link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 7 september 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (43.8MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Uitbreiding noodopvang vluchtelingen IJsselhallen
5.A.2
Versterken sturend vermogen
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA - Toegankelijkheid Zwolle.nl
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen D66 - Steunpunt seksueel geweld
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen fractie PvdA inzake payrolling
6
A-onderwerpen
7
Vaststellen bestemmingsplan Hessenpoort hoek Nieuwleusenerdijk, Diepholstraat, Bentheimstraat
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Het plangebied is gelegen op de hoek Nieuwleusenerdijk, Diepholtstraat en de Bentheimstraat. In het bestemmingsplan wordt de verleende omgevingsvergunning (college d.d. 15-10-2013) voor de IKEA-vestiging en de nieuwe Diepholtstraat ingepast. Naast de IKEA vestiging en de (nieuwe) Diepholtstraat, omvat het bestemmingsplan tevens het perceel van Intratuin. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het plan. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Hessenpoort, hoek Nieuwleusenerdijk Diepholtstraat, Bentheimstraat ongewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Jolanda van den Berg (2396) j.van.den.berg@zwolle.nl of Piet van de Kerkhof (2515) pj.van.de.kerkhof@zwolle.nl
8
Vaststelling Programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten
Op 24 augustus 2015 is de beslisnota en de ingediende motie van de agenda van de besluitvormingsronde afgevoerd. Op 7 september wordt het voorstel opnieuw geagendeerd, inclusief een advies van het Afstemmingscomité. Het contract met de huidige accountant, Price Waterhouse Coopers, loopt af op 31 december 2015 en kan niet worden verlengd. PWC zal de jaarrekening van 2015 nog controleren, de werkzaamheden over 2016 worden door de nieuwe accountant gedaan. De benoeming van de accountant is een bevoegdheid van de raad. Eerste onderdeel in de procedure is het maken van een programma van eisen waarin staat verwoord wat de opdracht aan de accountant inhoudt, hoe het selectieproces gaat lopen en welke gunningscriteria worden gehanteerd. Het programma van eisen is op 17 juni 2015 besproken en akkoord bevonden door het afstemmingscomité. Door in te stemmen met het programma van eisen stemt de raad in met de beoordelingsprocedure, het uiteindelijke resultaat van de beoordeling en hiermee dus de daaruit voortvloeiende keuze voor een nieuwe accountant. Voor technische en feitelijke vragen: Bert Tory (2538) b.tory@zwolle.nl of Benny Tuin (2095) b.tuin@zwolle.nl
9
Gemeentelijk vastgoed als tijdelijke woonruimte
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 24 augustus 2015. De korte terugblik is bijgevoegd. De gemeenteraad heeft op 18 november 2013 bij de behandeling van de Nota Vastgoedmanagement met algemene stemmen de motie “Gemeentelijk vastgoed wordt woonruimte” aangenomen. Door middel van deze motie verzocht de raad het college onderzoek te doen naar mogelijkheden om leegstaand gemeentelijk vastgoed te transformeren naar (tijdelijke) woonruimte. Dat heeft geresulteerd in een Beslisnota waarin onder andere is besloten de transformatie van Zwartewaterallee 4 als gemeente niet (zelf) op te pakken. Ook is een vervolgproces vastgesteld waarbij met partners binnen en buiten de stad (waaronder woningcorporaties en leegstandsbeheerders) wordt onderzocht of zij transformatie van Zwartewaterallee 4 tot tijdelijke woonruimte wel haalbaar kunnen maken. De partijen hebben verschillende visies over de geschiktheid van Zwartewaterallee 4 voor transformatie tot tijdelijke woonruimte(n). Uiteindelijk zijn er diverse argumenten die leiden tot een negatief advies van het college omtrent de transformatie van Zwartewaterallee 4 als potentiële locatie voor tijdelijke woonruimte. Er wordt dan ook voorgesteld dit vastgoed vrij te geven voor verkoop. Het pand Oostzeelaan 6 lijkt wel interessant voor verdere uitwerking als tijdelijke woonruimte. Dit gebouw was tot 1 maart jongstleden in gebruik bij Tactus. De raad wordt daarom verzocht te besluiten deze casus nader te onderzoeken samen met DeltaWonen. Voor technische en feitelijke vragen: Peter van Drielen (4063) P.van.Drielen@zwolle.nl
10
Kwaliteitsimpuls centrummarkt
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 24 augustus 2015. De korte terugblik is bijgevoegd. Door de raad is in 2012 een motie aangenomen over de revitalisering en nieuwe opzet van de centrummarkten in de binnenstad. Sinds medio 2012 is, naar aanleiding van een ingediende motie, de werkgroep Revitalisering Centrummarkt actief geweest. De werkgroep bestond uit een aantal Zwolse marktkooplieden en een ambtelijke deelname en werd ondersteund door vertegenwoordigers van het Hoofdbedrijfschap detailhandel en de Centrale Vereniging Ambulante Handel. Beoogd effect is een centrummarkt die vitaal en aantrekkelijk is en actief samenwerkt met de betrokken partners in de binnenstad. Het onderwerp revitalisering en nieuwe opzet van de centrummarkt is een gecompliceerd onderwerp vanwege de diverse en uiteenlopende belangen van de marktkooplieden, horeca ondernemers en winkeliers op dit terrein in relatie tot de veranderende maatschappelijke en economische omstandigheden. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het proces dat is doorlopen met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van de centrummarkten en daarnaast de nieuwe marktverordening en de huidige in te trekken. Voor technische en feitelijke vragen: Iskander Tuqan (2016) I.Tuqan@zwolle.nl
11
Verordening en reglement basisregistratie personen
