link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 26 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (59.4MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Beantwoording toezegging Outcomecriteria
5.A.2
Cultuurprofiel stedelijke cultuurregio Zwolle (19.40 – 21.00 uur)
5.A.3
Schetsontwerp WRZV hallen
5.A.4
Actieplan stadslogistiek
5.A.5
Herinrichting Weversgildeplein
5.A.6
Beantwoording motie wijkbezoeken door gemeente
5.A.7
Reactie college op het ontwerp Programma van Eisen IJssel-Vecht
5.A.8
Stand van zaken samenvoeging Wezo en WRA
5.A.9
Bereikbaarheid Stadshagen (beantwoording motie)
5.A.10
SMZ en Allemaal Zwolle
5.A.11
Chillplekken voor jongeren in Stadshagen (beantwoording motie)
5.A.12
Uitspraak hoger beroep clïenten(raad) Meesterwerk
5.A.13
Herinrichting Rembrandtlaan
5.A.14
Onderzoeksrapport voedingsbodems radicalisering
5.A.15
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving uitvoeringsbeleid Ijsselland (taken Omgevingsdienst IJsselland)
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen ChristenUnie over de verkeerssituatie in Stadshagen aan de Werkerlaan
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen CDA inzake Zwolse scholen en de AVG
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks en ChristenUnie inzake Toekomst Nooterhof
5.C.4
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA m.b.t. de Weeshuispassage
5.C.5
Beantwoording artikel 45 vragen D66 Internationale trein Amsterdam Zwolle Berlijn
5.C.6
Beantwoording artikel 45 vragen CDA - stopzetting huisbezoekproject in de Aa-landen
5.C.7
Beantwoording artikel 45 vragen Christen Unie n.a.v. rapport 'Overheid geeft inburgeraars een valse start' van de Nationale ombudsman
5.C.8
Beantwoording artikel 45 vragen van de VVD fractie - Pikkedonker park Wezenlanden
5.C.9
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks en PvdA over het demonstratieverbod tijdens de Sinterklaasintocht
6
Visie en randvoorwaarden Weezenlanden-Noord
Deze beslisnota is behandeld in een informatieronde op 15 oktober 2018. De korte terugblik is bijgevoegd. Er is een verkenning uitgevoerd naar sloop van 180 huurwoningen en nieuwbouw van ca 230 sociale huurwoningen op de locatie Weezenlanden-Noord (Luttenbergstraat/Schuurmanstraat/Wiegerlinckstraat/Buserstraat). Hierbij is ook gekeken naar de ambities in het kader van klimaatadaptatie en energietransitie, mobiliteit en parkeren, de betekenis van dit gebied in relatie tot het centrum en de mogelijke verdichting van deze locatie. De uitkomsten van dit onderzoek zijn inmiddels vertaald in een visiedocument. In deze visie wordt aangegeven dat op deze locatie ca 300 tot 500 woningen gerealiseerd kunnen worden in een gedifferentieerd programma, waarbij ook ruimte is voor aanvullende functies t.b.v. een aantrekkelijke verblijfskwaliteit. Deze stedelijke verdichting is gebaseerd op een goede, groene toegankelijke buitenruimte; daarbij wordt uitgegaan van gebouwde parkeervoorzieningen, zodat de buitenruimte