link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) - 17 juni 2019

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Dhr. H.J. Meijer
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 1 – Financiële paragraaf verkoop bestaande WRZV-hallen (vertrouwelijk) van de informatienota Verkoop bestaande WRZV-hallen.
- De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd

- Op basis Artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 1 - vertrouwelijke risicoparagraaf van de beslisnota jaarsstukken 2018.
- De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd

- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 1, 2 en 3 – van de informatienota Kamperlijn Stand van zaken.
- De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Stand van zaken Kamperlijn
5.A.2
Situatie Wezep (gevolgen alternatieven vliegroutes)
5.A.3
Beantwoording motie Als elke seconde telt
5.A.4
Behoefteonderzoek woonwagenplaatsen
5.A.5
Gebiedsontwikkeling Zwarte Waterzone
5.A.6
Bestaande WRZV-hallen
5.A.7
Afwikkeling boekenonderzoek Belastingdienst
5.A.8
CityPost anterieure overeenkomst
5.A.9
Continuering zorg clienten WZCO
5.A.10
Jaarverslag Informatiebeveiliging
5.A.11
Brief Commissariaat voor de Media
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen CDA inzake initiatief Zwolle 2020: Zwolle 75 jaar bevrijd
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA over kwaliteit, veiligheid Zwolse Zorg
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen van de PvdA over de winsten, dividend en holdingsconstructies in de zorg
5.C.4
Beantwoording artikel 45 vragen VVD over De Prijs van een gasloze Tippe
6
Koers voor de ontwikkeling van De Tippe Stadshagen
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 20 mei 2019. De korte terugblik is bijgevoegd .Op 12 maart 2018 heeft de raad besloten over de afbouwstrategie Stadshagen. Er is ingestemd
met het eerder tot ontwikkeling brengen van het niet prioritaire gebied, waaronder De Tippe. Met het Koersdocument voor De Tippe wordt de koers voor het realiseren van deze laatste grote uitbreiding van Stadshagen vormgegeven. De Tippe biedt ruimte aan circa 1.250 woningen en bijbehorende voorzieningen. De Tippe wordt ingesloten door de Hasselterweg en de Kamperspoorlijn. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk ruimtelijke en fysieke verbindingen te realiseren tussen Stadshagen, Westenholte en de IJsseldelta. Het Koersdocument beschrijft de sturende principes en hoofdlijnen voor de ruimtelijke, economische, ecologische en maatschappelijke ontwikkeling van De Tippe. Het Koersdocument legt de ondergrens van de ambities vast en vormt het startpunt voor het opstellen van een Ontwikkelplan voor De Tippe.
Overeenkomstig de Woonvisie worden in Stadshagen 300 woningen per jaar gerealiseerd. De vraag naar woningen is hoog, daarom is verkend op welke wijze een versnelling in Stadshagen mogelijk is. Deze versnelling is mogelijk vanaf 2021 wanneer Breezicht en De Tippe tegelijk in ontwikkeling zijn genomen.
Voorgesteld wordt in te stemmen met het Koersdocument en met versnelling van de woningbouwproductie in Stadshagen van 300 naar 500 woningen per jaar m.i.v. 2021.
Voor technische en feitelijke vragen: Marjolein Helmich (06-54782609) M.Helmich@zwolle.nl
7
Coördinatiebesluit bestemmingsplan Zwolle-zuidoost, Nieuwe Deventerweg 101 en 101/1 en omgevingsvergunning Nieuwe Deventerweg 101 en 101/1
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Om de realisatie van een appartementencomplex aan de Nieuwe Deventerweg ruimtelijk mogelijk te maken zijn er twee besluiten nodig. Ten eerste is er een passend bestemmingsplan nodig en ten tweede dient er een omgevingsvergunning te worden afgegeven. Door beide besluiten gelijktijdig in procedure te brengen kan er eerder worden gestart met de bouw van het complex. De coördinatieregeling zorgt ervoor dat beide besluiten gelijktijdig als ontwerp ter visie worden gelegd en dat de beroepsprocedure eveneens dezelfde route doorloopt. Voor eventuele belanghebbenden is er transparantie, doordat de samenhang tussen de besluiten inzichtelijk wordt. Bovendien verloopt een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State sneller. Het streven is erop gericht om de ontwerpbesluiten van bestemmingsplan en omgevingsvergunning in september 2019 ter inzage te leggen.
Voor technische en feitelijke vragen: Nuri Hesselink (2498) N.Hesselink@zwolle.nl of Hester Nijmeijer (5109) H.Nijmeijer@zwolle.nl
8
Vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit Zwolle-zuidoost, Nieuwe Deventerweg 101 en 101/1
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Er wordt een plan voorbereid voor de realisatie van 21 levensloopbestendige appartementen aan de Nieuwe Deventerweg. Als gevolg van deze realisatie mogen geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden. Om hier inzicht in te verkrijgen is een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Uit de aanmeldnotitie blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn en dat er daarom geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. De raad wordt voorgesteld te besluiten voor de voorbereiding van dit bestemmingsplan geen milieueffectrapport op te stellen. Dit vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan dat vervolgens in procedure wordt gebracht.
Voor technische en feitelijke vragen: Nuri Hesselink (2498) N.Hesselink@zwolle.nl of Hester Nijmeijer (5109) H.Nijmeijer@zwolle.nl
9
Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio IJsselland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De Veiligheidsregio IJsselland heeft het jaarverslag en de jaarrekening van het jaar 2018 ter informatie aangeboden aan de raden van de gemeenten in de Veiligheidsregio. De raden wordt in de gelegenheid gesteld om de burgemeester punten mee te geven voor de bespreking van deze stukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2019.
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018. Daarnaast wordt voorgesteld de burgemeester geen punten mee te geven ter bespreking in de vergadering van het Algemeen Bestuur.
Voor technische en feitelijke informatie: Marijn Hageman (2108) M.Hageman@zwolle.nl
10
Regionale Energie Strategie (RES)
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 3 juni 2019. De korte terugblik is bijgevoegd. De energietransitie betreft een opgave die gemeentegrenzen overstijgt. Door het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) kunnen in regionaal verband afspraken gemaakt worden over het organiseren van de nationale opgave voor de Gebouwde Omgeving en de opwek van hernieuwbare energie op land. Dit met het doel om in 2030 49% CO2 reductie te realiseren. Het is de bedoeling dat elke regio een gezamenlijke invulling geeft aan de bijdrage aan de nationale klimaatopgave en dit in de vorm van een RES aanlevert aan het Nationaal Programma RES. Vervolgens zal getoetst worden of de regio’s gezamenlijk de nationale doelstellingen halen of dat eventueel een restopgave resteert, die wordt vertaald naar additionele opgaves voor de regio’s.
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de concept-startnotitie voor de RES West-Overijssel, waarin o.a. de scope, richtinggevende uitgangspunten, het participatieproces en de governance voor het proces rondom de RES zijn opgenomen. De concept-startnotitie is gelijktijdig aan de 11 gemeenteraden binnen de RES-regio West-Overijssel aangeboden. Op basis van de uitkomsten van de behandeling in alle raden zal de definitieve startnotitie worden opgesteld en nogmaals ter besluitvorming aan de raden worden voorgelegd.
Voor technische en feitelijke informatie: Christian Voortman (4059) C.Voortman@zwolle.nl
11
Verbouw panden Stedelijk Museum t.b.v huisvesting Allemaal Zwolle en de afdeling Archeologie van de gemeente Zwolle
Deze beslisnota is gecombineerd behandeld (zie agendapunt 12) in de debatronde op 3 juni 2019. De korte terugblik is bijgevoegd.
In oktober 2017 heeft de raad besloten tot de aankoop van de panden van het Stedelijk Museum.
In de panden aan de Melkmarkt wordt door de stichting ‘Allemaal Zwolle’ een belevingscentrum ingericht voor de presentatie van ‘Het verhaal van Zwolle’. In het kantoorgedeelte aan de Voorstraat zal de afdeling Archeologie van de gemeente Zwolle worden gehuisvest. Voor de overige ruimten wordt een huurder gezocht t.b.v. een creatieve of culturele invulling. Voor het geschikt maken van de gebouwen voor de nieuwe huurders is eenmalige investering nodig, die grotendeels gedekt kan worden uit toekomstige huuropbrengsten.
12
Achterstallig onderhoud gebouw voormalig Stedelijk Museum Zwolle
Deze beslisnota is gecombineerd (zie agendapunt 11) behandeld in de debatronde op 3 juni 2019.
Op 17 oktober 2017 heeft een brand veel schade veroorzaakt in het Drostenhuis en het Stedelijk Museum. Tijdens het herstel van de brandschade aan het Drostenhuis zijn verborgen gebreken en achterstallig onderhoud aan het licht gekomen. Voordat de gebouwen geschikt kunnen worden gemaakt voor de beoogde huurders zullen deze onvoorziene constructieve problemen en het achterstallig onderhoud moeten worden opgelost. Naar verwachting kan een deel van de kosten gedekt worden uit subsidies. Voorgesteld wordt het restant te dekken uit een eenmalige bijdrage uit de Algemene middelen.
Voor technische en feitelijke informatie: Gea Velthuis (2602) G.Velthuis@zwolle.nl


