link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 21 september 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (31.7MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.a.1
Reactie GBLT op zienswijze
5.a.2
Beantwoording open brief GroenLinks inzake Primark
5.a.3
Beantwoording motie M4 nieuwe economie
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.c.1
Beantwoording artikel 45 vragen CDA inzake Primark en koopzondag
5.c.2
Beantwoording Artikel 45 vragen D66, architectenselecties en goed opdrachtgeverschap
5.c.3
Beantwoording Artikel 45 vragen VVD misgelopen subsidie Kornwerderzandsluizen
5.c.4
Beantwoording artikel 45-vragen fractie ChristenUnie vermindering politie-inzet bij voetbal
6
A-onderwerpen
7
Oprichting havenbedrijf “Port of Zwolle”
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Binnen de regio Zwolle werken de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel al geruime tijd aan versterking van de logistiek en havens binnen de regio. Op 17 december 2012 is door de raad van Zwolle een havenvisie, logistieke visie en uitvoeringsplan vastgesteld. Op 21 december 2013 hebben de drie gemeenten een intentieovereenkomst getekend om tot oprichting van een gezamenlijk havenbedrijf te komen. De oprichting van een gezamenlijk havenbedrijf is een logische stap om de internationale concurrentiepositie van onze binnenhavens en daarmee de economische waarde van onze regio te versterken. De havens van Zwolle, Kampen en Meppel zijn afzonderlijk niet groot genoeg om een serieuze achterlandpartner voor Rotterdam, Amsterdam en andere internationale havens te vormen. Door bundeling van krachten en het aantrekken van een directeur als boegbeeld worden economische groei en werkgelegenheid alsmede de profilering en de lobby bevorderd. Tegen deze achtergrond ligt het besluit voor samen met de gemeenten Meppel en Kampen te investeren in de oprichting en deelneming in “Port van Zwolle Coöperatie U.A.(Uitgesloten Aansprakelijkheid)”. Voor technische en feitelijke vragen Janna van Maar (2612) j.van.maar@zwolle.nl
8
Budget economisch cluster Logistiek Regio Zwolle
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In 2013 is de regio Zwolle Kampen Meppel (ZKM) van start gegaan met het door de raad vastgestelde uitvoeringsplan op basis van de Logistieke visie en Havenvisie ZKM (december 2012). Voor 2015 t/m 2018 richt het cluster Logistiek zich op het uitvoeringsplan en het gezamenlijk havenbedrijf. Door het beschikbaar stellen van het gereserveerde budget van €150.000,- aan het economisch cluster Logistiek van de Regio Zwolle kan de projectopgave voor de periode 2016 t/m 2018 worden gecontinueerd. De raad wordt voorgesteld te besluiten om op basis van het raadsbesluit d.d. 11 mei 2015 het gereserveerde budget van €150.000,- voor het cluster Logistiek (ZKM) voor de periode 2016 t/m 2018 beschikbaar te stellen. Dit budget wordt gedekt uit het Krediet Economische ontwikkeling ZKN en uit Stimuleren Zwolse economie. Voor technische en feitelijke vragen: Janna van Maar (2612) j.van.maar@zwolle.nl
9
Toekomstig systeem brug- en sluisbediening Kop van Overijssel/regio ZKM
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Per 1 januari 2015 is de landelijke versoberingsmaatregel van Rijkswaterstaat (RWS) ingegaan om bruggen en sluizen minder te gaan bedienen. De partners van Zwolle, Kampen en Meppel (ZKM), de provincies Overijssel en Drenthe en de regio Twente hebben aan RWS de voorwaarde gesteld een gezamenlijke aanpak voor de toekomstige bediening van de bruggen en sluizen op te stellen. Ter onderbouwing van de gezamenlijke aanpak heeft Ecorys een verkenning gedaan naar de mogelijke efficiencymaatregelen. Uit de verkenning blijkt dat het bedienen op afstand grote voordelen heeft. Het wordt mogelijk om tegen lagere kosten hetzelfde bedienregime te hanteren, en daarmee tegen dezelfde kosten een beter bedienregime. Met het toekomstig systeem voor de bediening van de Spooldersluis en de bruggen van Zwolle blijft de goederenvaart en recreatievaart optimaal gefaciliteerd. De markt voelt geen effect van de versoberingsmaatregel van het rijk/RWS. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het toekomstig systeem voor brug- en sluisbediening en hiervoor een budget van €1.190.000 ex BTW beschikbaar te stellen (Zwolse bijdrage van €82.500,- ), zie beslisnota voor verdeling budget. Voor technische en feitelijke vragen: Janna van Maar (2612) j.van.maar@zwolle.nl
10
Werkzaamheden Celecomplex
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 31 augustus 2015. De korte terugblik is bijgevoegd. Tot 1 april 2014 was in het (in eigendom van de gemeente Zwolle zijnde) Celecomplex (Papenstraat 9-13) de Muzerie gevestigd. Nu wil het college de leegstaande ruimten in het complex opnieuw verhuren en een invulling met passende, toekomstbestendige functies realiseren. De verhuurbaarheid is op dit moment echter matig. Om het gebouw weer geschikt te maken voor toekomstig gebruik zijn een aantal werkzaamheden noodzakelijk, hierbij valt te denken aan asbestsanering en brandveiligheidsmaatregelen. De benodigde werkzaamheden vergen een substantiële investering omdat een groot deel van de vloeren moet worden verwijderd om bij het asbest te kunnen. Er is reeds gesproken met partijen in de stad over de nieuwe invulling van het Celecomplex. Zodra deze gesprekken leiden tot concreet resultaat wordt de raad hierover geïnformeerd. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de uitvoering van de benodigde werkzaamheden en hiervoor krediet beschikbaar te stellen zoals voorgesteld in de vertrouwelijk bijlage. Voor technische en feitelijke vragen: Peter van Drielen (4063) P.van.Drielen@zwoll
