link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 17 februari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.J. Wortel
Toelichting: Betreft de conceptagenda voor de voorbereidende vergadering. De aanvangstijd van deze vergadering is indicatief en afhankelijk van het eindtijdstip van de korte raadsvergadering, die voorafgaand aan deze voorbereidende vergadering plaatsvindt.

De onderwerpen 5 tot en met 15 kunnen in een voortgezette c.q. te heropenen vergadering op donderdag 24 februari 2022 worden behandeld.

Vanwege de beperkingen als gevolg van de coronacrisis is deze vergadering helaas niet fysiek bij te wonen door belangstellenden.
Zij kunnen deze vergadering op donderdag 17 februari 2022 aansluitend aan de raadsvergadering hieraan voorafgaand, via internet live volgen via:
https://channel.royalcast.com/waterland
of via de uitzending van Omroep PIM
Algemene documenten:

1
Opening voorbereidende vergadering
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Debat Galgeriet (TvE)
Vanuit het college is aangegeven dat een voorstel m.b.t. de aanvraag budget plankosten project Galgeriet 2020 en 2021 pas volgt nadat over de koopovereenkomst is besloten. Hierover volgt nog een nadere toelichting vanuit het college.
4.A
Koopovereenkomst Galgeriet
4.B
Mail inzake procedure verkoop percelen Galgeriet
4.C
Debatverzoek inzake RID 105-470 woningimpuls subsidie (t.b.v. project Galgeriet)
Op verzoek van WN met als motivering: checken van het politieke draagvlak voor het voldoen aan de gestelde voorwaarden, alsmede de inhoudelijke haalbaarheid daarvan (risico-analyse) in relatie tot de timing van eventuele uitgaven ten laste van deze subsidie WN
4.D
Dashbord Galgeriet
4.E
Aankoop Galgeriet 45 (niet behandeld in collegevergadering 8 februari 2022)
5
Vaststellen verordening Jeugdhulp 2022 (TvN)
6
Wensen en bedenkingen oprichting stichting risicobeheer Veiligheidsregio's (MvdW)
7
Vaststellen Financiële verordening 2022 (HB)
8
Vaststellen wijziging verordening individuele studietoeslag (AvdW)
9
Debatverzoek RID 359-3 Exploitatieovereenkomst KEBO-locatie Broek in Waterland (TvE)
Op verzoek van CDA en VVD geagendeerd. Er is door de jaren heen veel gesproken over de inhoud van dit plan en er zal een planologische maatregel nodig zijn. Het CDA denkt dat het verstandig is om voorafgaand daaraan een standpunt in te nemen.
10
Debatverzoek 193-23 RID implementatie Wet inburgering (AvdW)
Is geagendeerd op verzoek van D66. Dit debatverzoek was oorspronkelijk geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 9 december 2021, maar is wegens afwezigheid van de indieners bij deze vergadering verschoven
11
Debatverzoek inzake brief 203-528 bewonerscomité Oranjewijk (TvE)
Geagendeerd door VVD en WN. Het college bereidt een reactie voor, ter bespreking in de voorbereidende vergadering
12
Sluiting van de vergadering