link naar deze pagina

Gemeenteraad - 29 januari 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 14:30
Eindtijd:
Voorzitter: B. Arends

1
Opening en mededelingen
2
Vragenhalfuur
3
Vaststelling van de agenda
4
Spreekrecht van burgers
5
Voorstel tot vaststelling van het woordelijk verslag van de openbare raadsvergadering van
6
Lijsten in- en uitgaande stukken
6.1
Vaststelling van de Lijst met Ingekomen Stukken (LIS)
6.2
Kennisneming van de Lijst met Artikel 42-vragen en antwoorden
7
Hamerstukken ter vaststelling
8
Beraadslaging ter vaststelling
9
Behandeling van de op zichzelf staande moties op grond van artikel 38, lid 3 van het Reglement van Orde van de Raad
10
Sluiting