link naar deze pagina

Raadsvergadering - 1 juli 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.C. van der Weele
Algemene documenten:

1
Opening raadsvergadering
2
Mededelingen voorzitter
3
Vaststellen agenda
4
Voorstel tot benoeming wethouder
5
Voorstel tot het aanwijzen plaatsvervangend griffier
6
Voorstel benoeming Ombudsman
7
Vragenuur
Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.
8
Actieve informatie van het college en van raadsleden in bestuursorganen
9
Vaststellen besluitenlijsten
10
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
11
Stand van zaken afhandeling toezeggingen en openstaande moties
12
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Twee insprekers hebben zich gemeld inzake de verkeerssituatie bij 't Spil.

Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden
13
Besluitvorming over Jaarstukken 2020 gemeente Waterland
pdf 382-58 Besluit vaststellen jaarstukken 2020.pdf (238KB)
pdf 382-51 Getekend amendement VVD WN schrappen overhevelingsvoorstel.pdf (334KB)
pdf 218-49 Getekende motie VVD WN onrechtmatigheid Galgeriet - rol ambtelijk opdrachtgever.pdf (304KB)
pdf 382-32 Raadsvoorstel Jaarrekening 2020.pdf (607KB)
pdf 382-33 Conceptbesluit 2e behandeling jaarrekening 2020.pdf (131KB)
pdf 382-51 amendement VVD WN schrappen overhevelingsvoorstel.pdf (55KB)
pdf 218-48 conceptmotie VVD WN onrechtmatigheid Galgeriet - rol college.pdf (47KB)
pdf 218-49 conceptmotie VVD WN onrechtmatigheid Galgeriet - rol ambtelijk opdrachtgever.pdf (48KB)
pdf 382-34 Bijlage 2 Jaarstukken 2020.pdf (3.2MB)
pdf 382-34 Bijlage 3 Jaarrapportage informatieveiligheid en privacy 2020.pdf (2.8MB)
pdf 382-34 Bijlage 4 Verantwoordingsrapportage BAG 2020.pdf (528KB)
pdf 382-34 Bijlage 5 Verantwoordingsrapportage BGT 2020.pdf (617KB)
pdf 382-34 Bijlage 6 Verantwoordingsrapportage BRO 2020.pdf (632KB)
pdf 382-44 Beantwoording raadsvragen Jaarrekening 2020.pdf (347KB)
pdf 382-45 Beantwoording nagekomen raadsvragen Jaarrekening 2020.pdf (340KB)
pdf 382-47 RID Erratum Jaarstukken 2020.pdf (281KB)
pdf 382-49 - bijlage bij 382-47 Jaarstukken 2020 gewijzigd.pdf (3.7MB)
pdf 218-43 RID Melding twee fouten in aanbestedingsprocedures.pdf (685KB)
pdf Accountantsverslag BakerTilly betreffende de gemeente Waterland 2020.pdf (2.6MB)
pdf 218-45 Beantwoording schriftelijke vragen WN inzake fouten in aanbestedingsprocedures (nav RID 218-43).pdf (217KB)
pdf 218-47 Beantwoording schriftelijke vragen VVD over de fouten in aanbestedingsprocedure Galgeriet.pdf (182KB)
pdf 218-50 RID aanvullende informate inzake twee inkoopissues - raadsdebat.pdf (120KB)
pdf 382-60 Beantwoording vragen WN inzake weerstandsvermogen.pdf (77KB)
13.a
Stemming over amendement VVD WN schrappen overhevelingsvoorstel
13.b
Motie VVD WN onrechtmatigheid Galgeriet - rol college: INGETROKKEN
13.c
Stemming over motie VVD WN onrechtmatigheid Galgeriet - rol ambtelijk opdrachtgever
14
Besluitvorming over Voorjaarsnota 2021
14.a
Stemming over motie WN reclamezuilen
14.b
Stemming over motie VVD WN AFA Ilpendam
14.c
Stemming over motie WN toiletgebouw Marken
14.d
Stemming over motie VVD maai- en onkruidbeleid
14.e
Stemming over motie VVD communicatie bezuinigingsvoorstellen: INGETROKKEN
14.f
Stemming over motie VVD sporthal Marijkeveld
15
Besluitvorming over raadsvoorstel zienswijze begroting 2022 GGD
15.a
Stemming over amendement WN zienswijzebrief begroting 2022 GGD
16
Besluitvorming over raadsvoorstel wijzigingsverordening huisvestingsverordening nieuwe woonruimteverdeling
17
Besluitvorming over raadsvoorstel zienswijze begroting 2022 Veiligheidsregio
18
Besluitvorming over raadsvoorstel ontwerp-bestemmingsplan Monnickendam - Noordeinde 80-86
19
Besluitvorming over raadsvoorstel verstedelijkingsstrategie MRA
20
Besluitvorming over raadsvoorstel wijziging APV
20.a
Stemming over amendement VVD APV - openlijk drugsgebruik
20.b
Stemming over amendement VVD APV - fietsbeperking
21
Besluitvorming over raadsvoorstel wijziging provinciaal inpassingsplan N247 voor het kavelpad tbv Molenkade 2 te Katwoude
22
Moties vreemd aan de orde van de dag
* Motie PvdA, GL en D66 openbare ruimte Galgeriet
* Motie VVD WN tijdelijke milieustraat Galgeriet
22.a
Stemming over gewijzigde motie PvdA GL D66 digitale raadpleging openbare ruimte Galgeriet
22.b
Stemming over motie VVD WN tijdelijke milieustraat Galgeriet: UITGESTELD TOT NA ZOMERRECES
23
Sluiting raadsvergadering