link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 17 december 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (139.9MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
1.a
In Memoriam
2
Vaststelling agenda
2.a
Afscheid raadslid D66
2.b
Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid D66
2.c
Beëdiging nieuw raadslid D66
3
Bekrachtiging geheimhouding
- Op basis van Artikel 10, lid 2 sub g van de Wet Openbaarheid van Bestuur op de informatienota informatie jeugdhulpaanbieder. - De bekrachtiging geldt voor onbepaalde tijd
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.a.1
Vervolg "Transform"
5.a.2
Onderzoek permanente afsluiting Menistenbrug voor autoverkeer
5.a.3
Nieuwbouw Emmaüslocatie Berkum
5.a.4
Grondprijzennota 2019
5.a.5
Stand van zaken Het Langhuis
5.a.6
Beantwoording motie Roofvogelsshows weren uit Zwolle (M15-1)
5.a.7
Adviesfunctie Kunst in de openbare ruimte
5.a.8
Beantwoording motie Afvalbakken in de openbare ruimte
5.a.9
Verkenning Warmtegids Zwolle
5.a.10
Beantwoording motie Kwalitatief hoogwaardige fietsroute Zwolle-Hardenberg (M-25)
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.c.1
Beantwoording artikel 45 vragen CDA m.b.t Essentaksterfte
5.c.2
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA over de verklaring van Dordrecht
5.c.3
Beantwoording artikel 45 vragen CDA over Green Deal autodelen 2
5.c.4
Beantwoording artikel 45 vragen SP overstappen zorgverzekering en schulden
5.c.5
Beantwoording artikel 45 vragen SP over wettelijke mogelijkheden bouwen boven de liberalisatiegrens door woningbouwcorporaties
6
Strategische Agenda gebiedsontwikkeling Spoorzone/Hanzeland
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 19 november 2018. De korte terugblik is bijgevoegd. Station Zwolle is het tweede OV-knooppunt van Nederland. Er is de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in dit knooppunt en in het stationsgebied. Ook de komende jaren zal het gebied nog een aanzienlijke transformatie ondergaan. De transformatie van de spoorzone werkt als katalysator voor de gebiedsontwikkeling. Steeds meer partijen zien de potentie van Spoorzone/Hanzeland en melden zich bij de gemeente, omdat ze concrete initiatieven willen ontplooien. Dit vraagt niet alleen om directe en actieve inzet van de gemeente, maar ook om richtinggevende uitspraken voor het vervolg. Daarom is een strategische agenda voor het gebied opgesteld met daarin de gemeentelijke visie op het gebied en de ambities en doelen die de gemeente wil bereiken. Dit is een agenderend stuk dat nadrukkelijk niet gaat over de precieze invulling van het gebied, maar wel over de inhoudelijke kaders waarbinnen het gebied tot ontwikkeling kan komen. De agenda vormt het startpunt voor het maken van plannen in de verschillende deelgebieden binnen Spoorzone/Hanzeland. De strategische agenda is op 8 oktober j.l. tijdens een informatieronde behandeld. Naar aanleiding van deze informatieronde heeft de wethouder een procesmemo opgesteld met nadere informatie over fasering/prioritering, de betrokkenheid van de raad, de betrokkenheid van inwoners/ondernemers en het mobiliteitsvraagstuk. Dit memo is aan de vergaderstukken toegevoegd. Voor technische en feitelijke informatie: Wim Korf (06-51782236), W.Korf@zwolle.nl / Gerard Huizing (2597), JG.Huizing@zwolle.nl
7
Bestemmingsplan Assendorp, Zuiderkerkstraat 2
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Een viertal initiatiefnemers heeft de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan de realisatie van twee woningen op het perceel Zuiderkerkstraat 2. De locatie Zuiderkerkstraat 2 is in eigendom van de initiatiefnemers. Na realisatie gaan zij hier ook wonen. Op grond van het geldende bestemmingsplan Assendorp is realisatie niet mogelijk. De initiatiefnemers hebben in juli 2017 de herontwikkelingsplannen met de omwonenden besproken. De bijeenkomst heeft geleid tot aanpassing van het plan. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn vijf zienswijzen ingediend tegen het plan. De zienswijzen leiden niet tot wijzigingen van het bestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen omtrent het bestemmingsplan Assendorp, Zuiderkerkstraat 2. Daarnaast het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Ina Heerspink (2385) j.heerspink@zwolle.nl of Auke Sipma (2439) a.sipma@zwolle.nl
8
Vaststelling bestemmingsplan Diezerpoort, burgemeester Roelenweg, vierde woontoren
