link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 18 april 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (92.3MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
2.a
Onderzoek geloofsbrieven
2.b
Beëdiging nieuw raadslid SP
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Naar aanleiding van het ontslag van dhr. Futselaar is er een vacature ontstaan in de fractie van de SP. De raad wordt voorgesteld dhr. M. Hulstijn met ingang van 18 april 2017 toe te laten als lid van de raad van de gemeente Zwolle. Voor technische en feitelijke vragen: j.fransen@zwolle.nl
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de vertrouwelijke bijlage 2 grondexploitatie Breecamp-Oost Noord, 28 maart 2017 van de beslisnota Ontwikkeling Breecamp-Oost Noord. - De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd.
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Selma Wijnberg
5.A.2
Contractering hulpmiddelen Wmo
5.A.3
Verslag gesprek met ondernemers Diezerbrink en vervolgacties
5.A.4
Regio Zwolle: Rapportage proeftuin en Jaarverslag 2016 (21.35 – 22.30 uur)
5.A.5
Tussenevaluatie pilot vrije sluitingstijden
5.A.6
Interbestuurlijk toezicht: totaalbeeld toezichtniveau provincie 2017
5.B1
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het afstemmingcomité
5.B2
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
6
A-onderwerpen
7
Strategische agenda binnenstad
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 27 maart 2017. De korte terugblik is bijgevoegd. In april 2016 is de ‘Visie Binnenstad 2030’ besproken in de raad. Vervolgens zijn, met input van stakeholders en experts, de ambities hieruit vertaald in een richtinggevend koersdocument in de vorm van een strategische agenda 2017-2022 en een bijbehorend investeringsvoorstel 2017. De totale investeringsagenda is dynamisch en bestrijkt een periode van zo’n 10 jaar. Het is een gebiedsgericht document waarin sectoraal beleid samenkomt, passend in de gedachte van de komende Omgevingsvisie. In de agenda zijn ook relaties gelegd met maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie en technologische ontwikkelingen. Verder wordt de binnenstad in nauwe samenhang bezien met de schil om de binnenstad, de aangrenzende wijken en de Spoorzone. Gezamenlijk vormt dit het stedelijk centrumgebied. Ambitie van de agenda is een levendige binnenstad, waar beleefd, gewerkt, ondernomen en gewoond kan worden. Een ontmoetingsplek en een trekker voor Zwollenaren, bezoekers en investeerders. Na besluitvorming worden concrete projectvoorstellen voor 2017 gemaakt. Bij de Perspectiefnota wordt een structurele investering in de binnenstad afgewogen. Voor de uitvoering van de agenda vanaf 2018 wordt voor de begrotingsbehandeling een programmaplan gemaakt. Samengevat wordt voorgesteld om in te stemmen met de strategische agenda binnenstad ‘Zwolle bruist’ en een krediet van 600.000 uit de reserve incidentele bestedingen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de jaarschijf 2017 van de binnenstad. Voor technische en feitelijke vragen: Patricia Gerrits (2088) PC.Gerrits@zwolle.nl
8
Zwolle Spoort
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Eind vorig jaar is door de staatsecretaris van I&M het Tracébesluit Zwolle Spoort genomen. Dit besluit betekent dat ook de gemeente Zwolle werk moet gaan uitvoeren. Een en ander is beschreven in bijgaande plan van aanpak. De werkzaamheden betreffen onder meer het verbeteren van kwaliteit van de openbare ruimte en toezicht en handhaving. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van het plan van aanpak voor de gemeentelijke begeleiding van het project Zwolle Spoort van ProRail. Daarnaast de kosten t.g.v. €220.000,- te betalen uit de opbrengsten van te verkopen en verhuren gronden binnen dit project. Het voorstel is afgestemd me het project Spoorzone. Voor technische en feitelijke vragen: Rienko Baarslag (2604) rjdw.baarslag@zwolle.nl of Toon van Beek (2706)
9
Tweede wijzigingsverordening Leges 2017 en Eerste wijzigingsverordening Havengeld 2017
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In december 2016 heeft de raad de Verordening Leges 2017 en de Verordening Havengeld 2017 vastgesteld. Er worden een aantal wijzigingen voorgesteld, het gaat o.a. om de leges voor een terrasvergunning, een verkeerde verwijzing en enkele tekstuele wijzigingen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Tweede wijzigingsverordening Leges 2017 en de Eerste wijzigingsverordening Havengeld 2017 vast te stellen. Daarnaast in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen genoemd in de beslisnota. Voor technische en feitelijke vragen: Mirjam Boer- Beulakker (2836) m.boer@zwolle.nl
10
Vaststellen Welstandsnota 2016
