link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 26 september 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: P. Schadd-de Boer
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Geen schriftelijke vragen ingediend.
3.b
Mededelingen college
3.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
Besluit: akkoord
pdf 180926 lijst ingekomen stukken raad 260918 (322KB)
pdf 1. 180702 Brief kbo-pcob pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving in bestuursakkoord (369KB)
pdf 2. 180704 Verslag concept bestuurlijk overleg Regio Arnhem Nijmegen 20 juni 2018 (391KB)
pdf 3. 180705 Bericht AenO fonds gemeenten personeelsmonitor 2017 beschikbaar (74KB)
pdf 4. 180706 Uitnodiging deelname Dag van de Democratie 15 september 2018 (338KB)
pdf 5. 180710 Persbericht nr. 32 partners bevestigen deelname in Hal 12 (319KB)
pdf 6. 180708 Toezending diverse stukken MGR SD CG (jaarreking, begroting, MJB, uitvoeringsprogramma, reactienota en zienswijzen) (7.8MB)
pdf 7. 180710 Motie gemeente Bergeijk vreemd aan de orde niet borgen naar gas (152KB)
pdf 8. 180710 Brief Erfgoedvereniging Heemschut Kerkenvisie (920KB)
pdf 9. 180710 Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (13.6MB)
pdf 10. 180709 Burgerbrief inzake internet buitengebied Zevenaar, buurt Hoevestraat (114KB)
pdf 11. 180713 Nieuwsbrief MGR SDCG juli 2018 (472KB)
pdf 12. 180717 Burgerbrief inzake veiligheid Huvenersweide, snelfietsroute (7KB)
pdf 13. 180723 Burgerbrief inzake aanvraag vergunning begeleid wonen (99KB)
pdf 14. 180725 Brief provincie subsidieverordening inzameling oud papier Zevenaar (360KB)
pdf 15. 180725 Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Veilig Thuis Gelderland-Midden (2.4MB)
pdf 16. 180802 Bericht FNV aan college 1 aug. 2018 Lokale Monitor 2018 (tkn) (116KB)
pdf 17. 180807 Handreiking Nederlands Jeugd Instituut tbv raad veel gestelde vragen over de jeugdsector (1.5MB)
pdf 18 180809 VNG Circulaire wijziging per 1-7-18, 1-7-19 en 1-7-20 van bezoldigingsbedragen voor burgemeester en wethouder en bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden (3.1MB)
pdf 19. 180814 Aanvraag 210618 om vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal Europakade Tolkamer (348KB)
pdf 20.180816 Burgerbrief 15 aug. 2018 inzake overlast en uitbreiding palletfabriek (851KB)
pdf 21. 180816 Brief aan GS en PS motie Duurzaamheid van gemeente Zevenaar (1.4MB)
pdf 22. 180817 Motie gemeente Simpelveld inzake proceskosten WOZ-bezwaren (485KB)
pdf 23. 180827 Burgerbrief inzake toelatingseis duurzaamheidslening (35KB)
pdf 24. 180827 Motie kinderpardon gemeenteraad Waalwijk 7 juni 2018 (205KB)
pdf 25. 180830 Brief Vertrouwenscommissie aan raad inzake (plv.) voorzitterschap (177KB)
pdf 26. 180903 Jaarverslag Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (381KB)
pdf 27. 180910 Brief Glasvezel buitenaf 070918 informatie en plannen Glasvezel buitenaf in Gelderland Midden en Zuid incl. datums informatiebijeenkomsten (864KB)
pdf 28. 180911 Brief bewoners Bastion 30 aug. 2018 bezwaar omgevingsvergunning realiseren woon-zorgcomplex met 11 wooneenheden (7MB)
pdf 29. 180914 Burgerbrief aan raadsfracties (cc college) 120918 gevaarlijke verkeerssituatie in Tolkamer (363KB)
pdf 30. 180917 Oproep Unicef aan gemeenteraad Kinderpardon(-gemeente) incl. initiatiefvoorstel (103KB)
4
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
Besluit: ongewijzigd akkoord
5
Raadsvoorstel inzake benoemen voorzitter Rekenkamercommissie (Z/18/307496)
De raad wordt voorgesteld de heer W. van Miltenburg te benoemen tot voorzitter van de Rekenkamercommissie.
Portefeuillehouder: burgemeester Schadd-De Boer (voorzitter Presidium)

De heer Van Miltenburg zal voorafgaand aan de raadsvergadering bij de gezamenlijke maaltijd aanwezig zijn. Voor de raad is er dan kort gelegenheid even met hem kennis te maken. Zoals is bepaald in de Verordening op de Rekenkamercommissie 2018 zal de heer Van Miltenburg na zijn benoeming ten overstaan van de raad de eed/belofte afleggen. Hij zal vervolgens enkele woorden tot de raad richten.

