link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 11 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (47.3MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Pilot uitgaan jongeren onder 18 jaar
5.A.2
Financiële rapportage PEC Zwolle
5.A.3
CAO sociale werkvoorziening (beantwoording motie)
5.A.4
Uitkomsten decembercirculaire gemeentefonds 2018
5.A.5
Rapportage Regio Zwolle stapt over eigen grenzen
5.A.6
Beantwoording motie “Veilig en aangenaam uitgaansklimaat door terugdringen aantal incidenten”
5.A.7
Plan van aanpak HervormingsAgenda
5.A.8
Agenda Publieke Gezondheid GGD en Ontwikkelingenbrief (19.40 – 21.00 uur)
5.A.9
Beantwoording motie behoefte- en haalbaarheidsonderzoek Indoor Beachsportaccommodatie
5.A.10
Fietsstraat voor de fietsers (beantwoording motie)
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen D66 'Vergroten tolerantie t.o.v. homoseksualiteit in regio Ijsselland’
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen D66 - Goede start voor jongeren op de arbeidsmarkt
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen ChristenUnie - breed evenementenbeleid en grondwettelijke ruimte voor vrijwilligersorganisaties
5.C.4
Beantwoording artikel 45 vragen D66 over Beeldengroep Van der Capellen
5.C.5
Beantwoording artikel 45 vragen CDA verkeersveiligheid SVI
5.C.6
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA Berkum Energieneutraal 2025
6
Verordening re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Zwolle 2019
Op verzoek van de fracties van SP en PvdA is de beslisnota verordening re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ op 17 december 2018 van de agenda afgevoerd. Een gewijzigd voorstel ligt nu voor. In deze verordening zijn de instrumenten voor re-integratie opgenomen die ingezet kunnen worden om de re-integratie van kandidaten die vallen onder de P-wet (Participatiewet), IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en IOAZ (Inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) te ondersteunen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige re-integratieverordening zijn opgenomen in 3e paragraaf van deze nota onder argumenten. Deze nieuwe verordening beoogt geen wijziging in beleid. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de Verordening re-integratie PW, IOAW, IOAZ gemeente Zwolle. Daarnaast de verordening re-integratie PW, IOAW, IOAZ gemeente Zwolle 2015 in te trekken. Voor technische en feitelijke vragen: Huub Lubbers (3291) hgj.lubbers@zwolle.nl
7
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied - IJsselzone, Windesheim, herziening 2
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Dit bestemmingsplan is een correctieve herziening van het op 18 juni 2013 door de raad vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied. De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is dat ambtshalve is geconstateerd dat in de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' niet de juiste bouwhoogte is opgenomen. In de bouwregels is een maximale bouwhoogte voor hoogspanningsmasten van 65 meter opgenomen. Dit is conform het voorheen geldende bestemmingsplan, maar komt niet overeen met de vergunde en gerealiseerde situatie. De daadwerkelijke hoogte is maximaal 71 meter. Het doel van dit bestemmingsplan is daarom het repareren van dit planonderdeel. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Buitengebied- IJsselzone, Windesheim, herziening 2 ongewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl
8
Veiligheidsvisie 2019-2022
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 28 januari 2019. De korte terugblik is bijgevoegd. Zwolle is een veilige stad en de ambitie is om een veilige stad te blijven. Als gemeente bevorderen en bewaken we dat betrokken partijen samenwerken en afstemmen. Daarnaast voeren we een aantal taken op het gebied van veiligheid zelf uit, onder andere door het inzetten van gemeentelijke bevoegdheden of een communicatiestrategie. De veiligheidsambities leggen we iedere vier jaar vast in de veiligheidsvisie. In de opzet van deze visie zijn twee principes gehanteerd. Het eerste principe is dat de visie zich richt op de maatschappelijke opgaven. Het tweede principe is dat de visie zich beperkt tot de hoofdlijnen. In de visie worden de volgende zes veiligheidsprioriteiten onderscheiden: 1. We verminderen de verwevenheid van de onder- en bovenwereld (ondermijnende criminaliteit). 2. We versterken de digitale veiligheid. 3. We verminderen de drugs- en drankgerelateerde overlast. 4. We verminderen de overlast door personen met verward gedrag. 5. We verminderen de betrokkenheid van jongeren bij criminaliteit of overlast. 6. We versterken de verkeersveiligheid. Voor technische en feitelijke informatie: Silvan Hijlkema (2310), S.Hijlkema@zwolle.nl
9
Evaluatie programma en beëindiging subsidieregeling Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Sinds 2015 wordt in de regio Zwolle- Kampen het programma Beter Benutten uitgevoerd. Het doel van het programma is om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren door het stimuleren van fiets, bus en trein en thuiswerken. Omdat het programma Beter Benutten in 2018 beëindigd is, dient de subsidieregeling ook stopgezet te worden. Het programma is in 2018 opgevolgd door het (tijdelijke) programma Slim en Duurzaam Regio Zwolle. Op basis van de positieve resultaten met de subsidieregeling wordt voorgesteld om deze een vervolg te geven. Omdat de provincie Overijssel trekker van het vervolgprogramma wordt zal de gemeentelijke regeling beëindigd dienen te worden. De gemeentelijke regeling wordt vervangen door een provinciale regeling, welke op 1 januari 2019 is ingegaan. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de evaluatie en beëdiging van het programma Beter Benutten vervolg Zwolle Kampen Netwerkstad 2015-2018. Daarnaast kennis te nemen van de voortzetting van dit programma onder de naam programma “Slim en Duurzaam Regio Zwolle 2018/2019 en in te stemmen met de beëindiging van de subsidieregeling Beter Benutten ZKN. Voor technische en feitelijke vragen: Syb Tjepkema (2133) s.tjepkema@zwolle.nl
10
Wijzigingsverordeningen belastingen 2019
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 17 december 2018 heeft de raad de belastingverordeningen 2019 vastgesteld. Nu is gebleken dat er enige aanpassingen nodig zijn. Om de wijzigingen en nieuwe tarieven ook voor de burger te laten gelden, moeten deze bij verordening worden vastgesteld. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de vernieuwde Verordening Precariobelasting 2019 vast te stellen en in te stemmen met de wijziging van de betaaltermijnen voor standplaatsen en terrassen. Daarnaast de wijzigingsverordening leges 2019 vast te stellen en in te stemmen met de verhoging van de leges voor eigen verklaringen van €36,75 naar €39,75. De wijzigingsverordening begraafplaatsrechten 2019 vast te stellen en in te stemmen met de nieuwe tabel behorende bij de Verordening begraafplaatsrechten 2019. Voor technische en feitelijke vragen: Henk van Delden (2128) hm.van.delden@zwolle.nl
11
Moties Vreemd aan de orde van de dag
12
Sluiting