link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) - 6 mei 2019

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: H.J. Meijer
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
VTH Jaarverslag 2018
5.A.2
Meerjarenbegroting 2019-2023 Openbaar Onderwijs Zwolle en regio
5.A.3
Beantwoording motie cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen centraal
5.A.4
Beantwoording mondelinge vragen SP-fractie KPN gebouw
5.A.5
Jaarverslag bezwaarschriftenbehandeling 2018
5.A.6
Rapportage archivering 2018
5.A.7
Verslag klachtenbehandeling 2018
5.A.8
Gebiedsproces Tolhuislanden
5.A.9
Beantwoording motie Foodcourt aanleggen extra groen Aalanden Oost
5.A.10
Digitale transitie, proeftuin informatiegestuurd/datagedreven beheer
5.A.11
Locatieonderzoek nieuwbouw Van der Capellenschool SG
5.A.12
Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht
5.A.13
Beantwoording motie bereikbaarheid Stadshagen
5.A.14
Herinrichting Grote Kerkplein
5.A.15
Versimpelteam: resultaten van 2017 - 2018 en ambities voor 2019 - 2021
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen VVD Overijssel zucht onder fileleed
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen SP fractie "kennis van de ondergrond".
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA fietsstallen Blekerswegje
5.C.4
Beantwoording artikel 45 vragen fractie CDA - Hoge kosten asbestsanering
5.C.5
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA: Hoe gaat het met de Zwolse ZZP’ers?
5.C.6
Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht - Stand van zaken zwemvangnet
5.C.7
Beantwoording artikel 45 vragen ChristenUnie over beschikbaarheid Rijksgronden ten behoeve van duurzame energieopwekking
5.C.8
Beantwoording artikel 45 vragen fractie D66 - Kunstmatig lage criminaliteitscijfers
5.C.9
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA en GroenLinks inzake live muziek in The Livingroom
5.C.10
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks over het oplaten van ballonnen
5.C.11
Beantwoording artikel 45 vragen CDA inzake funderingsproblematiek
5.C.12
Beantwoording artikel 45 vragen Groenlinks inzake Onderzoek SER en arbeid HCA en onderwijs
5.C.13
Beantwoording artikel 45 vragen VVD Taaleis en Tegenprestatie
6
Versterking winkelgebied Assendorperstraat, uitvoeren verlichtingsplan
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De raad heeft tijdens de behandeling van de herijking van de kadernota detailhandel in 2017 en bij de begrotingsbehandeling 2018 nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de winkelcentra en aanloopgebieden/straten van de binnenstad. De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van zogenaamde quick-wins, maatregelen die op een relatief eenvoudige wijze en op korte termijn bijdragen aan de versterking van winkelgebieden. Eén van die 5 wijkwinkelcentra/aanloopstraten die genoemd werden betrof de Assendorperstraat. Naast een eerste verkenning van de quick-wins is er de afgelopen maanden een mogelijk toekomstperspectief opgesteld. Om een start te maken met het toekomstperspectief wordt er voorgesteld een start te maken met het uitvoeren van het verlichtingsplan. De huidige verlichting is volgens de ondernemers niet meer van deze tijd en past niet bij de uitstraling die het gebied moet krijgen, mede in relatie tot de binnenstad.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het verlichtingsplan voor de Assendorperstraat. Daarnaast de middelen ad 65.000 beschikbaar te stellen uit het budget versterking wijkwinkelcentra en aanloopgebieden. Kennis te nemen van de acties die de ondernemers zelf willen ondernemen om het winkelgebied te versterken.
Voor technische en feitelijke vragen: Rob van Oosterhout (2047) ral.van.oosterhout@zwolle.nl of Suzanne Douwsma (2489) s.douwsma@zwolle.nl

7
Kredietaanvraag realisatie tweede fase Chinese begraafplaats op Kranenburg
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
In 2014 is de eerste fase van de Chinese begraafplaats met 230 graven gerealiseerd en in gebruik genomen. Op de huidige Chinese begraafplaats zijn nog een beperkt aantal graven beschikbaar. Landelijk is er nog veel belangstelling voor de uitgifte van graven op de Chinese begraafplaats. In de Chinese gemeenschap is het gebruikelijk om bij leven een graf te kopen. De nieuwe locatie (fase 2) sluit aan op het huidige gedeelte waardoor ook deze graven zicht hebben over het water (vijver) en er gebruik gemaakt kan worden van dezelfde voorzieningen op het huidige Chinese gedeelte. Bij de realisatie van fase 2 is rekening gehouden met de aanleg van een groene wal, hiermee wordt aan een belangrijk uitgangspunt van het Masterplan Kranenburg voldaan, de graven zijn vanaf de Kranenburgweg niet zichtbaar.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van €800.000,-- voor de realisatie van de tweede fase van het Chinese gedeelte begraafplaats op Kranenburg. Daarnaast dit krediet te dekken uit de opbrengsten van verkoop Chinese graven.
