link naar deze pagina

Raadsplein info/debat - 9 november 2015

Locatie: Raadzaal / Takzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. F. Mussche / Dhr. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (9.9MB)
Algemene documenten:

0
RAADZAAL
0.1.a
Opening en mededelingen (19.30 - 19.35 uur)
0.1.b
Vaststelling van de agenda
0.1.c
Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
0.2
Debatronde
0.3
Inclusieve arbeidsmarkt en de visie op de toekomst van de Wezo (wordt hoogst waarschijnlijk van de agenda afgevoerd)
Op 7 september heeft de gemeenteraad een Algemeen Agenderingsverzoek aangenomen inzake Visie op de toekomst van de Wezo N.V. en haar rol in de re-integratie en participatiedoelstellingen van de gemeente. De indienende fracties (VVD, ChristenUnie, D66, GroenLinks, CDA, SP, Swollwacht) stellen dat in de debatronde over de inclusieve arbeidsmarkt, bleek dat bij meerdere partijen de behoefte leeft om uitgebreider het debat te voeren over de visie op de toekomst van de Wezo. De fracties denken dat het college in de uitwerking van een scenario / beleid m.b.t. het komen tot een inclusieve arbeidsmarkt de input van de raad kan gebruiken om vorm te geven aan de toekomstige rol van de Wezo. De debatvraag luidt als volgt: Welke ideeën zijn er over de toekomst van de Wezo en wat is haar rol in de re-integratie en participatie doelstellingen van de Gemeente? Tijdens de behandeling van het Algemeen Agenderingsverzoek is door het college de uitwerking van de netwerkorganisatie aan de raad (Informatienota Opzet uitwerking netwerkorganisatie voor een inclusieve arbeidsmarkt) toegezegd ter voorbereiding op het debat. Gezien de relatie met de Informatienota 1000 Banenplan is ook deze aan de agendastukken gekoppeld. Voor technische en feitelijke vragen: Niels van Oostveen (8498) N.van.Oostveen@zwolle.nl
0.3.a
Uitwerking Inclusieve arbeidsmarkt
0.3.b
1000 Banenplan
0.4
Pauze (21.00 - 21.15 uur)
0.5
Rekenkameronderzoek SSC (21.15 – 22.30 uur)
De Zwolse Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het Shared Service Centrum (SSC). Het SSC is een samenwerking tussen gemeenten Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel op het gebied van bedrijfsvoeringstaken. Voor de drie organisaties doet zij het beheer en de ontwikkeling van ICT, de inkoop en de personeels- en salarisadministratie. Het onderzoek is samen met de Rekenkamercommissie Kampen uitgevoerd. Alhoewel er veel valt op te merken over de opstartfase en het bestuurlijk-juridisch en financieel fundament constateert de rekenkamer dat er vanaf de formele start in juli 2014 verbeteringen zichtbaar zijn. Met name bij het integreren en professionaliseren van de werkprocessen, de dienstverlening en de ontwikkeling van medewerkers. In het rapport van de gezamenlijke rekenkamercommissies zijn een aantal conclusies en aanbevelingen opgenomen. Vanwege deze samenwerking met de Rekenkamercommissie van Kampen is de in Zwolle gebruikelijke aanbieding en publicatie van het rapport aangepast. Voordat het rapport openbaar is gemaakt is het voor bestuurlijke wederhoor naar het college van B&W gezonden. Vandaar dat de reactie van het college in de vorm van de informatienota ‘Reactie Rekenkameronderzoek SSC‘ al bij de stukken kon worden gevoegd. Tevens is naar aanleiding van de collegereactie door de Rekenkamercommissie een kort nawoord geschreven. In Kampen is een vergelijkbare werkwijze gehanteerd. Voor technische en feitelijke vragen: Kees-Jan Groen, voorzitter Rekenkamercommissie Zwolle keesjangroen@gmail.com en Paul Feldbrugge (3067) P.Feldbrugge@zwolle.nl
0.6
Sluiting (22.30 uur)
1
TAKZAAL
1.1.a
Opening en mededelingen (19.30 - 19.35 uur)
1.1.b
Vaststelling van de agenda
1.2
Debatronde
1.3
Visie beheer openbare ruimte
Door het uitlopen van de besluitvormingsronde op 26 oktober is besloten de behandeling van dit onderwerp te verplaatsen. De veranderende maatschappij en omgeving vragen om een andere aanpak van het beheer van de openbare ruimte. Om deze andere aanpak vorm te geven is herijking van de visie nodig. Samen met de beleidsagenda’s vormt de nieuwe visie dan een kader voor keuzes rond de inzet van de beschikbare mensen en financiële middelen ten aanzien van het beheer van de openbare ruimte. Op 12 januari 2015 heeft de raad ingestemd met de drie nieuwe beheerprincipes ‘toekomstbestendig’, ‘samen’ en ‘op maat’ en de daarbij behorende uitgangspunten. Aan de hand hiervan is het gesprek met de stad aangegaan in de vorm wijkdialogen. Ter voorbereiding hiervan is de enquête “Mijn buitenruimte 2015” gehouden. Op basis van alle input die is verkregen is de visie Beheer Openbare Ruimte 2016 – 2026 gemaakt. Hierin wordt onder meer ingegaan op relevante trends en ontwikkelingen. De visie geeft kaders voor toekomstig beheer en toekomstige bezuinigingen. Voor de periode 2016-2018 ligt er namelijk voor het beheer van de openbare ruimte een bezuinigingsopgave van €1 miljoen, aanvullend op eerdere bezuinigingen van circa €1,7 miljoen de afgelopen jaren. In de begroting van 2015 een deel van de bezuinigingsopgave incidenteel ingevuld door werkzaamheden uit te stellen. In de begroting van 2016 zijn voorstellen opgenomen om die eerste tranche structureel in te vullen. In de PPN volgend jaar zal het college voorstellen doen om de resterende opgave in te vullen. De keuzes worden scherp en de effecten zullen zichtbaar zijn in de stad. Ondanks dat ziet het college door met een andere bril te kijken en het beheer anders aan te pakken toch kansen om de ambities te realiseren. Voor technische en feitelijke vragen: Rutger Ekhart (2975) R.Ekhart@zwolle.nl
1.4
Sluiting (21.00 uur)