link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 8 april 2019

Locatie: SH TaKzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: Mevr. C. van Bruggen / Griffier: M. Zweers
Algemene documenten:

1.a 19:30
Opening en mededelingen
1.b 19:30
Vaststelling agenda
2 19:35
Informatieronde
3 19:35
Kaderbrief 2020 Omgevingsdienst IJsselland
De Omgevingsdienst IJsselland is een samenwerkingsverband van de provincie en elf gemeenten in West-Overijssel. De omgevingsdienst voert onder meer voor de gemeente Zwolle een aantal milieutaken uit. Het betreft met name ondersteuning van vergunningverlening en daarnaast toezicht en handhaving op omgevingsaspecten als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Met de kaderbrief worden de deelnemers aan dit samenwerkingsverband geïnformeerd over de uitgangspunten voor de begroting en relevante ontwikkelingen op het gebied van het omgevingsrecht. Op verzoek van de PvdA-fractie heeft de raad op 11 maart 2019 besloten deze kaderbrief te agenderen voor bespreking in een informatieronde. De PvdA constateert dat in de kaderbrief wordt aangegeven dat de invoering van de omgevingswet op korte termijn om een intensivering van de inzet vraagt en dat voor de taken op het gebied van energie en duurzaamheid de middelen niet altijd beschikbaar zijn vanuit de individuele partners. Met de agendering wil de raad meer zicht krijgen op het totaal aan taken van de Omgevingsdienst en hoe dit zich verhoudt tot de beschikbare middelen. Daarnaast wil men weten wat de mogelijkheden zijn voor de Omgevingsdienst om haar taken de komende jaren nog beter uit te kunnen voeren. Ten behoeve van de bespreking worden naast betrokken ambtenaren en de wethouder, vertegenwoordigers uitgenodigd van de Omgevingsdienst, het energietransitieteam, het projectteam omgevingswet en VNO/NCW.
Voor technische en feitelijke informatie: Wilco IJzerman (2832) W.IJzerman@zwolle.nl
4 21:15
Sluiting