zienswijze op het aangaan van een lidmaatschap door de GR ODH van een nog op te richten werkgeversvereniging
9.a
Moties
9.b
Toezeggingen
10
Sluiting
Top