Besluit: de heer Van Miltenburg is bij acclamatie benoemd tot voorzitter van de Rekenkamercommissie.
6
Raadsvoorstel inzake benoemen lid commissie Middelen (Z/18/313887)
De raad wordt voorgesteld mevrouw D. van der Velden te benoemen tot lid van de commissie Middelen.
Portefeuillehouder: burgemeester Schadd-De Boer (voorzitter Presidium)

Besluit: mevrouw van der Velden is bij acclamatie benoemd als lid in de commissie Middelen
7
Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag 2e viaduct 7Poort (Z/18/311342)
De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de realisatie van een tweede viaduct tussen Hengelder/A12 en BusinessPark 7Poort en een krediet van € 2,35 miljoen in 2020 beschikbaar te stellen, in plaats van € 2,75 miljoen in 2021, zoals opgenomen in de Kadernota 2018 – 2022 en een voorbereidingskrediet van € o,4 miljoen in 2019 beschikbaar te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen

Besluit: geamendeerd akkoord
8
Raadsvoorstel inzake beschikbaar stellen krediet uitvoering Arnhemseweg en weg Hengelder (Z/18/309080)
De raad wordt gevraagd een krediet van € 18.125.000,- beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de daarvoor beschikbaar gestelde subsidie van de provincie.
Portefeuillehouder: wethouder Koers-de Graaf

Besluit: unaniem akkoord
9
Raadsvoorstel inzake zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (Z/18/310918)
De raad wordt voorgesteld de reeds bij de Provincie ingediende zienswijze ten aanzien van de ontwerp Omgevingsvisie Gaaf Gelderland vast te stellen. In verband met de inzagetermijn heeft het college de zienswijze ingediend voorafgaande aan behandeling in de raad (ingediend op 7 augustus 2018).
Portefeuillehouder: wethouder Winters

Besluit: akkoord
10
Raadsvoorstel inzake raadzaal (Z/17/294047)
De raad wordt voorgesteld voor de aanpassing van de raadzaal in te stemmen met scenario 1 van het raadsvoorstel, inhoudende,
een beperkte aanpassing van de raadzaal, door incorporatie van de bestaande berging en het beperkt
opschuiven van de zijwand aan de centrale doorgang.
Portefeuillehouder: wethouder Van Loon

Besluit: akkoord
11
Raadsvoorstel inzake interne klachtenregeling gemeente Zevenaar 2018 (Z/18/299593)
De raad wordt voorgesteld de interne klachtenregeling Zevenaar 2018 met ingang van 1 oktober 2018 vast te stellen.
Portefeuillehouder: burgemeester Schadd-De Boer

Besluit: unaniem akkoord
12
Raadsvoorstel inzake erfgoedverordening Zevenaar 2018 (Z/17/295462)
De raad wordt voorgesteld de Erfgoedverordening Zevenaar 2018 en de Handleiding Selectie van objecten en ensembles voor de gemeentelijk monumentenlijst vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Koers-de Graaf

Besluit: unaniem akkoord
13
Raadsvoorstel inzake subsidieverordening monumenten gemeente Zevenaar 2018 (Z/18/295464)
De raad wordt voorgesteld de Subsidieverordening monumenten gemeente Zevenaar 2018 vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Koers-de Graaf

Besluit: unaniem akkoord
14
HAMERSTUK: Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 Veilig Thuis Z/18/308606
De raad wordt onder meer voorgesteld een zienswijze kenbaar te maken en hierin te stellen dat de reservering van het positieve resultaat van Veilig Thuis over 2017 gebruikt moet worden om de bestaande begrotingstekorten op te vullen en het eventuele overige deel te gebruiken voor de begroting van 2019.
Portefeuillehouder: wethouder Van Loon

Besluit: unaniem akkoord
15
HAMERSTUK: Raadsvoorstel inzake controleverordening, controleprotocol en normenkader 2018 (Z/18/312033)
De raad wordt onder meer voorgesteld de controleverordening gemeente Zevenaar 2018 en het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2018 vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen

Besluit: unaniem akkoord
16
HAMERSTUK: Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Hoek Babberichseweg / Vondellaan Zevenaar (Z/18/297621)
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan ‘Hoek Babberichseweg/Vondellaan’ vast te stellen en voor dit plan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Winters

Besluit: unaniem akkoord
17
HAMERSTUK: Raadsvoorstel inzake krediet afronden woonrijp maken openbare ruimte Vierkenshof (Z/18/299200)
De raad wordt voorgesteld een budget beschikbaar te stellen van € 200.000 voor het woonrijp maken met bijbehorende plankosten voor de realisatie en afronding van de openbare ruimte van de woningbouwlocatie Vierkenshof II in Tolkamer en de Algemene reserve tot een bedrag van
€ 155.000 en de bijdrage van Vryleve van € 45.000 als dekkingsmiddel aan te wijzen.
Portefeuillehouder: wethouder Winters

Besluit: unaniem akkoord
18
Moties vreemd aan de orde van de dag
1. Motie proef snelheidsverlaging Babberichseweg (VVD)
2. Motie toekenning subsidie Stichting Buitenblik Zevenaar (GroenLinks)
3. Motie regionaal programma werklocaties (VVD)
4. Motie Raadsuitje (SP, Sociaal Zevenaar)
5. Motie kinderpardon gemeente Zevenaar (Lokaal Belang, GroenLinks, D66)

19
Sluiting