13
Benoeming lid agendacommissie
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Vanwege het vertrek van dhr. Wijnen is er een vacature ontstaan in de agendacommissie. Voorgesteld wordt dhr. Willegers te benoemen tot lid van de agendacommissie.
Voor technische en feitelijke vragen: Herman Veraart (2112) hc.veraart@zwolle.nl
14
Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Sloots
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
In juni 2018 heeft de raad de wethouders benoemd. Omdat de heer Sloots toen niet in Zwolle woonde, heeft de raad voor de duur van een jaar ontheffing verleend van het vereiste van ingezetenschap. Binnenkort verhuist wethouder Sloots naar Zwolle, daarom is er nog een korte overbrugging nodig. De raad wordt voorgesteld nog één keer ontheffing te verlenen.
Voor technische en feitelijke vragen: Herman Veraart (2112) hc.veraart@zwolle.nl
15
Verordening gemeente Zwolle 2019
Deze beslisnota is tijdens de besluitvormingsronde op 11 maart van de agenda afgevoerd. Inmiddels is er een aanvullende toegezegde memo toegevoegd. De verordening WMO dient geactualiseerd te worden door het wijzigen van landelijke wetgeving en de (beleidsmatige) gevolgen daarvan. Daarnaast is een aantal tekstuele wijzigingen verwerkt. Wijzigingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het abonnementstarief, kwaliteitseisen voorzieningen persoonsgebonden budget en gelijkstelling woonwagens en woonschepen aan woningen.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Verordening maatschappelijke ondersteuning Zwolle 2019 inclusief toelichting vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari. Daarnaast de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 in te trekken.
Voor technische en feitelijke vragen: Huub Lubbers (3291) HGJ.Lubbers@zwolle.nl
16
Moties Vreemd aan de orde van de dag
17
Sluiting