link naar deze pagina

Raadsplein info/debat - 7 april 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. F. Mussche
Bundel:
pdf Agendabundel (2.7MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen (19.30 – 19.40 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
1.c
Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
2
DEBATRONDE
3
Versnellingsactie Sociale Huurwoningen
In 2014 is de gemeente samen met de woningcorporaties gestart met plannen voor versnelde uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen. Dit is nodig om te voldoen aan de toenemende behoefte. Deze zogeheten versnellingsactie is ook opgenomen in de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties. In het coalitieakkoord is een inspanning opgenomen voor de toevoeging van 400 woningen. Verder is voor belangrijke stedelijke ontwikkelingsopgaven een Stadsontwikkelfonds ingesteld. Ten behoeve van de versnelling is de gemeente met deltaWonen een unieke samenwerking aangegaan. Samen is een lijst van 15 locaties opgesteld. Nagegaan is of deze locaties in aanmerking komen voor de realisatie van de gewenste extra sociale woningen. Het is gelukt om in een totaalpakket tot overeenstemming te komen over bijna al deze locaties. Voor de realisatie van circa 300 woningen wordt een overeenkomst gesloten met deltaWonen, namens de Zwolse corporaties. Als gemeentelijke bijdrage wordt voorgesteld € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen uit het Stadsontwikkelfonds. Verder zal de gemeente een lagere opbrengstpotentie moeten accepteren van de locaties met gemeentelijk vastgoed, ter waarde van € 1,6 miljoen. Voor technische en feitelijke vragen: Patricia Gerrits (2088) PC.Gerrits@zwolle.nl
4
Pauze (21.00 - 21.15 uur)
5
Actualisatie horecavisie “Gastvrij en Vitaal 2012-2017”
Op 25 februari 2013 heeft de raad de horecavisie "Gastvrij en Vitaal 2012" vastgesteld. De visie is tot stand gekomen in coproductie met de horeca en andere partners in de stad. Op basis van de horecavisie wordt gestuurd op horecaconcentratiegebieden en maximering van het aantal vierkante meters. Er wordt ruimte geboden aan kwalitatief hoogwaardige en innovatieve concepten. Onder meer door de leegstand van panden, werkloosheid en landelijke trends is de horeca snel aan het veranderen. Zo zijn er veel aanvragen voor daghoreca. Om na te gaan of de visie in snel veranderende tijden nog voldoet is een evaluatie gehouden. Alle initiatieven van de afgelopen twee jaar zijn bezien om knelpunten in de visie naar boven te halen. Een van de knelpunten is dat voor daghoreca het quotum reed is overschreden. Daarnaast willen steeds meer andere sectoren horeca in de bedrijfsvoering opnemen. Verder zijn er in het concentratiegebied te weinig geschikte panden voor restaurants. Om hier op in te spelen wordt voorgesteld de visie te actualiseren. Op de korte termijn wordt naar meer vrijheid gezocht om de knelpunten op te lossen. Voor de lange termijn is meer onderzoek nodig naar nieuwe trends en toekomstige wensen van de consument. Dit onderzoek zal parallel lopen aan de aanpak van het totale binnenstadsbeleid. Voor technische en feitelijke vragen: Marjan Willems(2969) M.Willems@zwolle.nl
6
Sluiting (22.30 uur)