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In 2012 heeft de gemeente ingestemd met de ontwikkel- en realisatieovereenkomst met VolkerWessels voor project Roelenweg Oost om studentenwoningen in 4 torens en een zorgcluster voor de opvang voor drugsverslaafden en dak- en thuislozen te realiseren. Als gevolg van marktomstandigheden is destijds overeengekomen dat het project gefaseerd uitgevoerd wordt waarbij de 4e toren later wordt gerealiseerd. De 3 torens zijn nu allemaal verhuurd, er is aangegeven dat er weer voldoende ruimte in de markt is voor de bouw van de 4e toren. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Diezerpoort, burgemeester Roelenweg, vierde woontoren ongewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman- van Gelder
9
Vaststelling bestemmingsplan Hessenpoort, 3e partiële herziening
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op het bedrijventerrein Hessenpoort is in het geldende bestemmingsplan een zonering opgenomen voor milieucategorieën. Voor een deel van dit terrein (ca 18 ha), waarop slechts zware bedrijfscategorieën mogelijk zijn (zone 4), is er behoefte om ook lichtere milieucategorieën mogelijk te maken (zone 3). Hiervoor is het ontwerpbestemmingsplan Hessenpoort, 3e partiele herziening opgesteld. Er is één zienswijze ingediend. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in het vast te stellen plan als gevolg van de ingediende zienswijze. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze omtrent het bestemmingsplan Hessenpoort, 3e partiele herziening, zoals omschreven in de nota van zienswijzen. Daarnaast het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2396) gj.tromp@zwolle.nl of Janna van Maar (2612) j.van.maar@zwolle.nl
10
Vaststelling bestemmingsplan Kamperpoort, Harm Smeengekade 13 (brandweerkazerne)
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Deltawonen is voornemens 29 appartementen en 10 rijwoningen te realiseren op de hoek van de Harm Smeengekade en Lijnbaan. Hiervoor is de voormalig brandweerkazerne aan de Harm Smeengekade 13 inmiddels gesloopt. Woningbouw is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Door het wijzigen van de bestemming in “Wonen-meergezinshuis” en “Wonen” wordt de realisatie van het appartementencomplex en de woningen mogelijk gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Kamperpoort, Harm Smeengekade13 (brandweerkazerne) ongewijzigd vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl of Ron Eggink (2007) r.eggink@zwolle.nl
11
Vaststelling beheersverordening Buitengebied – Herfte, Wijthmen, herziening
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De voorliggende beheersverordening is een correctieve herziening van de op 1 juli 2013 door de raad vastgestelde beheersverordening Buitengebied, Herfte, Wijthmen. Aanleiding voor de herziening is dat er geconstateerd is dat de woning op het perceel de Sorgvlietweg 12 niet juist is bestemd. Op 7 maart 1995 is er een vrijstelling verleend om het bestaande gebouw als ééngezinshuis te mogen gebruiken. Het perceel heeft wel de bestemming “wonen, maar is niet voorzien van een bouwvlak. Het betreft een correctieve herziening van de geldende beheersverordening waarin aan de bestaande en vergunde woning op het perceel Sorgvlietweg 12 alsnog een bouwvlak wordt toegekend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verbeelding van de beheersverordening Buitengebied – Herfte, Wijthmen, herziening 2 vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl
12
Ontwikkeling en realisatie tijdelijke initiatieven Voorsterpoort (Rova terrein)
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De afgelopen drie jaar vonden de grootschalige dance evenementen rond Koningsdag en op Bevrijdingsdag plaats op het Beers Stork terrein. Er is in 2018 besloten om de nieuwe WRZV-hallen te bouwen. Hierdoor is het terrein niet meer beschikbaar voor evenementen. Er is onderzocht of en welke alternatieve locatie geschikt is te maken. Op Voorsterpoort betreft dit de voormalige ROVA locatie. Omdat de locatie slechts een beperkte periode van het jaar voor evenementen wordt benut, kan de combinatie worden gemaakt met het parkeren van vrachtwagens om de parkeeroverlast aan de Russenweg op te lossen, aanvullend op het bestaande tijdelijke gebruik (autoparkeren). Voor de realisatie van de parkeervoorziening is een budget bij de begroting gehonoreerd en wordt de samenwerking met Scania gezocht. De raad wordt voorgesteld te besluiten om op Voorsterpoort een tijdelijke evenementenlocatie en een vrachtwagenparkeervoorziening te realiseren. Daarnaast de kosten a €400.000 te dekken uit de reserve Voorsterpoort. Voor technische en/of feitelijke vragen: Iskander Tuqan (2016) i.tuqan@zwolle.nl of Janna van Maar (2612) j.van.maar@zwolle.nl of Michiel Scheper (2193) m.scheper@zwolle.nl
