Hoog contrast


Vergaderingen

link naar deze pagina

Commissievergadering Wijchen - 14 maart 2019

Locatie: Wijchen, raadzaal
Aanvang: 19:45
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Tap, Jan

0
Agenda
1
Opening en mededelingen
Spreektijd vergadering: X minuten per fractie (1e termijn en rondvraag); college X minuten (incl. rondvraag).
2
Vaststellen verslag van de commissievergadering van 14 februari 2019
3
Mededelingen van het college
4
Vragen aan het college over de gemeenschappelijke regelingen
5
Rondvraag
6
19 8 23676 Gunningsleidraad tenderprocedure Tussen Kasteel en Wijchens Meer
pdf 19 8 23676a Gunningsleidraad tenderprocedure Tussen Kasteel en Wijchens Meer, beslisnota.pdf (444KB)
pdf 19 8 23676b Ambitiedocument TKWM, bijlage 1.pdf (644KB)
pdf 19 8 23676c Kaart plangebied met meerdere lagen, bijlage 2.pdf (1,3MB)
pdf 19 8 23676d Rapport Achterstallig onderhoud Kasteellaan, bijlage 3.pdf (2,3MB)
pdf 19 8 23676e Asbestonderzoek Kasteellaan_Rapportage Type A, bijlage 4.pdf (1,8MB)
pdf 19 8 23676f Vleermuizenonderzoek Kasteellaan 22-24 (4207.001), bijlage 5.pdf (1010KB)
pdf 19 8 23676g Plattegrond daken 10004 Gemeente kantoor, bijlage 6a.pdf (35KB)
pdf 19 8 23676h Plattegrond daken 10004 Gemeente kantoor_1, bijlage 6b.pdf (35KB)
pdf 19 8 23676i Sondering- en funderingsadvies incl. sonderingstekening Kasteellaan (1978) a, bijlage 7a.pdf (1,7MB)
pdf 19 8 23676j Sondering- en funderingsadvies incl. sonderingstekening Kasteellaan (1978) b, bijlage 7b.pdf (13,9MB)
pdf 19 8 23676k Plattegrond BG 550020-B-P-0100 (plattegrond BG), bijlage 8a.pdf (549KB)
pdf 19 8 23676l Plattegrond 1e verdieping 550020-B-P-0101 (plattegrond 1everdieping), bijlage 8b.pdf (368KB)
pdf 19 8 23676m Plattegrond 2e verdieping 550020-B-P-0102 (plattegrond 2everdieping), bijlage 8c.pdf (313KB)
pdf 19 8 23676n Plattegrond 3e verdieping 550020-B-P-0103 (plattegrond 3everdieping), bijlage 8d.pdf (202KB)
pdf 19 8 23676o Plattegrond 4e verdieping 550020-B-P-0104 (plattegrond 4everdieping), bijlage 8e.pdf (134KB)
pdf 19 8 23676p Kaart perceelsgedeelte Wvg, bijlage 9.pdf (187KB)
pdf 19 8 23676q Ambitie ruimtelijke kwaliteit TKWM, bijlage 10.pdf (2,7MB)
pdf 19 8 23676r Beeldkwaliteitsplan Oostflank (Beslisnota Raad Herijking), bijlage 11.pdf (109KB)
pdf 19 8 23676s Beeldkwaliteitsplan Centrum 2008, bijlage 12.pdf (6,2MB)
pdf 19 8 23676u Quickscan duurzaamheid, bijlage 14.pdf (2,6MB)
pdf 19 8 23676v Quickscan flora en fauna (7381.001), bijlage 15.pdf (3,1MB)
pdf 19 8 23676w Verkennende bodemonderzoek_juli2018, bijlage 16.pdf (4,5MB)
pdf 19 8 23676x Aanvullende bodemonderzoek_dec2018.pdf.459zx29, bijlage 17.pdf (13,1MB)
pdf 19 8 23676y Leidraad openbare ruime - IBor 2018 tot en met 2022, bijlage 18.pdf (1,6MB)
pdf 19 8 23676z Referentiebeelden materiaal openbare ruimte, bijlage 19.pdf (1,6MB)
pdf 19 8 23676za Groenstructuurplan Wijchen 2008-2017, bijlage 20.pdf (6,2MB)
7
informatienota inzake Graafseweg 615-617
8
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Hoeveweg 40 Balgoij
9
19 §5 26588 Vaststellen Vastgoedbeleid gemeente Wijchen, beslisnota
10
19 7 24544 Circulair inkopen naar aanleiding van Raadsmotie 5 juli 2018 (18.2.18719)
11
19 7 26760 Stand van zaken moties, amendementen en toezeggingen vierde kwartaal 2018, informatienota
12
Sluiting