link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 22 januari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (94.1MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Wijkfonds Dieze-Oost
5.A.2
Tussenstand revitalisering Broerenkwartier
5.A.3
Aanstellen tijdelijke Natuur en Milieueducatie-makelaar
5.A.4
Stand van zaken aanpak Essentaksterfte
5.A.5
SVZ omtrent Wijziging Regeling inzameling oud papier
5.A.6
Verlenging proeftuin Deltion Jongeren Team 2018 en 2019
5.A.7
Vergunningen, Toezicht en Handhaving programma 2018
5.A.8
Prenatale voorlichting
5.A.9
Stand van zaken Kamperlijn
5.A.10
Eindevaluatie pilot vrije sluitingstijden
Wordt tevens behandeld op maandag 29 januari in een informatie- en debatronde.
5.A.11
Motie 555 prioritering brievenbussen
5.A.12
Beantwoording Motie "Beveiligde vrachtwagen parkeerplaatsen voor langparkeerders in het kader van terugdringing transportcriminaliteit"
5.A.13
Beantwoording motie verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid omgeving Foodcourt
5.A.14
Vervolgproces Museale samenwerking Zwolle
5.A.15
Instellen hoger beroep tegen uitspraken rechtbank
5.A.16
Beantwoording motie “Met de fiets naar de Foodcourt” (M10-5)
5.A.17
Nieuwe bestuurder en certificering jbOV
5.A.18
Meerjarenplan laaggeletterdheid 2018-2022
5.A.19
Ontwikkelstrategie Wonen in Zwolle
5.A.20
Beantwoording motie 515 Meldpunt Huisjesmelkers
5.A.21
Beantwoording motie Maatje voor statushouders
5.A.22
Doorontwikkeling monitoring sociaal domein en voorbereiding evaluatie sociaal wijkteam
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen fractie PvdA & SP oude waterschapslocatie Oosterenk
5.C.2
Beantwoording artikel 45 vragen fractie PvdA - station Staphorst
5.C.3
Beantwoording artikel 45 vragen ChristenUnie inzake keuze PGB
5.C.4
Beantwoording artikel 45 vragen van de Groen Links fractie over Demonstratie "Theater voor Iedereen"
5.C.5
Beantwoording art 45 vragen VVD - experiment participatiewet en uitvoeringspraktijk tegenprestatie
6
A-onderwerpen
7
Actualiseren bodembeleidsplan
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. In het bodembeleidsplan legt de gemeente Zwolle vast op welke manier zij invulling geeft aan haar bodembeleidstaken en welke ambities zij daarbij nastreeft. Het voorliggende bodembeleidsplan is geen nieuw beleid met nieuwe ambities maar een actualisatie van het huidige beleidsplan dat in 2009 door de gemeente is vastgesteld. Het bodembeleidsplan uit 2009 komt hiermee te vervallen. De aanleiding voor de gemeente Zwolle om haar bodembeleid te actualiseren zijn de verschillende landelijke en lokale beleidsontwikkelingen die sinds 2009 hebben plaatsgevonden. Per 1 januari 2018 worden alle uitvoerende bodemtaken van de gemeente ondergebracht bij de regionale Omgevingsdienst. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het geactualiseerde bodembeleidsplan vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Ab Brand (2312) awj.brand@zwolle.nl of Reinder Slager r.slager@zwolle.nl
8
Geactualiseerd Investeringsbesluit Spoorzone
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 9 januari 2018. De korte terugblik is bijgevoegd. In 2013 heeft de gemeente samen met de provincie het Investeringsbesluit voor de Spoorzone genomen. Er is een krediet van € 101,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de busbrug, het busstation, het fietsparkeren, de herinrichting van de openbare ruimte, de passerelle, het autoparkeren en algemene projectkosten. Recent (30 oktober 2017) heeft de raad het Ontwikkelperspectief Spoorzone vastgesteld. Het Ontwikkelperspectief is aanleiding het Investeringsbesluit uit 2013 te actualiseren. Zo wordt de fietsenkelder groter en biedt deze meer comfort, krijgt het Stationsplein een groenere uitstraling en wordt de passerelle breder. Verder zijn in het geactualiseerde investeringsbesluit de meest recente ramingen, actuele bestedingen, aanbestedingsresultaten, indexeringen en kostenstijgingen verwerkt. Voor deze actualisering is een extra krediet van € 10,4 miljoen nodig. Dit bedrag kan gedekt worden uit de incidenteel niet benodigde middelen van het structurele jaarlijkse gemeentelijke budget van € 2,4 miljoen en uit de aanvullende bijdragen van de provincie en rijk. Voor technische en feitelijke informatie: Gerard Huizing (2597) JG.Huizing@zwolle.nl en Wim Korf (06-51782236) W.Korf@zwolle.nl
9
Inkoopkader aanbesteding hulpmiddelen