Voor technische en feitelijke vragen: Jan Schippers (2778) j.schippers@zwolle.nl
8
Plan van aanpak Statushouders
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 8 april 2019. De korte terugblik is bijgevoegd. Medio 2020 wordt de nieuwe inburgeringswet ingevoerd. De wet richt zich op statushouders die dan nieuw binnenkomen in Nederland. Primaire doel van deze nieuwe wet is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. De regie op dat proces komt bij de gemeente te liggen. Vooruitlopend op de nieuwe wet wil de gemeente Zwolle al werk maken van de ambitie om statushouders snel te laten integreren. Tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar van 2018 heeft de raad €500.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van de integratie en participatie van statushouders. Met dit budget kan de bestaande aanpak worden gecontinueerd en geïntensiveerd en kan de gemeente zich voorbereiden op de nieuwe inburgeringswet. Nieuwe Zwollenaren worden zo snel mogelijk aan het werk geholpen. De meest kwetsbare groepen krijgen hierbij prioriteit. Door de invoering van casemanagement en het voeren van regie worden statushouders begeleid en bemiddeld naar scholing en/of arbeid en participatie binnen de Zwolse samenleving. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het plan van aanpak en in te stemmen met de afdoening van twee moties.
Voor technische en feitelijke en Informatie: Marc Stevens (2212) RM.Stevens@zwolle.nl

9
Vaststelling bestemmingsplan Holtenbroek, Schubertstraat 39
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
In 2015 is de locatie Schubertstraat 39 aangewezen als locatie voor de versnellingsactie sociale woningbouw. Voor deze locatie hebben vervolgens DeltaWonen en SWZ verkend op welke wijze invulling kan worden gegeven aan deze versnellingsactie op deze locatie. De verkenningen hebben geresulteerd in een woongebouw met circa 27 appartementen, verdeeld over de 4 verdiepingen. Met de buurt is op een aantal momenten overleg gevoerd over deze plannen. In de laatste gesprekken in oktober 2018, hebben de betrokkenen hun zorg uitgesproken over de hoogte van het gebouw en daarmee samenhangend de mogelijke inkijk. Door SWZ is afgesproken dat de buurt betrokken wordt bij de verdere uitwerking van de bouwplannen. Tijdens de ter inzage ligging van het ontwerp bestemmingsplan zijn er geen zienswijzen ingediend.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verbeelding van het bestemmingsplan Holtenbroek, Schubertstraat 39 ongewijzigd vast te stellen. Daarnaast geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Holtenbroek vast te stellen en te verklaren dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Voor technische en feitelijke vragen: Ina Heerspink (2385) j.heerspink@zwolle.nl of Anneloes van Roon (2418) acm.van.roon@zwolle.nl
10
Subsidieverordening Voor en Door Studenten
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De subsidieregeling "Voor en door studenten" is een afzonderlijk hoofdstuk in de Algemene Subsidieverordening Zwolle (afgekort als ASV). Met deze subsidieregeling wordt beoogd activiteiten te ondersteunen die worden georganiseerd door studenten en voor studenten en die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Zwolle als bruisende en levendige (studenten)stad. Mbo-studenten kunnen in de praktijk al wel een beroep doen op bovenstaande regeling, maar er heeft nooit een formele wijziging hiervan in de subsidieverordening zelf plaatsgevonden.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om de huidige subsidie(deel)verordening “Voor en door studenten” in te trekken. Daarnaast de nieuwe subsidie(deel)verordening “Voor en door studenten” vast te stellen zoals bijgevoegd in bijlage 2.
