link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 5 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: Dhr. L. Elfers
Bundel:
pdf Agendabundel (1.7MB)
Algemene documenten:

0
Inspreken over de najaarsstukken (19.30 – 19.45 uur)
1.a
Opening en mededelingen (19.45 – 19.50 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Debatronde
3
Plan van aanpak energietransitie 2018-2022 (19.50 – 22.15 uur)
In het coalitieakkoord is een plan van aanpak voor de energietransitie aangekondigd. Het doel is om grote stappen te zetten in het realiseren van de energietransitie door een forse reductie van de CO2-uitstoot en een flinke toename van schone energie. Het plan van aanpak dat nu in concept voor ligt, wordt niet gezien als een blauwdruk, maar als een dynamisch document dat op gezette tijden wordt herijkt. Het plan van aanpak wordt tijdens deze debatronde richtinggevend besproken. De uitkomsten van het debat verwerkt het college in een definitief plan van aanpak dat vervolgens ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Voor technische en feitelijke informatie: Gábor Oolthuis (06-10429671), G.Oolthuis@zwolle.nl.
4
Sluiting (22.15 uur)