link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 6 oktober 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (51.1MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
Op grond van artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke financiële bijlage 2 van de beslisnota herinvulling locatie Bonjour.
De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Informatienota aanpassing ontwerp Oude Vismarkt en Koningsplein
Is betrokken bij de behandeling van de beslisnota 3e fase uitwerkingsplan fietsparkeren
5.A.2
Vergoedingen sorteren en vermarkten kunststof verpakkingen
5.A.3
Regionaal Werkbedrijf
5.A.4
Dienstverleningshandvest SSC Bedrijfsvoering
5.A.5
Beantwoording brief van landelijke Oogvereniging
5.A.6
Basisovereenkomst Diensten aan Huis Wmo.
5.A.7
Selectie schetsontwerpen kunstroute
5.A.8
Nadere uitwerking bekostiging voor Logeren (Kort verblijf)
5.A.9
Voorstel vervolgstappen inzake kunstwerk Geheugentheater Stadshagen
5.A.10
Intentieverklaringen ruimtelijke adaptatie en Klimaat Actieve Stad
5.A.11
Noodopvang vluchtelingen in IJsselhallen
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht oversteekplaats Belvederelaan/Twistvlietpad
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen SP situatie Rodetorenbrug
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen, verdwijnen bankfaciliteiten Stadshagen
5.C.4
Beantwoorden artikel 45 vragen PvdA over markt Holtenbroek
6
A-onderwerpen
7
Algemeen belangvaststelling Wet markt en overheid
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid (Wet M en O), een onderdeel van de Mededingingswet in werking getreden. Deze wet bevat gedragsregels voor overheden die economische activiteiten verrichten. Doelstelling van de wet is dat overheden en overheidsbedrijven bij het verrichten van hun economische activiteiten eerlijk concurreren met bedrijven. De wet kent een aantal uitzonderingen. Één van die uitzonderingen is dat de wet niet van toepassing is als de gemeenteraad gemotiveerd besluit dat bepaalde economische activiteiten in het algemeen belang plaatsvinden.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om de economische activiteiten (genoemd in de beslisnota) aan te wijzen als activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h lid 5 en 6 van de Mededingingswet.
Voor technische en feitelijke vragen: Theo Heegsma (2182) tj.heegsma@zwolle.nl

8
Herinvulling locatie Bonjour
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De gemeente Zwolle is eigenaar van het gebouw aan de Burgemeester Drijbersingel 11-13, ook wel “locatie Bonjour” genoemd. Het Leger des Heils heeft tot vrij recent dagopvang van dak- en thuislozen in deze accommodatie vormgegeven. Deze activiteit is inmiddels beëindigd. Door het vertrek van het Leger des Heils komt het gebouw uiterlijk 1 april 2015 leeg te staan.
Na onderzoek is Travers/Doomijn in beeld gekomen als mogelijke gegadigde voor herinvulling van de locatie. Met Travers is een verkenning gemaakt van potentiele scenario’s, en de gesprekken hebben geleid tot consensus over een huurconstructie.
Hierdoor verlaat Travers haar huidige onderkomens, waaronder het gemeentelijk eigendom Koestraat 6. Dit gebouw komt vrij voor verkoop door de gemeente.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de verhuur van het gebouw Burgemeester Drijbersingel 11-13 aan Travers/Doomijn. Daarnaast in te stemmen met uitvoering van de voorgestelde renovatie van het gebouw en het voor de renovatie benodigde krediet beschikbaar te stellen.
Het benodigde krediet te dekken door een eenmalige bijdrage vanuit onderhoudsreserve O27 “onderhoud verhuurde panden” van €250.000,-. Daarnaast een eenmalige financiële bijdrage vanuit Travers/Doomijn, en het resterende deel van het benodigde krediet te financieren.
Voor technische en feitelijke vragen: Peter van Drielen ( 4063) p.van.drielen@zwolle.nl