Voor technische en feitelijke vragen: secretariaat.mo@zwolle.nl
11
Verordening Interferentiegebied Bodemenergiesystemen Stadshagen – Breezicht 2019
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Breezicht wordt een aardgasloos en energieneutraal woongebied. De woningen worden ontwikkeld met een EPC van minimaal 0. Alle energie die nodig is voor het verwarmen, koelen en ventileren van de woning wordt duurzaam en op eigen kavel opgewekt. Een keuze voor een individueel all electric warmtevoorziening met behulp van een bodem- of lucht-warmtepomp ligt daardoor voor de hand. Bij veelvuldige toepassing van bodemenergiesystemen bestaat het risico op negatieve onderlinge beïnvloeding van de systemen. Voor een optimaal gebruik van bodemenergiesystemen en voor het borgen van de bodembelangen is regie door de gemeente Zwolle gewenst bij de toepassing van bodemenergiesystemen. Deze regie is mogelijk om door Breezicht op grond van de Wabo een verordening vast te stellen. De Verordening Interferentiegebied Stadshagen – Breezicht 2019 stelt regels over het gebruik van gesloten bodemenergiesystemen in aangewezen gebieden, zogenaamde interferentiegebieden. Het rechtsgevolg van de aanwijzing van een interferentiegebied is dat voor alle gesloten bodemenergiesystemen een vergunning vereist is. Naast de Verordening Interferentiegebied Bodemenergiesystemen Stadshagen – Breezicht 2019 wordt een Bodemenergieplan voor Breezicht Zuid vastgesteld (collegebevoegdheid). Het Bodemenergieplan is het toetsingskader voor de vergunningverlening.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verordening interferentiegebied Bodemenergiesystemen Stadshagen – Breezicht 2019 vast te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Otto Hettinga (06-54297185) o.hettinga@zwolle.nl of Francis Spikman (5167) f.spikman@zwolle.nl
12
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonne-eiland Breezicht
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De gemeente is voornemens om een kleinschalig zonne-eiland te realiseren in Breezicht, Stadshagen. De omvang van het gebied waar de opgestelde zonnepanelen komen is ruim 650 m2; hier zullen circa 300 panelen worden opgesteld. De opgewekte elektriciteit, minimaal 750.000 kWh/jaar, is bedoeld voor eigen gemeentelijke stroomgebruik van de installaties in de openbare ruimte in Breezicht (zoals de openbare verlichting, rioolgemalen e.d.). Breezicht wordt ontwikkeld als aardgasloze buurt. Met het beoogde zonne-eiland wordt het volledig gemeentelijke energieverbruik in de openbare ruimte van Breezicht afgedekt. Het Zonne-eiland sluit aan bij de ambitie voor een energieneutraal Zwolle.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning voor het zonne-eiland Breezicht op grond van artikel 2.27 van de Wabo omgevingsrecht juncto artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht, zodat het besluit voor de ontwerpomgevingsvergunning ter inzage kan worden gelegd. Daarnaast te verklaren dat een verklaring van geen bedenkingen is afgegeven op grond van artikel 2.27 van de Wabo indien tijdens de terinzagelegging geen zienswijzen zijn ingediend.
Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl of Otto Hettinga o.hettinga@zwolle.nl of Francis Spikman f.spikman@zwolle.nl
13
Programmabegroting 2020 Veiligheidsregio IJsselland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) biedt de uitgangspunten programmabegroting 2020 ter kennisname aan. De uitgangspunten zijn verwerkt in de concept programmabegroting 2020 (inclusief de meerjarenraming 2021-2023), deze is voor zienswijze aangeboden aan de elf gemeenten.
Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen. De indexatie is conform gemaakte afspraken. De beleidsmatige ontwikkelingen zijn in lijn met de vastgestelde strategische beleidsagenda. De algemene conclusie is dat de VRIJ hun ambities kan realiseren met de financiële middelen die zij ontvangen.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de uitgangspunten programmabegroting 2020 (kaderbrief) en de concept programmabegroting 2020. Daarnaast over deze concept programmabegroting 2020 geen zienswijze in te dienen.
Voor technische en feitelijke vragen: Marijn Hageman (2108) m.hageman@zwolle.nl

14
Begroting 2020, jaarstukken 2018, Kadernota 2020-2023 GBLT en aanpassing GR
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de gemaakte afspraken hierover heeft GBLT haar jaarstukken 2018, de Kadernota 2020 – 2023 en de begroting 2020 aangeboden aan de gemeente Zwolle. De jaarstukken 2087 en de Kadernota 2020 - 2023 zijn ter kennisname. Voor de begroting 2020 wordt een akkoord gevraagd. Voor de begroting 2020 kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de jaarstukken 2018 GBLT en van de Kadernota 2020-2023. Akkoord te gaan met de begroting 2020 GBLT en geen zienswijze in te dienen. Daarnaast toestemming te verlenen aan het college van B&W tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GBLT. Deze wijziging maakt het mogelijk dat GBLT lid wordt van een reeds opgerichte werkgeversvereniging. Daarnaast wordt de naam ingekort naar GBLT.
