link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 11 maart 2024

Locatie: SH TaKzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Selma Hoekstra / Griffier: Mara Zweers
Toelichting: U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 11 maart tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op [www.zwolle.nl/gemeenteraad](https://www.zwolle.nl/gemeenteraad).

1 19:30
Opening en mededelingen
2 19:35
Gecombineerd themadebat onderwijs & jeugd en sociaal domein
Voor het themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.

De spreektijd per fractie is 4 minuten.

Technische/feitelijke vragen dienen voorafgaand aan het themadebat gesteld worden aan de ambtelijk informant. Contactgegevens zijn te vinden in de verschillende nota’s.
2.a
Actualisering Samenwerkingsovereenkomst Leerplicht en Doorstroompunt (RMC) regio IJssel-Vecht
2.b
Uitvoeringsagenda Strategische Onderwijsagenda 2022-2026
2.c
Procesvoorstel inkomensregelingen
2.d
Vaststelling Regioplan IZA IJssel Vecht
2.e
Project Positieve Gezondheidsvaardigheden
5 21:00
Sluiting