rond de woningen autovrij en groen ingericht kan worden. Mogelijk kan deze gebouwde parkeervoorziening ook voorzien in een deel van de parkeerbehoefte van de binnenstad. Verder is in de visie een aantal randvoorwaarden opgenomen, die nog nader uitgewerkt moeten worden. Deze zijn in de beslisnota weergegeven. Als deze kaders zijn vastgesteld worden een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan en een schetsontwerp voor de herinrichting van de omliggende openbare ruimte opgesteld. Deze worden aan de raad voorgelegd; dat geldt uiteraard ook voor de daarop volgende herziening van het bestemmingsplan en de kredietaanvraag voor de aanpassing van de openbare ruimte. Voor technische en feitelijke vragen: Ciska Waalewijn (4011), C.Waalewijn@zwolle.nl
pdf Beslisnota Visie en randvoorwaarden Weezenlanden-Noord (493KB)
pdf Bijlage 1 Visie Centrum-Oost en globale project-ontwikkelingsopgave Weezenlanden-Noord d.d. 18-09-2018 (2.5MB)
pdf Bijlage 2a Definitieve reactie van belanghebbenden op Concept-visie_12 april 2018 (2.7MB)
pdf Bijlage 2b 20180911 twee kolommenstuk weezenlanden noord reactie omwonenden (294KB)
pdf Bijlage 3 20180619 verslag gesprek omwonenden Groot Wezenland (200KB)
pdf Bijlage 3b Randvoorwaarden die door omwonenden worden benoemd 3 (301KB)
pdf Bijlage 4 Reacties belanghebbenden partijen op concept-visie (204KB)
pdf Bijlage 5 Verwijzing naar participatietraject van Woningbouwcorporatie Openbaar Belang (1.8MB)
pdf Inspraaktekst Frans Super - lid Bewonerscommissie Weezenlanden-Noord (151KB)
pdf Inspraaktekst Jan Lodewijk Lindemulder - Weezenlanden Noord (175KB)
pdf Presentatie informatieronde Wezenlanden Noord (2.6MB)
pdf Brief dhr Meijer - Visie ontwikkeling Wezenlanden - Noord (124KB)
pdf Korte terugblik informatieronde d.d. 15-10-2018- visie en randvoorwaarden Weezenlanden-Noord (118KB)
pdf Notitie participatiebijeenkomsten Weezenlanden Noord tbv ontwikkeling stedenbouwkundig plan (34KB)
pdf 2018-11-26 AM6-1 Hoogbouwen, Eerst onderbouwen! (106KB)
pdf 2018-11-26 M6-2 Anticiperen op Turfmarkt parkeren (66KB)
pdf 2018-11-26 M6-3 Realistische business case parkeren Weezenlanden Noord (88KB)
pdf 2018-11-26 M6-4 Betaalbaarheid parkeren sociale huurders (69KB)
pdf 2018-11-26 M6-5 Beeldkwaliteit Weezenlanden Noord (74KB)
pdf 2018-11-26 M6-6 Vastleggen en vergroten natuurwaarden Weezenlanden Noord (76KB)
pdf 2018-11-26 M6-7 Aandacht voor de achterblijvers (60KB)
pdf 2018-11-26 M6-8 Huizen Weezenlanden-Noord zijn om in te wonen (86KB)
pdf 2018-11-26 M6-9 Meer woningen, dan ook meer sociale huur (74KB)
pdf 2018-11-26 M6-10 Ruimte voor middeninkomens en woningbouwcorporaties (115KB)
pdf 2018-11-26 Raadsbesluit Visie en randvoorwaarden Weezenlanden Noord (67KB)
7
Ruimte voor de Rivier Schelle; investering in realisatie voetveer
Het voorstel is tijdens de vergadering van 9 november 2018 van de agenda afgevoerd en zal voor de vergadering van 26 november opnieuw worden geagendeerd. De aanvullende memo wordt dinsdag nagezonden.
8
Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit Voorsterpoort, Grote Voort (sporthal)
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Er wordt een plan voorbereid voor de realisatie van een nieuwe sporthal (WRZV-hallen) aan de Grote Voort waarbij de gemeente initiatiefnemer is. In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is opgenomen voor welk ruimtelijke ontwikkelingen een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig is. Het onderhavige project valt onder deze categorie. Door de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling is inzicht gekregen in het feit dat er geen belangrijke milieugevolgen zijn. De raad wordt voorgesteld te besluiten om voor de voorbereiding van het bestemmingsplan Voorsterpoort, Grote Voort (sporthal) geen milieueffectrapport op te stellen. Daarnaast dit besluit te publiceren en ter inzage te leggen conform artikel 7.19 lid 4 Wet milieubeheer en Algemene wet bestuursrecht. Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman- van Gelder (2430) eh.horsman.van.gelder@zwolle.nl
9
Instellen Vertrouwenscommissie en vaststellen verordening benoeming nieuwe burgemeester
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Burgemeester Meijer heeft aangekondigd in de zomer van 2019 zijn functie van burgemeester van Zwolle te zullen gaan neerleggen. De procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester is geregeld in de Gemeentewet en in de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Voor de gemeente is in deze procedure de eerste stap om een vertrouwenscommissie in te stellen en in een verordening de samenstelling, taken en werkwijze van deze commissie te regelen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om een vertrouwenscommissie in te stellen voor de voorbereiding van de benoeming van een nieuwe burgemeester voor Zwolle. Daarnaast de verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Zwolle 2018/2019 vast te stellen. Voor technisch en feitelijke vragen: Arthur ten Have (2848) abm.ten.have@zwolle.nl
10
Instelling en benoeming leden auditcommissie
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Sinds 2004 beschikt de gemeente over een Afstemmingscomité. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van de raad en vertegenwoordigers van het college. Het comité houdt zich bezig met de afstemming en coördinatie van de processen die gericht zijn op de ‘control’ binnen de gemeente. Om de controlerende en het opdrachtgeverschap bij de accountantscontrole te versterken, wordt nu voorgesteld het afstemmingscomité te vervangen door de auditcommissie. Dit is een commissie van en voor de raad. Hierbij wordt tevens voorgesteld de raadsleden die eerder dit jaar zijn benoemd tot lid van het afstemmingscomité, nu te benoemen tot lid van de auditcommissie. Voor technische en feitelijke informatie: Evert Jan Bagerman (2216), E.Bagerman@zwolle.nl.
11
Risicoprofiel & Strategische Beleidsagenda 2019-2023
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvorming A. De VRIJ is verantwoordelijk voor het opstellen van het regionaal risicoprofiel. Dit gebeurt iedere vier jaar. Het risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de belangrijkste risico’s, inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. Op basis van dit inzicht maakt het bestuur van de VRIJ strategische beleidskeuzes voor de risico- en crisisbeheersing: het voorkomen en beperken van risico’s en het voorbereiden van de crisisbeheersingsorganisatie. Het risicoprofiel is ook de basis voor de beleidsagenda, het crisisplan en het dekkingsplan van VRIJ en daarmee voor de uitvoering van hun operationele taken. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van het Risicoprofiel en de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 en over deze rapportages geen zienswijze in te dienen. Voor technische en feitelijke vragen: Marijn Hageman (2108) m.hageman@zwolle.nl
12
Tweede bestuursrapportage 2018
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland legt de tweede bestuursrapportage over 2018 voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Financieel gezien zijn in deze bestuursrapportage begrotingswijzigingen verwerkt die, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter goedkeuring aangeboden dienen te worden aan de gemeenteraden. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2018. Daarnaast over deze rapportage geen zienswijze in te dienen. Voor technische en feitelijke vragen: Marijn Hageman ( m.hageman@zwolle.nl
13
Advies pbo lokale omroep
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Het Commissariaat voor de Media heeft op verzoek van de gemeenteraad onderzocht of Lokale Omroep Zwolle FM voldoet aan de eisen uit de wet. Het voorgestelde programmabeleidsbepalende orgaan (pbo) van Stichting Zwolse Omroep Organisatie (RTVZwolleFM) is geen goede afspiegeling van de Zwolse samenleving. Omdat het commissariaat zelf niet goed kan beoordelen of de omroep beschikt over een representatief en onafhankelijk PBO heeft het daarover advies gevraagd aan de gemeenteraad. Het college heeft dit uitgezocht en oordeelt nu dat het PBO niet voldoet aan de eisen in de wet en stelt de raad voor om het Commissariaat voor de Media te berichten dat het niet representatief is voor de in de gemeente Zwolle voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stroming. Voor technische en feitelijke informatie: Anton Tuinman (2460) en AB.Tuinman@zwolle.nl
14
Moties Vreemd aan de orde van de dag
15
Sluiting