link naar deze pagina

Politieke avond Westerveld - 26 september 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H. Jager
Toelichting: Raadsvergadering, ontwerp-agenda 

Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Aanmelden van tevoren is niet nodig.

De vergadering is ook live te volgen via de website van de gemeente: [https://channel.royalcast.com/westerveld](https://channel.royalcast.com/westerveld)

1
Raadsvergadering Voorlopige agenda
2
Opening
3
Vaststelling agenda
4
Vaststellen besluitenlijsten en toezeggingenlijst
Besluitenlijst raadsvergaderingen  d.d. 27 juni 2023 en 4 juli 2023 en politieke ronde d.d. 19 september 2023

Toezeggingenlijst raadsvergadering d.d. 26 september 2023
5
Beëdiging tweede plaatsvervangend griffier A. ten Hoff
In de raad van 27 juni jl. zijn 3 tweede plaatsvervangend griffiers benoemd. Op 4 juli jl. zijn 2 hiervan in de raad beëdigd. De derde plaatsvervanger, mevrouw Ten Hoff was die datum niet beschikbaar en zal deze raadsvergadering alsnog beedigd worden.
6
Beëdiging leden Rekenkamer
In de raad van 27 juni jl. is een nieuwe verordening op de Rekenkamer vastgesteld. Daarbij zijn ook 3 leden op grond van deze verordening opnieuw benoemd. In deze raadsvergadering zullen zij beeedigd worden.
7
Afscheid raadslid J. Puper
De heer Puper (PvdA) heeft te kennen gegeven ontslag te willen nemen als raadslid in Westerveld.
8
Toelating en beëdiging nieuw raadslid C. Dollekamp-Molleman
Met het vertrek van de heer Puper als raadslid is de eerstvolgende persoon op de kieslijst van de PvdA, mevrouw Dollekamp-Molleman,  ls raadslid. Betrokkene heeft te kennen gegeven de benoeming te aanvaarden.
Zij kan haar positie als raadslid innemen indien de raad haar toelaat als raadslid op grond van onderzoek van een ter plekke in te stellen commissie onderzoek geloofsbrieven.
Nadat deze commissie tijdens de raadsvergadering verslag heeft uitgebracht van dit onderzoek, beslist de raad over toelating en kan beediging plaats vinden
9
Toelating en beëdiging nieuw burgerlid de heer T. Spijkerman
Met haar beëdiging als raadslid is mevrouw Dollekamp-Molleman niet langer burgerlid. De fractie heeft de heer Spijkerman voorgedragen haar als burgerlid op te volgen.
De raad benoemt een burgerlid op voordracht van betreffende fractie. De raad beslist over toelating van het burgerlid na onderzoek van de geloofsbrieven door een daartoe ingestelde commissie. Aansluitend vindt beediging plaats.
10
Hamerstukken (onder voorbehoud)
11
Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Drenthe (spreekrecht)
12
Begrotingswijziging 2023 Recreatieschap Drenthe (spreekrecht)
13
Agressieprotocol voor politiek ambtsdragers Westerveld 2023 (spreekrecht)
14
Startnotitie huisvestingsplan onderwijs
15
Vaststelling Bestemmingsplan Oude Willemsweg 5 Oude Willem (spreekrecht)
16
Meerjarenraming begroting 2024 (spreekrecht)
17
Jaarverslag toezicht informatiebeveliging en privacy 2022 (spreekrecht)
18
Vaststelling bestemmingsplan 'Leggeloo 5 Dwingeloo' (spreekrecht)
19
Vaststelling verantwoording fractiebudgetten 2022 en vaststellen fractiebudgetten 2023 (spreekrecht)
20
Weigering omgevingsvergunning zonnepark met natuurontwikkeling Oude Willem (spreekrecht)
21
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Herziening De Vorrelvenen 11 Dwingeloo
22
Vragenuur
23
Sluiting openbaar deel: voorstel in beslotenheid agendapunt 24 te behandelen
24
Vaststellen bestluitenlijst van besloten vergadering d.d. 27 juni 2023
Besluitenlijst voor raads- en burgerleden ter inzage op de griffie.
Evt vragen erover graag vooraf aanmelden bij de griffier
25
Sluiting