link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 18 juni 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Toelichting: Om 19.15 uur wordt er een groepsfoto gemaakt van de raad en van de fracties afzonderlijk. U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn.
Bundel:
pdf Agendabundel (85MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
2.a
Moties coalitieakkoord 2018-2022
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 2 vertrouwelijke risicoparagraaf en bijlage 3 (vertrouwelijke risicomatrix) van de beslisnota Jaarstukken 2017” - De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd - Op basis van Artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 8 (Project-ontwikkelingsovereenkomst met bijlagen) van de beslisnota Project-ontwikkelingsopgave Oosterenk Midwest ” - De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.a
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.a.1
Circulaire Economie
5.a.2
Jaarverslag kinderopvang 2017
5.a.3
Woonbrief in relatie tot ontwikkelstrategie
5.a.4
Uitbreiding Winkelcentrum Stadshagen
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.c
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.c.1
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA - Kop van Voorst
5.c.2
Beantwoording artikel 45 vragen fractie GroenLinks - Initiatiefrijk Zwolle
5.c.3
Beantwoording artikel 45 vragen fractie PvdA - Studentenwelzijn
6
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Aalanden, Botlek 52
De initiatiefnemer is voornemens om aan de Botlek 52 in Zwolle 25 grondgebonden woningen te realiseren. De verkaveling bestaat uit drie blokken met rijwoningen en twee blokken met drie aaneengeschakelde woningen. Het geldende bestemmingsplan staat woningen niet toe. Voor het realiseren van de woningen is het daarom nodig een ruimtelijke procedure te doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan Aalanden, Botlek 52 heeft ter visie gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend door een omwonende en de Bewonersvereniging Botlek e.o. mede namens 112 bewoners. Op 16 oktober 2017 is het voorstel behandeld in een informatieronde met aansluitend een debatronde. Aan het eind van het debat is geconcludeerd dat de beslisnota niet rijp is voor besluitvorming en dat conform de toezegging van de wethouder eerst de aanvullende notitie wordt afgewacht. De stappen die zijn gezet, de gesprekken die zijn gevoerd met de bewoners en de uitkomsten hiervan zijn opgenomen in bijlage 6. Dit heeft geleid tot aanpassing van de nota van zienswijzen, de wijzigingsnota en de verbeelding, zoals deze waren geagendeerd voor het raadsplein van 16 oktober jl. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen. Daarnaast het bestemmingsplan Aalanden, Botlek 52 gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen zoals omschreven in de wijzigingsnota. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan Aalanden, Botlek 52 vast te stellen en te verklaren dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Auke Sipma a.sipma@zwolle.nl
7
Begroting 2019, jaarstukken 2017, Kadernota 2019 – 2022 GBLT en Begrotingswijziging 2018
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de gemaakte afspraken hierover heeft GBLT haar jaarstukken 2017, de Kadernota 2019 – 2022, Begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 aangeboden aan de gemeente Zwolle. De jaarstukken 2017 en de Kadernota 2019 - 2022 zijn ter kennisname. Voor de Begrotingswijziging 2018 (i.v.m. Heffingstechnologie) en de begroting 2019 wordt een akkoord gevraagd. Zoals bij de kadernota is aangegeven kunnen eventuele zienswijzen bij de begroting en in dit specifieke geval ook bij de Begrotingswijziging worden ingediend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de jaarrekening 2017 GBLT en kadernota 2019-2022. Daarnaast akkoord te gaan met de begrotingswijziging van 2018 en 2019 en geen zienswijze in te dienen. Voor technische en feitelijke vragen: Paul Schoorlemmer (2862) pw.schoorlemmer@zwolle.nl
8
Gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Sinds 1 januari 2018 bestaat het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland als opvolger van de GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland. Op basis van de vastgestelde GR is het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland verplicht om verantwoording af te leggen en om begrotingen op te stellen, waarop de raad een zienswijze kan indienen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland. Daarnaast het advies van het college om geen zienswijze in te dienen, over te nemen. Voor technische en feitelijke vragen: Sabina Jonker (2071) s.jonker@zwolle.nl
8.a
Accountantscontrole jaarrekening 2017
9
Moties Vreemd aan de orde van de dag
10
Sluiting