Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

College BenW publicatie Wijchen - 19 oktober 2021

Locatie: Wijchen, kamer burgemeester
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Marijke Beek, van

5.1
Beantwoording schriftelijke vragen initiële toewijzing woningen
5.2
Uitgangspunten permanent toestaan tijdelijke terrasuitbreidingen
5.3
Cao 'Aan de slag'; gevolgen voor de MGR
5.4
Eindverslag subsidieregeling COVID-19 Overbrugging Gemeenschapsvoorziening
Begin dit jaar heeft de provincie Gelderland een subsidie van € 41.203 beschikbaar gesteld om maatschappelijke accommodaties “coronaproof” te maken. We hebben alle Wijchense accommodaties om een plan gevraagd. Zes dorps- en wijkaccommodatie hebben een plan ingediend. Het subsidiebedrag is door u verdeeld en betaalbaar gesteld.
In de subsidieregeling is de verplichting opgenomen om de besteding van deze subsidie in een eindverslag te verantwoorden. Het eindverslag moet door uw college worden vastgesteld. De provincie heeft voor het eindverslag een format aangeleverd. Dit is ingevuld en als bijlage bij deze beslisnota gevoegd.
5.5
Ontwerp bestemmingsplan Heikampseweg 6 Alverna - Hoefweg 3 Batenburg
5.6
Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2022-2027
De Wet op het voortgezet onderwijs verplicht schoolbesturen eens in de vijf jaar een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) op te stellen. Dit RPO 2022-2027 is op 15 juli jl.  aangeboden aan de gemeenten in de regio. In een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen maken schoolbesturen afspraken over het onderwijsaanbod. Over het RPO wordt op overeenstemming gericht overleg gevoerd (OOGO) met gemeenten. Bij overeenstemming tekenen de colleges van de gemeenten met VO-locaties op hun grondgebied de verklaring over het gevoerde OOGO.
5.7
Subsidieverlening 2021 Stichting BIZ pandeigenaren centrum Wijchen
Zie voorstel.
De subsidieverstrekking is het vervolg op de vaststelling van de V+BIZ verordening door de gemeenteraad in 2020 en het aangetoonde draagvlak in 2021.
6.1
Beëindiging corona gedoogconstructies
Hangt samen met de beslisnota van Ingrid Bos over permanente terrassen op de markt. Graag in samenhang agenderen/bespreken.
6.2
Woonzorgvisie Wijchen 2021-2025
6.3
Beantwoording schriftelijke vragen CDA - Hart van Zuid - Gebiedsvisie voorzieningenhart
6.4
Ondertekenen van de vijf opgaven van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen