link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 8 april 2019

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: Dhr. R. de Paus / Griffier: H. Veraart
Algemene documenten:

1.a 19:30
Opening en mededelingen
1.b 19:30
Vaststelling van de agenda
2 19:35
Debatronde
3 19:35
Plan van aanpak Statushouders
Medio 2020 wordt de nieuwe inburgeringswet ingevoerd. De wet richt zich op statushouders die dan nieuw binnenkomen in Nederland. Primaire doel van deze nieuwe wet is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. De regie op dat proces komt bij de gemeente te liggen. Vooruitlopend op de nieuwe wet wil de gemeente Zwolle al werk maken van de ambitie om statushouders snel te laten integreren. Tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar van 2018 heeft de raad €500.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van de integratie en participatie van statushouders. Met dit budget kan de bestaande aanpak worden gecontinueerd en geïntensiveerd en kan de gemeente zich voorbereiden op de nieuwe inburgeringswet. Nieuwe Zwollenaren worden zo snel mogelijk aan het werk geholpen. De meest kwetsbare groepen krijgen hierbij prioriteit. Door de invoering van casemanagement en het voeren van regie worden statushouders begeleid en bemiddeld naar scholing en/of arbeid en participatie binnen de Zwolse samenleving. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het plan van aanpak en in te stemmen met de afdoening van twee moties.
Voor technische en feitelijke en Informatie: Marc Stevens (2212) RM.Stevens@zwolle.nl
4 21:15
Sluiting