link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 3 juni 2019

Locatie: SH TaKzaal
Aanvang: 19:45
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. J. Raap / Griffier: M.Zweers
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen
1.b 19:45
Vaststelling agenda
2
Debatronde
3 19:50
Regionale Energie Strategie (RES)
De energietransitie betreft een opgave die gemeentegrenzen overstijgt. Door het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) kunnen in regionaal verband afspraken gemaakt worden over het organiseren van de nationale opgave voor de Gebouwde Omgeving en de opwek van hernieuwbare energie op land. Dit met het doel om in 2030 49% CO2 reductie te realiseren. Het is de bedoeling dat elke regio een gezamenlijke invulling geeft aan de bijdrage aan de nationale klimaatopgave en dit in de vorm van een RES aanlevert aan het Nationaal Programma RES. Vervolgens zal getoetst worden of de regio’s gezamenlijk de nationale doelstellingen halen of dat eventueel een restopgave resteert, die wordt vertaald naar additionele opgaves voor de regio’s.
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de concept-startnotitie voor de RES West-Overijssel, waarin o.a. de scope, richtinggevende uitgangspunten, het participatieproces en de governance voor het proces rondom de RES zijn opgenomen. De concept-startnotitie is gelijktijdig aan de 11 gemeenteraden binnen de RES-regio West-Overijssel aangeboden. Op basis van de uitkomsten van de behandeling in alle raden zal de definitieve startnotitie worden opgesteld en nogmaals ter besluitvorming aan de raden worden voorgelegd.
Voor technische en feitelijke informatie: Christian Voortman (4059) C.Voortman@zwolle.nl
4 21:05
Pauze
5.a 21:15
Achterstallig onderhoud gebouw voormalig Stedelijk Museum Zwolle
In oktober 2017 heeft de raad besloten tot de aankoop van de panden van het Stedelijk Museum.
In de panden aan de Melkmarkt wordt door de stichting ‘Allemaal Zwolle’ een belevingscentrum ingericht voor de presentatie van ‘Het verhaal van Zwolle’. In het kantoorgedeelte aan de Voorstraat zal de afdeling Archeologie van de gemeente Zwolle worden gehuisvest. Voor de overige ruimten wordt een huurder gezocht t.b.v. een creatieve of culturele invulling. Voor het geschikt maken van de gebouwen voor de nieuwe huurders is eenmalige investering nodig, die grotendeels gedekt kan worden uit toekomstige huuropbrengsten.
Op 17 oktober 2017 heeft een brand veel schade veroorzaakt in het Drostenhuis en het Stedelijk Museum. Tijdens het herstel van de brandschade aan het Drostenhuis zijn verborgen gebreken en achterstallig onderhoud aan het licht gekomen. Voordat de gebouwen geschikt kunnen worden gemaakt voor de beoogde huurders zullen deze onvoorziene constructieve problemen en het achterstallig onderhoud moeten worden opgelost. Naar verwachting kan een deel van de kosten gedekt worden uit subsidies. Voorgesteld wordt het restant te dekken uit een eenmalige bijdrage uit de Algemene middelen.
Voor technische en feitelijke informatie: Gea Velthuis (2602) G.Velthuis@zwolle.nl
5.b
Verbouw panden Stedelijk Museum t.b.v huisvesting Allemaal Zwolle en de afdeling Archeologie van de gemeente Zwolle
Er is een krediet nodig om de gebouwen aan te passen voor de beoogde nieuwe huurders. Op basis van een gezamenlijk met de huurders opgesteld programma van eisen is een investeringsraming gemaakt. De benodigde investeringen worden deels gedekt uit een bijdrage bovenop de huur te betalen door de huurders en deels door een bijdrage vanuit de onderhoudsreserve. Hiervoor is bijgaande beslisnota voor de raad toegevoegd.
6 22:30
Sluiting