Voor technische en feitelijke vragen: Paul Schoorlemmer (2862) pw.schoorlemmer@zwolle.nl of Mark Pierik (2163)
15
Vaststellen bestemmingsplan Voorsterpoort, Grote Voort (sporthal)
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Op 12 maart 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Stedenbouwkundig Programma van Eisen WRZV Hallen. In dit programma zijn de randvoorwaarden voor de bouw van een nieuwe sporthal aan de Grote Voort vastgelegd. Het SPvE is de basis voor het bestemmingsplan. Met de komst van de nieuwe WRZV-hallen wordt bijgedragen aan de programmatisch gewenste mix van functies in Voorsterpoort. Ook aan andere ambities voor Voorsterpoort, namelijk de versterking van de (architectonische) ruimtelijke kwaliteit en van de verblijfswaarde, zal de sporthal een flinke impuls geven. Het ontwerpbestemmingsplan Voorsterpoort, Grote Voort (sporthal) heeft ter visie gelegen, er is één zienswijze ingediend. Het voorstel ziet op het afwikkelen van de ingediende zienswijze en het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan Voorsterpoort, Grote Voort (sporthal), zoals omschreven in de zienswijzennota. Het bestemmingsplan Voorsterpoort, Grote Voort (sporthal) gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen, zoals omschreven in de wijzigingsnota.
Voor technische en feitelijke vragen: Nuri Hesselink (2498) n.hesselink@zwolle.nl of Michiel Scheper (2193) m.scheper@zwolle.nl

16
Begroting GGD IJsselland 2020
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten in IJsselland en voert taken uit die in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen.
De raad heeft op 15 april jl. de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de GGD IJsselland ontvangen. Op grond van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland kan de raad gebruik maken van de bevoegdheid eventuele op- en aanmerkingen bij de programmabegroting aan het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland kenbaar te maken.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de GGD IJsselland en geen zienswijze op de concept begroting 2020 in te dienen.
Voor technische en feitelijke vragen: Thijs Jan van der Veen (2496) TJ.van.der.Veen@zwolle.nl
17
Bescherming bodemfuncties en gesloten bodemenergiesystemen
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
In Stadshagen wordt momenteel de wijk Breezicht (1150 woningen) ontwikkeld. Deze nieuwe wijk wordt volledig aardgasloos. Hierbij is door de gemeente al bepaald dat gesloten bodemenergiesystemen dieper dan 90 meter (minus maaiveld) niet aangelegd mogen worden. Uit studies blijkt namelijk dat met het dieper aanleggen de bestaande scheidende kleilaag wordt doorboord met mogelijke vermenging van de verschillende grondwaterlagen en verzilting van de bovenliggende zoetwatervoerende pakketten tot gevolg. De aanleg van gesloten bodemenergiesystemen beperkt zich echter niet tot Breezicht. Ook op ander plakken binnen de gemeente kan de bodem ongewenst doorboord worden.
De raad wordt daarom voorgesteld te besluiten om bestaande en toekomstige functies van de bodem en ondergrond voor het grondgebied van Zwolle zoveel mogelijk te beschermen en met dit doel een boringsvrije zone in te stellen vanaf 90 meter minus maaiveld voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen. Deze boringsvrije zone op te nemen in de Verordening bodemsanering Zwolle en deze te actualiseren. Hiervoor de Verordening bodembescherming 2019 vast te stellen onder intrekking van de Verordening bodemsanering Zwolle 2007.
Voor technische en feitelijke vragen: Reinder Slager (3367) r.slager@zwolle.nl of Renate Postma (3317) r.postma-van.de.pol@zwolle.nl
18
Niet centraal stemmen tellen tijdens EP-verkiezingen
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De raad heeft in oktober 2018 er mee ingestemd om voor de verkiezingen in 2019 mee te doen aan het experiment ‘centrale stemopneming’. Het experiment heeft betrekking op zowel de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart als de verkiezingen voor het Europese Parlement op 23 mei. Naar aanleiding van de ervaringen die zijn opgedaan met de centrale stemopneming op 21 maart jl. wordt vanwege de kosten en de tijdsdruk voorgesteld de stemmen niet centraal te tellen tijdens de EP-verkiezing. De kosten blijken aanzienlijk hoger dan de bijdrage die het Ministerie van BZK voor dit experiment verstrekt. Door op 23 mei af te zien van een centrale stemopneming kunnen de totale verkiezingskosten voor 2019 binnen het verkiezingsbudget blijven. Omdat er door andere EU-lidstaten op zondag gestemd wordt, mag de centrale stemopneming pas op maandag 27 mei plaatsvinden. Voor bureau verkiezingen valt de centrale stemopneming dan samen met haar taken als hoofdstembureau: het registreren en genereren van de uitslagen van alle gemeenten in Overijssel. Centrale stemopneming op 27 mei legt een te grote (tijds)druk op bureau verkiezingen om alle processen tijdig en zorgvuldig af te kunnen ronden.
Voorgesteld wordt de stemmen tijdens de EP-verkiezing op traditionele wijze te tellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Gerard Reijgersberg (4125) GJL.Reijgersberg@zwolle.nl
19
Moties Vreemd aan de orde van de dag
20
Sluiting