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 6 januari 2014 is de Wet basisregistratie personen (Wbrp) in werking getreden. Deze vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wgba). Hierdoor is de grondslag voor de huidige verordening voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Zwolle vervallen. Om rechtmatig persoonsgegevens te kunnen blijven verstrekken is het nodig een nieuwe verordening vast te stellen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verordening basisregistratie personen vast te stellen met terugwerkende kracht tot 6 januari 2014. Daarnaast de verordening voor de gemeentelijke basisregistratie van de gemeente Zwolle in te trekken. Voor technische en feitelijke vragen: Agnes Huisman- Dinkelberg (4120) a.huisman-dinkelberg@zwolle.nl
12
Het bestemmingsplan Stadshagen I, 1e partiële herziening, Carré"
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Het bestemmingsplan Stadshagen I, 1e partiële herziening, Carré is opgesteld om de situering van enkele bouwvlakken iets aan te passen ten opzichte van het originele stedenbouwkundige plan. Er kunnen enkele woningen extra worden gerealiseerd, zodat er meer flexibiliteit in de verkaveling komt. Op verzoek van de omgeving is er echter wel een maximum aantal aaneen te bouwen woningen op enkele plaatsen opgenomen, om rijtjeswoningen te voorkomen. Er zijn geen officiële zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de wijziging, bestaande uit het opnemen van een aanduiding op enkele plaatsen om maximaal twee woningen aaneen te mogen bouwen. Daarnaast het bestemmingsplan Stadshagen I, 1e partiële herziening, Carré gewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Patries van den Broek (2362) p.van.den.broek-bredewold@zwolle.nl
13
Besteding voordelig saldo jeugdgezondheidszorg (JGZ) 2014
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Sinds 2003 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de gehele groep van 0 tot 19 jaar in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). In 2011 hebben de gemeenten in de regio IJsselland, met uitzondering van Steenwijkerland, besloten om te komen tot een integrale uitvoering van de JGZ door GGD. Na een lange en intensieve voorbereiding is op 1 januari 2014 de jeugdgezondheidszorg 0-4 voor de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland door Icare aan de GGD overgedragen. Voor deze overname heeft de GGD een businessplan laten opstellen. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van GGD JGZ 0-4 jaar en in te stemmen met het voorstel van de GGD om € 230.000 van het voordelig saldo te reserveren voor het toewerken naar een nieuwe werkwijze. Daarnaast het voordelig saldo en het aandeel van Zwolle daarin van € 337.000 ten gunste van de algemene middelen te brengen. Voor technische en feitelijke vragen: Yolande Slagman (2245) y.slagman-duthler@zwolle.nl
14
Benoeming nieuw lid van de Rekenkamercommissie
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De heer De Vries van de fractie van de ChristenUnie heeft per email laten weten dat hij vanwege een andere werkkring zijn lidmaatschap van de Rekenkamercommissie wenst te beëindigen. Op 30 juni 2015 zijn de fractievoorzitters verzocht om mogelijke kandidaten voor de opvolging van de heer De Vries voor te dragen. De fractievoorzitter van de ChristenUnie heeft laten weten dat mevrouw G.J. Elshof-Rook wordt voorgedragen als kandidaat. Door de overige fracties worden geen kandidaten voorgedragen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de heer J. de Vries ontslag te verlenen als lid van de Rekenkamercommissie. Daarnaast mevrouw G.J. Elshof-Rook te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie. Voor technische of feitelijke vragen: Herman Veraart (2112) hc.veraart@zwolle.nl
15
Update Collectieve- en Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-LAR) voor griffier en griffiemedewerkers
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In de Gemeentewet is vastgelegd dat de griffier en griffiemedewerkers door de gemeenteraad worden vastgesteld. Dit betekent dat de gemeenteraad voor het griffiepersoneel een werkgeversrol vervult bij het vaststellen, wijzigen van rechtspositionele regelingen en het nemen van arbeidsvoorwaardelijke besluiten. Omdat de bevoegdheid voor het vaststellen van arbeidsvoorwaarden door de raad niet gedelegeerd kan worden aan het college van B&W dient elke wijziging in de Zwolse collectieve- en lokale arbeidsvoorwaardenregeling (afgekort: CAR- LAR) voor griffiepersoneel vastgesteld te worden door de raad. Na instemming met dit wijzigingsvoorstel zijn de arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-LAR) weer bij en geheel in overeenstemming met de nieuwe landelijke regelgeving en de in het LOGA gemaakte afspraken. Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Evenboer (4047) e.evenboer@zwolle.nl of Herman Veraart (2112) hc.veraart@zwolle.nl
16
Bestemmingsplan Diezerpoort, Zerboltstraat, Hogenkampsweg
Deze beslisnota is op verzoek van het college aan de agenda toegevoegd. Dit voorstel is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Een ontwikkelaar heeft het voornemen om op de hoek van de Zerboltstraat en Hogenkampsweg twee appartementengebouwen te realiseren. Het college wenst medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van deze locatie. De ontwikkeling is echter in strijd met het huidige bestemmingsplan. Om de bouw van woningen mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden herzien. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ontvangen. Na inwerkingtreding geldt het nieuwe bestemmingsplan als toetsingskader en bouwaanvragen zullen hieraan worden getoetst. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Diezerpoort, Zerboltstraat, Hogenkampsweg vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) GJ.Tromp@zwolle.nl
17
Moties Vreemd aan de orde van de dag
18
Sluiting