9
Geluidskerende voorziening Beukenallee (Spoolde)
Deze beslisnota stond geagendeerd voor het Raadsplein van 6 oktober maar is toen op verzoek van de fractie van de ChristenUnie afgevoerd van de agenda. Er is een memo aan de stukken toegevoegd. De Beslisnota is inhoudelijk niet veranderd.
Er zijn de afgelopen jaren forse investeringen gedaan in het kader van de Hoofdinfrastructuur Stadshagen (HIS) om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren en specifiek de infrastructuur voor de wijken Stadshagen en Westenholte. Reeds over een langere periode bestaat er een geluidsoverlastsituatie aan de Westenholterallee ter hoogte van de Beukenallee en het Spoolderplein.
Om de geluidstoename voor het overgrote deel weg te nemen is een geluidskerende voorziening nodig, welke aansluit op het al bestaande scherm aan de Westenholterallee.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om een krediet beschikbaar te stellen van 400.000 euro voor de realisatie van een geluidskerende voorziening aan de Beukenallee (Spoolde), te dekken uit de Hoofdinfrastructuur Stadshagen (200.000
euro) en 200.000 euro door Rijkswaterstaat.
Voor technische en feitelijke vragen: Michiel Scheper (2193) m.scheper@zwolle.nl of Theo Wolters (2304) t.awolters@zwolle.nl
10
Businesscase "Werken aan minder bijstand"
Deze beslisnota is op verzoek van de fracties van de VVD en D66 behandeld in de informatieronde op 22 september 2014. De korte terugblik is bijgevoegd.
De fracties van de VVD en D66 beogen met agendering nadere informatie te krijgen over de inzet van het overschot op het inkomensdeel 2014 voor de uitvoering van de drie business cases door de drie voor uitwerking van de business case geselecteerde partijen (totale investering € 830.000), dat moet leiden tot uitstroom van bij benadering 180 cliënten.
De fracties vragen zich af of de succesratio van de business case vergroot zou kunnen worden door de kosten te verlagen. De drie partijen (Manpower, BC Group en PEC United) zijn uitgenodigd om toe te lichten hoe zij de voorgestelde investering versus de baten gaan halen en aanscherpen. Deze Informatieronde wordt gestart met een presentatie waarin de context wordt geschetst waarom juist deze drie partijen zijn geselecteerd om uitvoering te geven aan dit project.
Voor technische en feitelijke vragen: J. Demmer (2791) JAM.Demmer@zwolle.nl
11
Huishoudelijke Hulp
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 22 september 2014. De korte terugblik is bijgevoegd. Op 30 juni 2014 heeft de raad het uitvoeringsprogramma ‘Diensten in en aan huis’ vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de mogelijkheid wordt onderzocht om het onderdeel schoonmaakondersteuning in te richten als een algemene voorziening.
Op basis van afweging van verschillende scenario’s wordt nu voorgesteld om de hulp bij het huishouden in 2015 conform scenario 2 te blijven organiseren als een maatwerkvoorziening met een resultaatgerichte financiering, waarbij wordt uitgegaan van de huidige basistarieven. Met de keuze voor dit scenario wordt verwacht dat cliënten kunnen uitgaan van continuïteit in de ondersteuning, dat de uitvoering van huishoudelijke hulp mogelijk is binnen de beschikbare financiële middelen (met huishoudelijke hulp toelage), dat scherp werkgelegenheidsverlies kan worden voorkomen en dat bij aanbieders ruimte ontstaat voor innovatie met aandacht voor meer aansluiting bij het sociale netwerk en voorliggende voorzieningen.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om de hulp bij het huishouden in 2015 voort te zetten als een maatwerkvoorziening conform scenario 2.
Voor technische en feitelijke vragen: Suzanne Bruns (4057) S.Bruns@zwolle.nl
12
Vaststellen wijzigingen Parkeerregulering schilwijken 2014
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
In vervolg op de Nota uitwerking parkeerregulering die in januari en februari jl. in de raad is besproken en vastgesteld wordt in de parkeersectoren Bagijneweide en Philosofenallee in 2014 fiscaal parkeren ingevoerd.
Vanuit de IND is een vraag gekomen om de parkeerplaatsen langs de Oostzeelaan, tussen de Koggelaan en de Zuiderzeelaan te voorzien van een maximale parkeerduur, zodat bezoekers van de IND kort kunnen parkeren. Deze wijzigingen worden meegenomen in de verordening Parkeerbelastingen.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Eerste Wijzigingsverordening Parkeerbelastingen 2014 met ingang van 1 november 2014 vast te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Annet van der Staaij- Hogeling (2725) AMA.van.der.Staaij@zwolle.nl
13
Reactie concept Veiligheidstrategie en meerjarenbeleidsplan politie Oost nederland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland is opgesteld door 81 gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland. Voordat het vastgesteld kan worden in de Beleidsdriehoek Oost-Nederland, wordt de Veiligheidsstrategie 2015-2018 voorgelegd aan alle gemeenten in Oost-Nederland, tot uiterlijk 10 oktober 2014 kunnen gemeenten een eventuele zienswijze indienen.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de Veiligheidsstrategie en het meerjarenbeleidsplan politie Oost Nederland. Daarnaast geen zienswijze in te brengen en een aantal aandachtspunten mee te geven aan de regioburgemeester, conform bijgevoegde concept brief.
Voor technische en feitelijke vragen: Willy Visser (2516) wa.visser@zwolle.nl

14
Moties Vreemd aan de orde van de dag
15
Sluiting