link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 11 juni 2019

Locatie: SH TaKzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Dhr. J. Willegers / Griffier E.J. Bagerman
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen
1.b 19:30
Vaststelling agenda
2
Informatieronde
3 19:40
Omgevingsvisie Zwolle
Eind 2017 is de omgevingsvisie deel 1, met daarin de ambities en kernopgaven voor de stad, door de gemeenteraad vastgesteld. Voor deel 2 van de omgevingsvisie, de gebiedsgerichte uitwerking, stelde de gemeenteraad in het najaar van 2018 een plan van aanpak vast. Deel 1 en deel 2 vormen uiteindelijk één omgevingsvisie. Met de informatienota ‘Procesgang Omgevingsvisie Zwolle’ geeft het college inzicht in de procesgang van de omgevingsvisie deel 2. Deze informatienota stond ter kennisname op de agenda van de besluitvormingsronde van 27 mei.
Om beter grip te krijgen op het (participatie)proces rondom de omgevingsvisie deel 2 heeft de raad op verzoek van de fracties van D66 en CDA besloten de informatienota te agenderen voor een informatieronde. De fracties willen graag weten hoe inwoners betrokken zijn bij de strategische keuzes die in de informatienota worden genoemd. Tevens willen de fracties inzicht krijgen in de gronden van de gemaakte keuzes, zoals de genoemde strategische lijnen en waardenkaarten. Verder is men benieuwd naar de overallplanning en de strategische keuzes die gemaakt zijn in de Nota Reikwijdte en Detailniveau, voordat deze ter inzage wordt gelegd.
Voor technische en feitelijke informatie: Arjen Vedder (2903) A.Vedder@zwolle.nl
4 21:00
Sluiting