link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 20 november 2017

Locatie: Thomas a Kempiszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. J. Looijenga
Bundel:
pdf Agendabundel (4.7MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en Mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Debatronde
3
Rekenkameronderzoek Inclusief Beleid (19.35 – 21.00 uur)
Op 3 juli 2017 heeft de Rekenkamercommissie Zwolle het rapport ‘Van exclusief beleid naar exclusieve aandacht. Evaluatie van het inclusief beleid’ aan de raad aangeboden. Vervolgens is het college gevraagd te reageren. De reactie van het college op het onderzoeksrapport is in de vorm van een informatienota op 19 oktober aan de raad overgedragen. Het college heeft zijn reactie gegeven op basis van drie centrale lijnen. Vervolgens wordt ingegaan op de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Uit het onderzoek heeft het college aandachts- en verbeterpunten gedestilleerd die daar waar mogelijk direct worden vertaald in aanpassingen van werkwijzen. De in de reactie genoemde optimaliseringen worden in de komende periode vormgegeven. Daarnaast worden de gevolgen van het regeerakkoord geduid en vertaald naar het inclusief beleid. Verder geeft het college aan dat het rapport heeft geleid tot een interne dialoog over het inclusief beleid en overleg met de Participatieraad over aard, opzet en effectiviteit van de lokale aanpak en infrastructuur. De positie en het functioneren van de Participatieraad binnen de integratieketen zelf betreft een van de onderwerpen in het onderzoekrapport. Aan het eind van het debat zal besproken worden hoe verdere behandeling van het rapport zal plaatsvinden. Voor technische en feitelijke vragen: Peter van Drielen (4063) p.van.drielen@zwolle.nl. Vragen m.b.t. het Rekenkamerrapport kunnen gesteld worden via de ambtelijk secretaris: Herman Veraart (2112) hc.veraart@zwolle.nl
4
Pauze (21.00 – 21.10 uur)
5
Plan beschut werken nieuw (21.10 - 22.30 uur)
Op 17 juli 2017 stond deze informatienota ter kennisname op de lijst van ingekomen stukken. Op verzoek van de fracties van de VVD en D66 heeft de raad besloten deze nota te agenderen voor een debatronde. In de nota wordt de raad geïnformeerd over het plan voor de realisatie van extra plekken binnen beschut werken op basis van de door het Rijk bepaalde aantallen. De speerpunten in het plan zijn versterking van de regionale regierol binnen het werkbedrijf, het vinden van kandidaten voor beschut werken nieuw, het creëren van beschutwerkplekken en voorlichting over beschut werken nieuw. De agenderende fracties willen met de raad van gedachten wisselen over de invulling van beschut werken in Zwolle. De debatvraag luidt: Hoe vindt de Raad dat er invulling moet worden gegeven aan beschut werk en op welke wijze draagt het Plan beschut werken nieuw daar aan bij? Voor technische en feitelijke vragen: Maarten van Klaveren (2071) m.van.klaveren@zwolle.nl
6
Sluiting (22.30 uur)