13
Beeldkwaliteitplan Breezicht Zuid
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 12 maart 2018 heeft de raad besluiten genomen over de ontwikkeling van Breezicht, de volgende nieuwe woonbuurt in de wijk Stadshagen. De opgave voor Breezicht is het realiseren van een aantrekkelijke woonbuurt met circa 1.140 woningen voor verschillende doelgroepen en bijbehorende voorzieningen. Als één van de vervolgacties bij de besluitvorming op 12 maart 2018 is aangekondigd om samen met de ontwikkelpartners het beeldkwaliteitplan voor Breezicht Zuid op te stellen. Samen met het stedenbouwkundig plan Breezicht is het beeldkwaliteitplan een inspiratiebron en geeft het sturing aan de architectonische uitwerking voor de woningbouwontwikkeling in Breezicht Zuid. Daarnaast fungeert het beeldkwaliteitplan als toetsingskader bij de beoordeling van de vergunningaanvragen. Verder doet het beeldkwaliteitplan kwalitatieve uitspraken over de inrichting van de openbare ruimte. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het Beeldkwaliteitplan Breezicht Zuid vast te stellen en toe te voegen aan de gemeentelijke Welstandsnota. Daarnaast de op 12 maart 2018 door de raad aangenomen motie Stadsnatuur versterken hiermee als beantwoord te beschouwen. Voor technische en feitelijke vragen: Marjolijn Helmich (06-54782609) m.helmich@zwolle.nl of Francis Spikman (5167) f.spikman@zwolle.nl
14
Aanpassing reglement commissie werkgeverschap raadsgriffie
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In Zwolle is er in 2005 voor gekozen om voor de uitvoering van de werkgeversrol een commissie in te stellen. Met uitzondering van bevoegdheden die zich naar aard daartegen verzetten (zoals benoeming, schorsing en ontslag van de griffier), zijn alle werkgeverstaken en -besluiten aan de werkgeverscommissie overgedragen. Het huidige reglement voor deze commissie is niet meer actueel en behoeft aanpassing. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het reglement commissie werkgeverschap Raadsgriffie 2019 vast te stellen. Daarnaast het oude reglement commissie werkgeverschap raadsgriffie (2005) in te trekken. Voor technische en feitelijke vragen: Herman Veraart (2112) hc.veraart@zwolle.nl
15
Verordening re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Zwolle 2019
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In deze verordening zijn de instrumenten voor re-integratie opgenomen die ingezet kunnen worden om de re-integratie van kandidaten die vallen onder de P-wet (Participatiewet), IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en IOAZ (Inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) te ondersteunen. De nieuwe verordening die per 1 januari 2019 in werking treedt, beoogt geen wijziging in beleid. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige re-integratieverordening zijn opgenomen in de 3e paragraaf van de beslisnota onder argumenten. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de Verordening re-integratie PW, IOAW, IOAZ gemeente Zwolle 2019. Daarnaast de Verordening re-integratie PW, IOAW, IOAZ gemeente Zwolle 2015 in te trekken. Voor technische en feitelijke vragen: Huub Lubbers (3291) hgj.lubbers@zwolle.nl
16
Begrotingswijziging 2018/1 van GGD IJsselland
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De Programmabegroting van GGD IJsselland wordt jaarlijks in juni in het jaar daaraan voorafgaand door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Daarna doen zich meestal nog ontwikkelingen voor die vragen om een aanpassing van de programmabegroting. Gemeenten wordt de mogelijkheid geboden om op- of aanmerkingen aan het Dagelijks Bestuur van de GGD IJsselland kenbaar te maken. De raad wordt voorgesteld te besluiten om geen bezwaar te maken tegen de voorgestelde begrotingswijziging 2018/1 van de GGD IJsselland. Voor technische en feitelijke vragen: Marc Stevens (2245) rm.stevens@zwolle.nl
17
