link naar deze pagina

Raadsplein info/debat - 9 januari 2017

Locatie: Raadzaal / Takzaal
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Dhr. F. Mussche / Dhr. M. van Willigen
Bundel:
pdf Agendabundel (4.1MB)
Algemene documenten:

1
RAADZAAL
1.1.a
Opening en mededelingen (20.15 – 20.25 uur)
1.1.b
Vaststelling van de agenda
1.1.c
Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
1.2
Debatronde
1.3.a
Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp (20.25 – 22.00 uur)
Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp Uitgangspunt voor de ontwikkelagenda is dat passend onderwijs en jeugdhulp met elkaar samenhangen en elkaar kunnen versterken. Zo zijn er leerlingen die tegelijkertijd ondersteuning krijgen vanuit passend onderwijs en jeugdhulp. De ontwikkelagenda is dan ook samen met het Besturenoverleg Lokaal Onderwijs Zwolle (BLOZ) opgesteld. De bedoeling is ondersteuning in passend onderwijs en jeugdhulp zo in te richten dat jeugdigen in Zwolle zoveel mogelijk in een gewone omgeving (gezin en school) kunnen werken aan hun ontwikkeling, meedoen en welbevinden, waarbij een ononderbroken schoolloopbaan van groot belang is. Met het voorstel wordt beoogd om samen met onderwijs en jeugdhulp nieuwe werkpraktijken te ontwikkelen die zijn gericht op betere ondersteuning voor jeugdigen. Dit moet tevens bijdragen aan het opvangen van de bezuinigen vanuit het Rijk. Op 2 november 2015 heeft een rondetafelgesprek over speciaal onderwijs/passend onderwijs plaatsgevonden, in het bijzonder over de school voor speciaal onderwijs De Ambelt. De raad heeft toen besloten om op een later moment, zodra de ontwikkelagenda passend onderwijs beschikbaar zou zijn, te debatteren over de gevolgen van de wet Passend Onderwijs voor gemeentelijk beleid en de situatie rondom De Ambelt. De debatvraag die toen is geformuleerd luidt: Hoe kunnen we als gemeente in samenwerking met ouders, onderwijs en jeugdzorg, zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen in onze stad, ook voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben? Bij het debat kan tevens de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP over passend onderwijs betrokken worden. Voor technische en feitelijke vragen: Jan-Willem Dollekamp (4116) JW.Dollekamp@zwolle.nl
1.3.b
Beantwoording artikel 45 vragen SP - Passend Onderwijs
1.4
Sluiting (22.00 uur)
2
TAKZAAL
2.1.a
Opening en mededelingen (20.15 – 20.25 uur)
2.1.b
Vaststelling van de agenda
2.2
Debatronde
2.3
Rekenkameronderzoek Schulddienstverlening (20.25 – 22.00 uur)
Op 26 september 2016 heeft de Rekenkamercommissie Zwolle het rapport “Evaluatie Schulddienstverlening Gemeente Zwolle” aan de raad aangeboden. Vervolgens is het college gevraagd te reageren. De reactie van het college op het onderzoeksrapport is in de vorm van een informatienota op 17 november aan de raad overgedragen. Het college heeft zijn reactie gerubriceerd naar vijf kernthema’s. Verder wordt ingegaan op de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Het college heeft uit het onderzoek aandachts- en verbeterpunten gedestilleerd die daar waar mogelijk direct worden vertaald in concrete verbeteracties. Voor het overige krijgen deze verbeterpunten een plek in het in ontwikkeling zijnde nieuwe beleidsplan schulddienstverlening. In aanloop naar dit nieuwe beleidsplan wordt door de gemeente ook een eigen evaluatie gehouden. Onderdeel hiervan is een klanttevredenheidsonderzoek en een dialoog met de diverse betrokken actoren. Naast deze eigen evaluatie en landelijke onderzoeken, zal het Rekenkamerrapport input vormen voor het nieuwe beleidsplan schulddienstverlening. De verwachting is dat dit plan einde eerste kwartaal 2017 gereed is voor raadsbehandeling. Voor technische en feitelijke vragen: Peter van Drielen (4063) P.van.Drielen@zwolle.nl Voor vragen m.b.t. het Rekenkamerrapport: Kees-Jan Groen, voorzitter Rekenkamercommissie keesjangroen@gmail.com
2.4
Sluiting (22.00 uur)