Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Raad openbaar Wijchen - 27 juni 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: Verheijen, Hans

1
Opening
Spreektijd vergadering: 3 minuten per fractie vragenhalfuurtje
3 minuten per fractie (1e termijn) en 3 minuten voor het college
2
Vragenhalfuurtje
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergadering van 28 mei 2019
5
Afdoening ingekomen stukken
Onderstaande stukken (te vinden bij 5a t/m 5 XX) worden niet inhoudelijk behandeld
5.a
27351 Recreatiepark De Wighenerhorst - vervolgtraject
5.b
29329 Normenkader 2018
5.c
30214 Leerplichtjaarverslag 2017-2018
5.d
30227 Versterking regionale samenwerking
5.e
30465 CPO in Wijchen
5.f
30861 Eerst beleid zonneparken, dan pas aanvragen beoordelen
Antwoorden op vragen CDA fractie over eerst beleid zonneparken dan pas aanvragen beoordelen.
5.g
31237 Programmarapportage mei 2019
5.h
31446 Antwoorden op schriftelijke vragen over negatief resultaat van 3 miljoen bij Rondom Wijchen
5.i
31586 Arbeidsbemiddeling sauna Thermen Berendonck
5.j
31698 Antwoord op onjuiste informatie Munitax over toeristenbelasting van de fractie CDA
5.k
31918 Renovatie kunstgrasvelden sc AWC en vv Alverna
Beantwoording vragen van de CDA-fractie.
5.l
32035 Concept startnotitie Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen
5.m
32075 Antwoord op schriftelijke vraag over Regionale Energiestrategie
Antwoorden op vragen van Kernachtig Wijchen over de Regionale Energiestrategie
5.n
32143 Antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA Te weinig hulp bij schulden
5.o
32256 Proces evaluatie armoedebeleid
6
Mededelingen
7
28113 Omgevingsvergunning zonnepark Kampbroek Hernen
8
25428 Realisatie Driestroom gezinshuis Hazenpad 26 Leur
9
Stemmingen
9.a
15734 Opleggen geheimhouding
Opleggen geheimhouding vanwege een grondexploitatie. Deze beslisnota hangt samen met een beslisnota voor de raad om een grondexploitatie te openen.
9.b
27318 Opname van een nieuwe school in 'Plan van scholen 2020-2023’
9.c
30071 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Wijchen - Niet Bespreken
9.d
30636 Toekomstbestendig Wonen Gelderland - gemeente Wijchen
9.e
31889 Bekrachtigen geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitatiaties (MPG) - Niet Bespreken
9.f
33045 Aanwijzen mevrouw ing. M.J.A. Walraven als Functionaris Gegevensbescherming
10
Sluiting