Vaststelling periodieke begrotingswijziging 2018
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Jaarlijks worden collegebesluiten die budgettaire gevolgen hebben op de lopende begroting via een zogenoemde periodieke begrotingswijziging aan de raad ter besluitvorming gelegd. De raad wordt voorgesteld te besluiten om in te stemmen met de periodieke begrotingswijziging voor het jaar 2018. Voor technische en feitelijke vragen: Jan van Dijk (2664) j.van.dijk@zwolle.nl
18
Belastingverordeningen 2019
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Op 9 november 2018 heeft de gemeenteraad de Tarievennota 2019 vastgesteld. De belastingverordeningen 2019 moeten daarna door de raad vastgesteld worden. In een aantal gevallen is alsnog van de Tarievennota 2019 afgeweken, omdat dit na de vaststelling pas bekend is geworden. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de belastingverordeningen 2019 vast te stellen. Daarnaast in te stemmen met de wijzigingen ten opzichte van de Tarievennota 2019 genoemd in het dictum. Voor technische en feitelijke vragen: Mirjam Boer- Beulakker (2836)
19
Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang 2018
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Als centrumgemeente ontvangt de gemeente Zwolle jaarlijks via de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang budget van het Rijk voor uitvoering van de diverse taken binnen de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Bij de maartcirculaire 2018 zijn extra middelen aan de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang toegevoegd voor het voorbereiden op en uitvoering geven aan de extra taken als gevolg van het per 1 januari 2019 ingaan van de verbeterde Wet Meldcode. Voor 2018 is een incidenteel bedrag toegevoegd aan de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang voor de voorbereiding hierop. Het gaat hier om een incidentele bijdrage. Dit extra budget is niet volledig nodig gebleken. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het restant van de extra incidentele middelen voor de Meldcode in de regio IJsselland in de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang, zoals dat bij het opstellen van de jaarrekening definitief bekend wordt, te verdelen over alle gemeenten in de regio IJsselland. Voor technische en feitelijke vragen: Melanie Kleinlugtenbeld (2043) m.kleinlugtenbeld@zwolle.nl
20
Plaatsing Zonnepanelen
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In 2011/2012 is reeds een groot deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille voorzien van zonnepanelen. Er zijn toen ca. 2800 panelen geplaatst. Ter uitvoering van het plan van aanpak 2018-2022 ’Zwolle geeft energie’ is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om nog meer gebouwen binnen onze gemeentelijke vastgoedportefeuille van zonnepanelen te voorzien. Op basis van de ligging van de gebouwen en de positionering van de daken zijn zeven gebouwen geselecteerd. Op de zeven geselecteerde gebouwen kunnen ca. 1.150 zonnepanelen geplaatst worden welke gezamenlijk ca. 280.000 kWh op kunnen wekken (ca. 80 huishoudens). De raad wordt voorgesteld te besluiten om uitvoer te geven aan het plan van aanpak “Zwolle geeft energie” en hiervoor een krediet van €335.000 beschikbaar te stellen voor de plaatsing van ca. 1.150 zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Daarnaast de lasten van de investering te dekken door een SDE subsidie en een besparing op de energielasten, en in te stemmen met het bij voorkeur terugleveren van opgewekte stroom “voor” de meter. Voor technische en feitelijke vragen: Ronald Ackerman (2414) r.ackerman@zwolle.nl
21
Begrotingswijzigingen ONS
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat bij begrotingswijzigingen die leiden tot een verhoging van de bijdrage van de partners de gemeenteraden van Zwolle en Kampen en Provinciale Staten Overijssel de mogelijkheid hebben tot het indienen van een zienswijze. In overleg met ONS is de termijn om een zienswijze in te dienen verruimd. De raad wordt voorgesteld te besluiten om akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2018 2022 en geen zienswijze in te dienen. Daarnaast kennis te nemen van de informatienota van het bestuur van ONS. Voor technische en feitelijke vragen: Paul Feldbrugge (3067) p.feldbrugge@zwolle.nl of Bert Oosterhof (2086)
22
Moties Vreemd aan de orde van de dag
23
Sluiting