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 9 januari 2018. De korte terugblik is bijgevoegd. In april 2017 is besloten om een aanbesteding te starten voor de hulpmiddelen die worden verstrekt op grond van de WMO. Om input te krijgen is een cliëntervaringsonderzoek gedaan en zijn gesprekken gevoerd met de Participatieraad en Toegankelijk Zwolle. In de huidige contractperiode zijn veel klachten ontvangen over de huidige leverancier. Via de nieuwe aanbesteding wil het college sterker sturen op de wijze waarop hulpmiddelen worden geleverd en de bijbehorende dienstverlening. Daarbij worden nu twee leveranciers gecontracteerd, zodat cliënten keuzevrijheid hebben. Het college geeft aan dat het lastig is om de uitgaven nauwkeurig in te schatten. Uitgangspunten is om de verstrekking binnen de huidige budgetten te organiseren. Het nieuwe contract moet ingaan op 1 oktober 2018. De raad wordt voorgesteld te besluiten over het inkoopkader en bijbehorende uitgangspunten en daarnaast om kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek. Voor technische en feitelijke vragen: Ellen van Assem-Tielbeke (2672) E.van.Assem@zwolle.nl
10
Rekenkameronderzoek Inclusief Beleid
Op 3 juli 2017 is door de Rekenkamercommissie het rapport ‘Van exclusief beleid naar exclusieve aandacht - Evaluatie van het inclusief beleid” aan de raad en het college aangeboden. Vervolgens is het college gevraagd te reageren op de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport. De reactie van het college is in de vorm van een informatienota op 19 oktober 2017 aan de raad overgedragen. Vervolgens is op 16 november 2017 het advies van de Participatieraad op het Rekenkamerrapport en op de reactie van het college ontvangen. Tijdens het Raadsplein van 20 november 2017 zijn het rapport en de reactie van het college door de raad besproken in een debat. De korte terugblik is bijgevoegd. Op 21 december 2017 heeft de raad de reactie van het college op het advies van de Participatieraad, in de vorm van een brief aan de Participatieraad, en een aanvullend memo ‘toezegging wet taaleis en statushouders’ ontvangen De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de conclusies verwoord in de rapportage van de gemeentelijke Rekenkamercommissie Zwolle “van exclusief beleid naar exclusieve aandacht”. Daarnaast het college van B&W te verzoeken de in de collegereactie benoemde optimaliseringen binnen het inclusief beleid vorm te geven en daarbij de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en Participatieraad te betrekken. Tevens kennis te nemen van de bijgevoegde stukken. Voor technische en feitelijke vragen: Mara Zweers (2449) m.zweers@zwolle.nl
11
Bestemmingsplan Buitengebied, Heinoseweg 38-40
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. Ten gevolge van Tracébesluit N35 is het agrarisch bedrijf Heinoseweg 40 in onbruik geraakt en aangekocht door Rijkswaterstaat (RWS). RWS heeft de betreffende gronden vervolgens weer verkocht, inclusief opstallen. Planologisch valt de kavel binnen de “Beheersverordening Herfe, Wijthmen” en maakt onderdeel uit van een agrarisch bouwvlak van 1 hectare, dat behoort bij de voormalige bedrijfsvoering op dit perceel. Ook de naastgelegen woning aan de Heinoseweg 38 en de aangrenzende gronden van derden behoren tot het plangebied. Het bestemmingsplan betreft een bestemmingswijziging van een agrarische bestemming naar een woonbestemming met een bedrijf aan huis in één van de vrijkomende bedrijfsgebouwen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen tegen het plan ingediend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemminsplan Buitengebied, Heinosweg 38-40 ongewijzigd vast te stellen, en de verbeelding van het bestemmingsplan. Daarnaast geen exploitatieplan vast te stellen. Voor technische en feitelijke vragen: Gert Tromp (2360) gj.tromp@zwolle.nl of Auke Sipma (2439) a.sipma@zwolle.nl
12
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2018
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A. De Gemeentewet en onderliggende landelijke regelgeving regelen de rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers. Daarnaast wordt op lokaal niveau verder invulling gegeven aan de rechtspositie via de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden, voor zover dit niet is geregeld via de hogere regelgeving. Vanwege veranderde landelijke wetgeving is de huidige Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden uit 2010 verouderd. Om die reden ligt er nu een geactualiseerde verordening voor. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de modelverordening van de VNG uit 2016. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017 vast te stellen. Daarnaast de verordening uit 2010 in te trekken. Voor technische en feitelijke vragen: Gaby Brouwer (06-11591305) g.brouwer@zwolle.nl of Geert Janssen (2092) g.janssen@zwolle.nl
13
Moties Vreemd aan de orde van de dag
14
Sluiting