link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 20 mei 2019

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. L. Elfers / Griffier: Dhr. H.C. Veraart
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen
1.b 19:30
Vaststelling agenda
2
Debatronde
3 19:35
Initiatiefvoorstel Zwols gevelfonds
Op 3 januari 2019 heeft de fractie van D66 het initiatiefvoorstel voor een Zwols Gevelfonds ingediend.
Met het fonds willen de initiatiefnemers komen tot versterking van de beeldkwaliteit en economische kracht in de Zwolse binnenstad door het zichtbaar maken op straatniveau van de cultuurhistorische kwaliteit van panden. Zoals gebruikelijk bij een initiatiefvoorstel is het college in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. De reactie van het college (informatienota) was voor D66 aanleiding het voorstel aan te passen. Ook op dit aangepaste voorstel heeft het college een reactie gegeven (memo). Een gevelfonds bestaat uit een financiële prikkel voor ondernemers en proactieve communicatie. Eigenaren of gebruikers die hun pui willen verbeteren kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling gevelverbetering. Naast een financiële bijdrage is er een team van experts dat advies geeft en inhoudelijke ondersteuning. Voorgesteld wordt te starten met een pilot voor de komende twee jaar. Uit het Stadsontwikkelfonds zou incidenteel € 100.000 beschikbaar kunnen worden gesteld. Na twee jaar volgt een evaluatie. Het college vindt het een sympathiek voorstel dat bijdraagt aan versterking van de kwaliteit van de binnenstad. De voorgestelde dekking vanuit het Stadsontwikkelfonds is niet mogelijk voor inzet van interne capaciteit, zoals uren van medewerkers. Dekking vanuit de reserve incidentele bestedingen zou volgens het college meer voor de hand liggen.
Voor technische en feitelijke vragen: Sonja Paauw fractie D66 (06-27450969) s.n.c.paauw@planet.nl en/of Henry Kranenborg (2465) HL.Kranenborg@zwolle.nl
4 21:00
Pauze
5 21:10
Koers voor de ontwikkeling van De Tippe Stadshagen
Op 12 maart 2018 heeft de raad besloten over de afbouwstrategie Stadshagen. Er is ingestemd
met het eerder tot ontwikkeling brengen van het niet prioritaire gebied, waaronder De Tippe. Met het Koersdocument voor De Tippe wordt de koers voor het realiseren van deze laatste grote uitbreiding van Stadshagen vormgegeven. De Tippe biedt ruimte aan circa 1.250 woningen en bijbehorende voorzieningen. De Tippe wordt ingesloten door de Hasselterweg en de Kamperspoorlijn. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk ruimtelijke en fysieke verbindingen te realiseren tussen Stadshagen, Westenholte en de IJsseldelta. Het Koersdocument beschrijft de sturende principes en hoofdlijnen voor de ruimtelijke, economische, ecologische en maatschappelijke ontwikkeling van De Tippe. Het Koersdocument legt de ondergrens van de ambities vast en vormt het startpunt voor het opstellen van een Ontwikkelplan voor De Tippe.
Overeenkomstig de Woonvisie worden in Stadshagen 300 woningen per jaar gerealiseerd. De vraag naar woningen is hoog, daarom is verkend op welke wijze een versnelling in Stadshagen mogelijk is. Deze versnelling is mogelijk vanaf 2021 wanneer Breezicht en De Tippe tegelijk in ontwikkeling zijn genomen.
Voorgesteld wordt in te stemmen met het Koersdocument en met versnelling van de woningbouwproductie in Stadshagen van 300 naar 500 woningen per jaar m.i.v. 2021.
Voor technische en feitelijke vragen: Marjolein Helmich (06-54782609) M.Helmich@zwolle.nl
6 22:30
Sluiting