link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 6 januari 2020

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Dhr. J. Raap / Griffier: H. Veraart
Algemene documenten:

1.a 19:30
Opening en mededelingen
1.b 19:30
Vaststelling van de agenda
2 19:35
DEBATRONDE : Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2020
Met de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) wordt inzicht wordt gegeven in de financieel-economische weerslag van het gemeentelijk grondbeleid. De MPV maakt onderdeel uit van de beleidscyclus en wordt jaarlijks opgesteld. Voordat de MPV kan worden opgesteld dienen de uitgangspunten te worden vastgesteld waarmee het jaarrekenings- en MPV proces wordt ingegaan.
De raad wordt daarom voorgesteld de Nota van Uitgangspunten MPV vast te stellen als basis voor de MPV 2020. Binnen de Nota van Uitgangspunten wordt een integrale doorkijk gegeven op alle vastgoedaspecten. Hiermee kan het verwachte bedrijfsresultaat van vastgoed over het jaar 2019 en het toekomstperspectief bij de MPV 2020 worden bepaald. Er worden enkele geringe aanpassingen doorgevoerd aan zowel de parameters als de economische risico’s. Deze aanscherpingen zijn noodzakelijk om aan te sluiten bij de huidige marktontwikkelingen. De grondprijzennota is eveneens een belangrijk uitgangspunt voor de MPV 2020. Het vaststellen hiervan is een bevoegdheid van het college. De informatienota Grondprijzennota is ter kennisname bij de stukken gevoegd.
Voor technische en feitelijke vragen: Christiaan van Steenwijk (06-14393717) C.van.Steenwijk@zwolle.nl.
2.a 21:00
Grondprijzennota 2020
3 21:00
Sluiting