link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 18 september 2017

Locatie: Thomas a Kempiszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. H. Schippers
Bundel:
pdf Agendabundel (5.4MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en Mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Informatieronde
3
Inspectierapport Veilig Thuis IJsselland (19.35 – 21.00 uur)
Op 8 mei 2017 heeft de raad op verzoek van de fracties PvdA, Swollwacht, CU, D66, Cetin en CDA besloten deze informatienota te agenderen voor behandeling in een informatieronde. In de informatienota wordt gemeld dat de samenwerkende inspecties voor Jeugdzorg en Gezondheidszorg hun tweede landelijke inspectieronde hebben afgerond en dat zij eind februari Veilig Thuis IJsselland bezochten. De inspecties hebben Veilig Thuis IJsselland beoordeeld als 'matig'. Veilig Thuis IJsselland heeft de ondersteuning, hulp of behandeling die nodig is voor de veiligheid en het toezien op het naleven van afspraken goed op orde. Er zijn echter ook belangrijke verbeterpunten geconstateerd. Op enkele van deze punten zijn al interventies ingezet, zoals het wegwerken van de wachtlijst. Er wordt een verbeterplan opgesteld om deze punten zo snel mogelijk verder op te pakken. Volgens de genoemde fracties blijkt uit inspecties dat Veilig Thuis weinig aandacht heeft voor het onderwerp ouderenmishandeling. In het rapport wordt als ontwikkelpunten genoemd het opbouwen van expertise binnen de organisatie, het opbouwen van een netwerk in de regio en de beschikbaarheid van een sociale kaart voor ouderenmishandeling. Met de agendering willen de fracties een aanzet om te komen tot een netwerk in Zwolle en een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een sociale kaart om ouderenmishandeling te voorkomen en bespreekbaar te maken. Voor de informatieronde worden naast Veilig Thuis IJsselland, vertegenwoordigers van organisaties uitgenodigd op het gebied van ouderenzorg zoals thuiszorginstellingen, Participatieraad, ouderenbonden, Sociale wijkteams, Mantelzorgadviesraad Voor technische en feitelijke informatie: Antje Profijt (2907) A.Profijt@zwolle.nl
4
Pauze (21.00 – 21.10 uur)
5
Ontwikkelingen Jeugdbescherming Overijssel (21.10 - 22.30 uur)
Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) is één van de drie instellingen die namens de in totaal 25 gemeenten in regio’s IJsselland en Twente de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering uitvoert. Alleen Gecerftificeerde Instellingen zijn bevoegd om jeugdbescherming- en jeugdrecasseringmaatregelen, zoals een ondertoezichtstelling of voogdij, uit te voeren. Op 17 juli 2017 heeft de raad op verzoek van vier fracties besloten dit onderwerp te agenderen voor een informatieronde. Aanleiding is het besluit van het Keurmerkinstituut om het huidige certificaat van Jeugdbescherming Overijssel niet te verlengen. De reden is dat JbOV niet aan alle normen voldoet. Omdat het Keurmerkinstituut het vertrouwen heeft dat JbOV met de juiste maatregelen op korte termijn wel aan de voorwaarden kan voldoen, heeft het ter overbrugging voor vier maanden en onder strikte voorwaarden een tijdelijk certificaat verstrekt. De fracties PvdA, VVD, D66 en ChristenUnie willen graag halverwege de gestelde termijn van vier maanden in gesprek met vertegenwoordigers van JbOV en de wethouder om zicht te krijgen of men op de juiste weg zit om een certificaat weer te mogen ontvangen. Voor technische en feitelijke informatie: Jacomien van der Bij (2534) J.van.der.Bij@zwolle.nl
5.a
Ontwikkelingen Jeugdbescherming Overijssel
5.b
Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht Certificering Jeugdbescherming Overijssel (JbOV)
6
Sluiting (22.30 uur)