link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 30 maart 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (39MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlage 2 en 3 van de beslisnota Economie Zwolle in perspectief en budget economische clusters Regio. - De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Stand van zaken plan van aanpak Weeshuisstraatgebied - Het Eiland
5.A.2
Evaluatie zelfontwikkelen Breecamp Oost Stadshagen
5.A.3
Interbestuurlijk toezicht; totaalbeeld toezichtniveau provincie 2015
5.A.4
Kamperlijn
5.A.5
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)
5.A.6
Actuele situatie in de wijk Holtenbroek
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
6
A-onderwerpen
7
Vaststellen programma van eisen project busverbinding Spoorzone
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 9 maart 2015, de korte terugblik is bijgevoegd. Tegelijk met het kwaliteitsboek legt het college het programma van eisen voor de busverbinding ter besluitvorming voor aan de raad. Het programma van eisen is een belangrijk document voor de aanbesteding en realisering van de busbrug. De bedoeling is dat het ontwerp, de engineering, de realisatie en het onderhoud integraal worden aanbesteed. Het programma van eisen is een verdere uitwerking van het onderdeel ‘busbrug en aanbruggen’ in het kwaliteitsboek. Met de vormgevingseisen wordt ingezet op een kwalitatief hoogstaand ontwerp. Het gaat uit van de busverbinding als vloeiende lijn en als stedelijk element. Bekeken wordt of binnen het beschikbare budget de busbrug kan worden voorzien van een sobere route voor wandelaars. De milieueffecten van de busbrug zijn in beeld gebracht en geven geen aanleiding tot aanvullende compenserende maatregelen. Voor technische en feitelijke vragen: Gerard Huizing (2597) jg.huizing@zwolle.nl en Oebele Jansma (2438) o.jansma@zwolle.nl
8
Kwaliteitsboek Spoorzone
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 9 maart 2015. Het kwaliteitsboek is een inspiratiedocument en richtinggevend ruimtelijk kader voor de concrete uitwerkingen van alle projecten en initiatieven in de Spoorzone. Het geeft de richting aan en het ambitieniveau, zonder dat alles op de vierkante centimeter is vastgelegd. Het kwaliteitsboek beschrijft de samenhang tussen de deelprojecten in relatie tot de omgeving. Door het kwaliteitsboek toe te voegen aan de Welstandsnota wordt voor dit gebied een hoog welstandsniveau van kracht. Het kwaliteitsboek is in nauw overleg met alle partijen opgesteld en het Kwaliteitsteam Spoorzone heeft positief geadviseerd. In het kwaliteitsboek wordt ook ingegaan op de komst van het Technisch Centrum. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het locatie-onderzoek en van een voorstel voor een voorkeurslocatie. Voor technische en feitelijke vragen: Gerard Huizing (2597) jg.huizing@zwolle.nl en Oebele Jansma (2438) o.jansma@zwolle.nl
9
Benoeming burgerlid PvdA
10
Garantstelling PEC Zwolle
Dit onderwerp is besproken in de informatieronde. De korte terugblik van 16 februari 2015 is bijgevoegd. Dhr. Visser en dhr. Jansen gaven namens PEC Zwolle een presentatie over hun toekomstplannen en hun maatschappelijke inzet. Vervolgens stelden raadsleden vragen aan de vertegenwoordigers van PEC Zwolle en aan wethouder De Heer. Aan het eind van de bespreking is besloten dit onderwerp te agenderen voor een debatronde. Het voorstel gaat over de wens van PEC Zwolle om haar werkkapitaal te vergroten om zo op korte en middellange termijn de continuïteit te kunnen waarborgen. Door de groei van de club op het sportieve en technische vlak moet fors worden geïnvesteerd in de organisatie. De gemeente wordt om een garantstelling gevraagd, om zo het aantrekken van een geldlening via een commerciële bank mogelijk te maken. De garantstelling bedraagt maximaal € 1,5 miljoen met een jaarlijkse aflossing van minimaal € 300.000. Gemeentegaranties worden alleen verstrekt indien met de garantieverlening een door de gemeente ondersteund maatschappelijk belang is gediend. Daarom is afgesproken dat PEC Zwolle als tegenprestatie maatschappelijke activiteiten zal verrichten op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn en sport. De afspraken hierover worden vastgelegd in een prestatiecontract. Voor de uitvoering van deze activiteiten heeft PEC Zwolle een zelfstandige stichting PEC Zwolle United in het leven geroepen. Indien PEC Zwolle aan haar verplichtingen zal voldoen, heeft dit voor de Gemeente Zwolle geen financiële gevolgen. Voor technische en feitelijke vragen: Bertus Jeensma (2298) B.Jeensma@zwolle.nl
11
Advisering lokale publieke media-instelling
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 25 mei 2015 loopt de licentie af voor Stichting Zwolse Oproep Organisatie (RTVZOo). Er hebben zich twee kandidaten gemeld die in aanmerking wensen te komen voor aanwijzing tot lokale publieke media-instelling voor de komende vijf jaar, de huidige RTVZOo en Stichting RTV Focus. Het Commissariaat van de Media (CvdM) heeft het college verzocht om samengaan van de beide partijen te bevorderen maar dit heeft geen positief resultaat gehad. Één instelling komt in aanmerking voor de nieuwe licentieperiode. Vóór 3 april 2015 dient de gemeenteraad het CvdM te hebben geadviseerd over de voorkeur voor een publieke lokale media-instelling. De raad wordt voorgesteld te besluiten om vast te stellen dat zowel RTVZOo als RTV Focus voldoen aan de eisen gesteld in de Mediawet. Daarnaast een voorkeur uit te spreken voor RTVZOo als lokale publieke media-instelling in Zwolle voor de komende licentieperiode. Voor technische en feitelijke vragen: Kathi van den Belt (3232) k.van.den.belt@zwolle.nl
12
‘Economie Zwolle in perspectief’ en budget economische clusters Regio Zwolle (20.20 – 21. 30 uur)
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In het coalitieakkoord 2014-2018 is een agenda voor een “ondernemende stad” opgenomen. Onderdeel van deze agenda is de ambitie om de komende jaren een economisch sterke stad en regio te blijven. In de memo “Economie Zwolle in perspectief” wordt de raad geïnformeerd over de actuele stand van zaken en lopende ontwikkelingen op de diverse economische thema’s. Voorwaarde voor het vasthouden van deze economische toppositie is naast monitoren, anticiperen en inspelen op kansrijke ontwikkelingen. De inbreng van budget van de gemeente is nodig om verder gestalte te geven aan de projectopgaven en de nieuwe kansen voor bredere regionale samenwerking op te pakken. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de door het college vastgestelde memo “Economie Zwolle in Perspectief. Daarnaast de regionale clusters Health Innovation Park (HIP), Polymer Science Park (PSP) en Logistiek (ZKM) te continueren. Voor technische en feitelijke vragen: Janna van Maar (2612) j.van.maar@zwolle.nl
13
Moties Vreemd aan de orde van de dag
14
Sluiting