Deze beslisnota is behandeld in de informatieronde op 3 april 2017. De korte terugblik is bijgevoegd. Om bij bouwaanvragen een welstandstoets te kunnen uitvoeren is het hebben van een welstandsnota een voorwaarde. De eerste Zwolse welstandsnota stamt uit 2004 en deze is in 2012 geactualiseerd. Het in de welstandsnota omschreven beleid voldoet nog steeds. De afgelopen jaren zijn echter voor bepaalde gebieden beeldkwaliteitplannen gemaakt. Met dit voorstel worden die toegevoegd aan de Welstandsnota, zodat die ook een officiële toetsingsgrondslag vormen. Door de komende invoering van de omgevingswet zal de welstandsnota integraal onderdeel worden van het omgevingsplan. Over de Beeldkwaliteitplannen Hessenpoort, Weezenlanden, Hof van Thorbecke en het Kwaliteitsboek Spoorzone heeft de raad zich al eerder uitgesproken. Dat geldt niet voor het beeldkwaliteitplan Binnenstad + Schil. Dit beeldkwaliteitplan is opgesteld ter inspiratie en als toetsingskader voor nieuwe bouwplannen. Het is samen met de stad gemaakt en heeft groot draagvlak. Het is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en nieuwe ontwikkelingen te laten passen in de bestaande historische context. De gewenste ruimtelijke kwaliteit wordt daarbij beschreven in de vorm van inspirerende kaders en voorbeelden. De tekst wordt zo veel mogelijk verduidelijkt met illustraties en filmpjes. Aan het begin van de informatieronde heeft er een ambtelijke presentatie plaatsgevonden over het beeldkwaliteitplan Binnenstad + Schil. Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) J.van.den.Berg@zwolle.nl / Ronald IJsselsteijn (2699) R.IJsselsteijn@zwolle.nl
11
Investeren in werkgelegenheid
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 3 april 2017. De korte terugblik is bijgevoegd. In de nota ‘Investeren in werkgelegenheid’ wordt een eerste schets gegeven van de mogelijkheden die het college ziet voor extra investering in de werkgelegenheid voor de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt, naast het bestaande beleid. Centraal in de nota staat het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt waarbij iedere inwoner naar vermogen participeert, waar mogelijk in betaald werk. Om extra kansen te creëren voor de doelgroep in de vorm van meer werkgelegenheid wordt ingezet op het versterken van Social Return on Investment (SROI) en op koppeling van de werkgelegenheidsvraag aan de investeringsopgaven. Daarbij richt de extra investering in werkgelegenheid zich op reguliere banen en is de (toekomstige) vraag en hiermee de ondersteuning van werkgevers bij het in dienst nemen en houden van de doelgroep uitgangspunt. Om resultaat te kunnen halen is samenwerking, zowel binnen de gemeentelijke organisatie, als met partners in de stad en regio essentieel. Hiervoor wordt een verkenner met een verbindende rol aangesteld, die vorm geeft aan de uitwerking van de verkenning en een extra impuls geeft voor de uitvoering. Binnen 3 tot 6 maanden moet inzicht ontstaan in de aanvullende mogelijkheden en mijlpalen en komt er een plan voor structurele invulling. De (financiële) uitwerking van de verkenning volgt bij de PPN 2018-2021. Voor technische en feitelijke vragen: Gerben Pluim (06-23007978) G.Pluim@zwolle.nl
12
Benoeming burgerlid fractie Swollwacht
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De raad wordt voorgesteld te besluiten om dhr. J.P. Satoor de Rootas met ingang van 18 april 2017 te benoemen tot burgerlid voor de fractie van Swollwacht. Voor technische en feitelijke vragen: Jacqueline Fransen (2856) j.fransen@zwolle.nl
13
Subsidieregelingen Cultuur
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 4 juli 2016 is de Cultuurnota Zwolle 2016-2020 door de raad vastgesteld. De (deel)verordening Cultuur & Kwaliteit en de innovatiesubsidie zijn ondersteunend aan de twee doelen van de Cultuurnota: het culturele aanbod in Zwolle is kwalitatief hoogwaardig en het Zwolse cultureel klimaat is dynamisch en innoveert blijvend. Met het vaststellen van de cultuurnota wordt er binnen de cultuurbegroting ruimte gemaakt voor de deelverordening cultuur en Kwaliteit en de subsidie innovatie cultuur. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de subsidie(deel)verordening Cultuur en Kwaliteit en de verordening Commissie Cultuur & Kwaliteit vast te stellen. Daarnaast een bedrag van € 42.690 beschikbaar te stellen aan Kunstruimte Het Langhuis voor het subsidiëren van vernieuwende en innovatieve culturele activiteiten en producties voor het jaar 2017. Tevens de subsidie(deel)verordening Zaalhuur Zwolse Theaters en Hedon vast te stellen. Structureel een bedrag van € 9.000,- voor uitvoering subsidieregeling Amateurkunst over te hevelen naar de deelverordening Cultuur en Kwaliteit. Voor technische en feitelijke vragen: Daphne de Vries (3373) d.de.vries@zwolle.nl of Wim Heersink (2419) w.heersink@zwolle.nl
14
Moties Vreemd aan de orde van de dag
15
Sluiting