11
Herinrichting Voorstraat
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 31 augustus 2015. De korte terugblik is bijgevoegd. De Voorstraat is een gebied met vooral nachthoreca. De komst van Primark aan de Melkmarkt is aanleiding om een kwaliteitslag te maken, zodat het gebied ook overdag aantrekkelijk is. In de Perspectiefnota die de raad op 15 juni 2015 heeft vastgesteld is hiervoor een bedrag van € 300.000 opgenomen. Ook de ondernemers zijn van plan te investeren in het gebied. De afgelopen maanden is door ondernemers en gemeente samen gewerkt aan een plan. Hierop is het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte gebaseerd. De ruimte wordt ingericht met zo min mogelijk obstakels en hoogteverschillen. Hierdoor kan het gebied ’s ochtends worden gebruikt voor het bevoorraden van de winkels en de horeca en ’s middags voor terrassen. De ondernemers knappen de gevels op en richten terrassen in aan beide zijden van de rijbaan met nieuw uniform terrasmeubilair. De gemeente vervangt de bestrating, plaatst twee verzinkbare plaszuilen en onderzoekt een mogelijke aanpassing van de openbare verlichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2016 en kunnen ten laste worden gebracht van het Stadsontwikkelfonds. Voor technische en feitelijke vragen: Ronald IJsselsteijn (2699) R.IJsselsteijn@zwolle.nl
12
Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 31 augustus 2015. De korte terugblik is bijgevoegd. Tijdens de bespreking van een Informatienota over dit onderwerp is door wethouder Vedelaar toegezegd de resultaten van de verkenning van de samenwerking WezoNV en SoZaWe Zwolle met de raad te delen. Bij de betrokken partijen is een gemeenschappelijk beeld ontstaan over het realiseren van de inclusieve arbeidsmarkt, namelijk middels een netwerkorganisatie. In de Beslisnota zijn uitgangspunten geformuleerd die tot de netwerkorganisatie moeten leiden. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de geformuleerde uitgangspunten. Voor technische en feitelijke vragen: Nico Middelbos (2070) N.Middelbos@zwolle.nl
13
Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 7 september 2015. De korte terugblik is bijgevoegd. De gemeente Zwolle wil graag voorop blijven lopen in de verandering die de dienstverlenende overheid doormaakt. Met zijn dienstverlening wil Zwolle maatwerk leveren en is de vraag van de burger en ondernemer leidend. In het visiedocument beschrijft het college de visie en plannen voor de dienstverlening van de toekomst. De visie is opgebouwd rondom de zes waarden welke door burgers, ondernemers en partners zijn genoemd als onderscheidend en ondersteunend voor de Zwolse gemeentelijke dienstverlening. Per waarde zijn concrete ambities benoemd die het college de komende jaren nastreeft. Vanuit deze waarden zijn twee strategische doelen geformuleerd: 1. De gemeente Zwolle behoort in 2020 tot de 10 meest gastvrije en best presterende gemeenten van Nederland als het gaat om dienstverlening aan inwoners en ondernemers. 2. De gemeente Zwolle is in 2020 volledig gedigitaliseerd in haar dienstverlening. Jaarlijks werkt het college de realisatie van de ambities nader uit in de beleidscyclus. De raad wordt gevraagd de visie en de twee strategische doelen vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: John de Meijer (2731) jh.meijer@zwolle.nl
14
Behandelvoorstel initiatiefvoorstel Gemeentelijke woningbouw
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De fractie van de SP heeft op 27 augustus 2015 het initiatiefvoorstel Gemeentelijke woningbouw ingediend. Volgens de SP is er een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Als gevolg hiervan moeten woningzoekenden lang wachten op een woning. De SP stelt voor dat de gemeente Zwolle in eigen beheer woningen bouwt. Als pilot wordt gestart met circa 10 sociale huurwoningen. De opgedane ervaringen kunnen gebruikt worden om gemeentelijke woningbouw als mogelijk beleidsmiddel verder te ontwikkelen. De kosten van de pilot kunnen worden gedekt door het stadsontwikkelingsfonds. De agendacommissie heeft op 7 september 2015 de behandeling van het initiatiefvoorstel besproken en stelt de raad voor het voorstel te behandelen in een informatieronde op het Raadsplein, zo mogelijk in oktober 2015. Voor technische en feitelijke vragen: Brammert Geerling b.j.geerling@gmail.com of Herman Veraart (2112) hc.veraart@zwolle.nl
15
Aanpassing eerste verdieping Cultuurhuis
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De raad is in juni jl. geïnformeerd over de voorgenomen ontwikkelingen rondom het Cultuurhuis Stadshagen en De Verbinding. Het voornemen is om de huidige huurders van De Verbinding te verplaatsen naar het Cultuurhuis, waarna de achterblijvende tijdelijke units in eerstgenoemde accommodatie kunnen worden aangewend voor alternatieve doeleinden (bijv. tijdelijke bewoning). Om dit alles mogelijk te maken heeft de gemeente het eigendom van Icare in De Verbinding overgenomen. De verplaatsing van het consultatiebureau van de GGD naar een deel van de eerste verdieping van het Cultuurhuis vergt de nodige aanpassingen aan het gebouw. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de verbouwing van de eerste verdieping van het Cultuurhuis. Daarnaast de benoemde investering à € 220.000,- inclusief BTW beschikbaar te stellen en te dekken door de extra te genereren huuropbrengsten. Voor technische en feitelijke vragen: Peter van Drielen (4063) p.van.drielen@zwolle.nl
16
Moties Vreemd aan de orde van de dag
17
Sluiting