link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 10 september 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Henk Jan Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (137.6MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op bijlage 1 van de beslisnota Oude openstaande vordering Stichting Sporthallen WRZV (SSW)” - De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.a
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.a.1
Beëindiging experiment participatiewet (21.15 – 22.30 uur)
5.a.2
Uitvoering Starters & Startups 2018
5.a.3
Stand van zaken zonneparken Bomhofsplas en Sekdoornplas
Tevens te betrekken bij de debatronde op 17-09-2018 (Kronos)
5.a.4
ALV VNG inzake Interbestuurlijk Programma
5.a.5
Beantwoording Motie Artikel 1 Grondwet: Antidiscriminatie-artikel zichtbaar in het stadskantoor (M15-2)
5.a.6
Uitkomsten meicirculaire 2018 gemeentefonds
5.a.7
Voortgang ontwikkeling geothermie
5.a.8
Stand van zaken Kamperlijn
5.a.9
Regionalisering Cultuurbeleid
5.a.10
Beantwoording motie 'Onderzoek naar onderwijsaanbod voor hoogbegaafden in Zwolle'
5.a.11
Ontwikkeling transformatiethema toegang
5.a.12
Beantwoording motie Roze Zaterdag
5.a.13
Voortgang en resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van de eerste fase van het Dorpsplan Wijthmen
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.c.1
Beantwoording artikel 45 vragen VVD - overlast bij voorziening van Leger des Heils
5.c.2
Beantwoording artikel 45 vragen D66 - Verlenging pilot stroomstootwapens politie Zwolle
5.c.3
Beantwoording artikel 45 vragen ChristenUnie en CDA inzake Vijfde Coffeeshopbeleid
5.c.4
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks - Financiële problemen Het Langhuis
5.c.5
Beantwoording artikel 45 vragen D66 - Experiment wietteelt en wietverkoop
5.c.6
Beantwoording artikel 45 vragen SP - Gevolgen Woningwet en ATAD voor woningcorporaties
5.c.7
Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht - Overlast Milligerplas
5.c.8
Beantwoording artikel 45 vragen CDA 'aanvraag voor het kappen van 31 bomen Oude Mars'
5.c.9
Beantwoording artikel 45 vragen D66 - Spreekuurrechter
6
Benoeming burgerlid fractie CDA
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In het Reglement van Orde is de bepaling opgenomen dat elke fractie maximaal 4 burgerleden voor benoeming kan voordragen. Op verzoek van de fractie van het CDA wordt mevrouw A.G.M. (Anneloes) Krone voorgedragen voor benoeming tot burgerlid. De raad wordt voorgesteld mevrouw Krone met ingang van 10 september 2018 te benoemen tot burgerlid.
7
Verlenen ontslag burgerlid fractie ChristenUnie
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In een brief d.d. 29-08-2018 heeft de heer Meijer zijn ontslag als burgerlid van de fractie van de ChristenUnie ingediend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om dhr. J.P.T. (Jan Pieter) Meijer per direct ontslag te verlenen als burgerlid van de fractie van de ChristenUnie.
8
Benoeming en verordening Rekenkamercommissie
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op grond van artikel 81 van de Gemeentewet dient de gemeenteraad een rekenkamer in te stellen, dan wel bij verordening regels vast te stellen voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie. In Zwolle is er bij verordening voor gekozen om te werken met een rekenkamercommissie. Deze rekenkamercommissie bestaat op grond van de verordening uit vijf raadsleden en één niet-raadslid. Inmiddels hebben zich 5 raadsleden kandidaat gesteld. De heer Groen, voorzitter vorige rekenkamercommissie, heeft zich bereid verklaard ook in deze rekenkamercommissie als extern lid zitting te nemen. De raad wordt voorgesteld te besluiten om dhr. R.A. van de Belt, mw. M.M. Leest, dhr. M. Mulder, mw. A. van der Klundert, dhr. D. Hof en dhr. C.J. Groen (extern lid) te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie. Daarnaast de verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2018 vast te stellen en de verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2010 in te trekken. Voor technische en feitelijke vragen: Evert Jan Bagerman (2216) e.bagerman@zwolle.nl
9
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Bij de vaststelling van de Beleidsrapportage 2018-1 op 9 juli 2018 heeft de raad besloten jaarlijks €200.000 beschikbaar te stellen voor fractieondersteuning. De verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning dient hierop aangepast te worden. Dit geeft tevens de mogelijkheid enkele andere kleine aanpassingen en aanscherpingen door te voeren in de verordening. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2018 overeenkomstig bijlage 1 vast te stellen. Daarnaast de huidige verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (2010) in te trekken. Voor technische en feitelijke vragen: Mara Zweers (2249) m.zweers@zwolle.nl
10
Oude openstaande vordering Stichting Sporthallen WRZV (SSW)
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Stichting Sporthallen WRZV (SSW) beheert en exploiteert de sporthallen WRZV; hier ligt een gebruiksovereenkomst aan ten grondslag waarin de door SSW te betalen huur staat opgenomen. De laatste jaren is een openstaande vordering ontstaan. In 2017 is huurmatiging overeengekomen, vanuit de intentie om bij de overgang naar de nieuwe sporthallen met een zo schoon mogelijke lei te kunnen beginnen aan een nieuwe exploitatie. Er is een afspraak gemaakt om jaarlijks af te lossen op de oude openstaande vordering. De betalingen hebben conform de afspraken plaatsgevonden. Door het kwijtschelden van de openstaande vordering wordt SSW in de gelegenheid gesteld een exploitatie te starten zonder erfenis uit het verleden. Gezien de resultaten van SSW in de laatste jaren verdient de Stichting de mogelijkheid om te laten zien dat men in staat is een goede exploitatie te draaien voor deze accommodatie. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de resterende oude vordering op naam van de Stichting Sporthallen WRZV (SSW) kwijt te schelden bij opening van de nieuwe sporthallen WRZV onder de voorwaarde dat SSW de huidige betaalafspraken volledig nakomt. Daarnaast dit bedrag te dekken uit de Voorziening 103 WRZV. Voor technische en feitelijke vragen: Bertus Jeensma (2298) b.jeensma@zwolle.nl
11
Actieplan geluid 2018-2023
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In 2013 is het Actieplan geluid 2013-2018 vastgesteld. Zwolle is hiertoe verplicht op grond van de Wet milieubeheer. Het Actieplan dient elke vijf jaar geactualiseerd te worden. Het college heeft het definitieve plan na verwerking van de zienswijzen op 3 juli jl. vastgesteld. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen dat het college het Actieplan geluid 2018-2023 definitief heeft vastgesteld en hiermee het geluidbeleid over de periode 2013-2018 voortzet. Daarnaast de uitvoering van het Actieplan geluid 2018-2023 te dekken uit de nog beschikbare middelen ad €425.000,- binnen het restantkrediet Actieplan geluid 2013-2018. Voor technische en feitelijke vragen: Mark Klutman (2632) m.klutman@zwolle.nl
12
Vaststelling bestemmingsplan Veerallee
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Het bestemmingsplan Veerallee is bijna 10 jaar oud. Conform de Wet ruimtelijke ordening moeten bestemmingsplannen om de 10 jaar worden herzien. De woonbuurt Prinsenbuurt is buiten het plangebied gelaten omdat de nieuwbouwbuurt volop in ontwikkeling is op basis van nog actuele, op ontwikkeling gerichte, ruimtelijke plannen. Het bestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen, hiertegen is één zienswijze ingediend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze omtrent het bestemmingsplan Veerallee, en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen met de wijzigingen zoals omschreven in de wijzigingsnota. Daarnaast geen exploitatieplan vast te stellen Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman- van Gelder (2430) eh.horsman.van.gelder@zwolle.nl
13
Eerste bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio IJsselland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) heeft de eerste bestuursrapportage aangeboden aan de raad. Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2018. Financieel gezien zijn in deze bestuursrapportage begrotingswijzigingen verwerkt die, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter goedkeuring aangeboden dienen te worden aan de gemeenteraden. De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2018 en over deze rapportage geen zienswijze in te dienen. Voor technische en feitelijke vragen: Marijn Hageman (2108) m.hageman@zwolle.nl
14
Wijziging subsidieverordening beschermd wonen en maatschappelijke opvang a.g.v. opzegging regionale samenwerking gemeente Hattem
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De opdracht voor gemeenten om continuïteit en kwaliteit van voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang te bieden is opgenomen in de Wmo 2015. De gemeente Zwolle fungeert bij deze opdracht als centrumgemeente voor de regiogemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. De verantwoordelijkheden, taken en inspanningen tussen de gemeenten zijn vastgelegd in een convenant. De gemeente Hattem heeft besloten vanaf 1-1-2019 deel uit te willen maken van de regio van gemeenten, waarvan de gemeente Apeldoorn als centrumgemeente fungeert. Reden hiervoor is met name dat de gemeente Hattem hiermee het contracteringsproces in het sociaal domein concentreert in de regio Oost- Veluwe en er bovendien meer congruentie ontstaat. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de subsidieverordening beschermd wonen – maatschappelijke opvang, in artikel 28.1 de begripsbepaling van de centrumgemeenteregio te wijzigen. Deze gewijzigde verordening per 1 januari 2019 in werking te laten treden. Voor technische en feitelijke vragen: Lauris van Eekeren (2299) lgj.van.eekeren@zwolle.nl
15
Wet verplichte GGZ
Wet verplichte GGZ Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) wordt 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ). De nieuwe wet is bedoeld om, voordat een opname noodzakelijk is, meer en in eerder stadium te kunnen doen voor psychiatrische patiënten. Gemeenten worden verantwoordelijk voor deze nieuwe taak zonder dat er vooralsnog middelen beschikbaar worden gesteld vanuit het Rijk. Een gedegen implementatie is vereist; in deze nota wordt ingegaan op de voorbereiding van de invoering van deze nieuwe taak De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de te verwachten effecten van de WVGGZ en in te stemmen met de projectmatige aanpak van de implementatie. Daarnaast een budget beschikbaar te stellen vanaf 01-10-2018; voor 2018 €23.111,- en voor 2019 wordt €33.182. deze kosten te dekken uit de reserve incidentele middelen. Voor technische en feitelijke vragen: Thijs Jan van der Veen (2496) tj.van.der.veen@zwolle.nl
16
Moties Vreemd aan de orde van de dag
17
Sluiting