link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend - 24 november 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Drs. H.J. Meijer
Bundel:
pdf Agendabundel (92MB)
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.A
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.A.1
Reactie op brief kunstenaar Geheugentheater Werkeren
5.A.2
Evaluatie inzet maatregelen aanpak problematiek Holtenbroek III
5.A.3
Stand van zaken peuterspeelzalen en VVE
5.A.4
Eenmalige koopkrachttegemoetkoming
5.A.5
Realisatie turnhal
5.A.6
Verkenning bovenregionale samenwerking bedrijventerreinen Zwolle, Kampen, H2O
5.A.7
Aanvullende verkeersmaatregelen oversteek Belvederelaan-Twistvlietpad
5.a.8
Overdracht gemeentelijke dierenweiden
5.a.9
Voortgang Spoorzone
5.a.10
Overeenkomst Diensten in en aan Huis
5.a.11
Beantwoording Motie wachtlijsten Huiselijk Geweld
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter afdoening in handen stellen van het College
5.B3
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.C
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.C.1
Beantwoording artikel 45 vragen Wsw en motie tijdelijke contracten
5.C.2
Artikel 45 vragen van de SP over de dreigende sluiting van de Aaweide
5.c.3
Beantwoording artikel 45 vragen VVD: het aanspraak maken op middelen vanuit het EU- fonds om jeugdwerkloosheid te bestrijden
6
A-onderwerpen
7
HOV doorstroomassen; voorlopig ontwerp Willemskade
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
In september 2011 heeft de raad het document “in de ban van de ring- verkeersmodel en maatregelen, deelgebied Pannekoekendijk, Veerallee, stationsgebied, Groot Weezenland” vastgesteld. Op 25 februari 2013 heeft de raad de principes voor de inrichting van de Pannekoekendijk met een vrijliggende busbaan in middenligging vastgesteld. Dit inrichtingsprofiel is doorgezet in een voorlopig ontwerp voor de Willemskade. Het beoogde effect is om de doorstroming van het openbaar vervoer en het overige verkeer aan de westkant van de binnenstad te verbeteren om daarmee de economische positie van de (binnen)stad van Zwolle te verbeteren.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om het voorlopig ontwerp voor de Willemskade vast te stelen en uit te werken tot een definitief ontwerp. Daarnaast voor de uitvoering van het werkplan doorstroomassen 2015 een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €204.500,- te dekken door: de provinciale subsidie “doorstroomassen busvervoer” van €185.000,- en de Reserve Openbaar Vervoer van €19.500,-
Voor technische en feitelijke vragen: Niels Munnink (2395) nh.munnink@zwolle.nl

8
Verklaring van geen bedenkingen projectomgevingsvergunning onbemand tankstation Rieteweg 16
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Van Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een onbemand tankstation aan de Rieteweg 16 te Zwolle. De aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan. De raad heeft op 3 februari 2014 op basis van de ruimtelijke onderbouwing een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De aanvraag heeft ter inzage gelegen, hierop zijn twee zienswijzen ingediend.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om kennis te nemen van de beantwoording van de zienswijzen omtrent de ontwerp projectomgevingsvergunning onbemand tankstation Rieteweg 16. Daarnaast kennis te nemen van de ruimtelijke onderbouwing projectomgevingsvergunning onbemand tankstation Rieteweg 16.
Voor het verlenen van de omgevingsvergunning is de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen een vereiste. Een exploitatieplan hoeft niet vastgesteld te worden.
Voor technische en feitelijke vragen: Ellen Horsman (2430) e.h.horsman.van.gelder@zwolle.nl

9
Katwolderplein
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 20 oktober 2014, de korte terugblik is bijgevoegd.
De gemeente, deltaWonen en Multi Vastgoed B.V. werken al geruime tijd aan de ontwikkeling van het Katwolderplein. Op deze locatie op de hoek van de Katerdijk en de Pannekoekendijk komen een bioscoop, commerciële ruimte, woningen en een parkeergarage. In juli 2011 is de raad akkoord gegaan met de gebiedsontwikkeling. Bij uitwerking van de plannen in 2013 bleek het beoogde plan voor de ontwikkelaar niet haalbaar. In juli 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuwe planopzet met een kleiner commercieel- en woonprogramma dan in het oorspronkelijke plan. In de zomer van 2014 is het voorlopig ontwerp voor de bioscoop en de parkeergarage en het schetsontwerp voor de woningen gereed gekomen. Er is overeenstemming over een plan waarbij Multi een bioscoop, supermarkt en een aantal kleine commerciële ruimten realiseert en deltaWonen 23 woningen ter afronding van de Vogelbuurt. Op basis hiervan zijn overeenkomsten opgesteld. De gemeente realiseert een parkeergarage met circa 710 parkeerplaatsen. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomsten met Multi en met deltaWonen en een geactualiseerde grondexploitatie vast te stellen. Verder wordt voorgesteld een voorziening te treffen om het tekort van € 622.545,- af te dekken en in te stemmen met realisatie van de parkeergarage.
Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken wordt de raad middels een separate beslisnota gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Stef ten Have (2154) s.ten.have@zwolle.nl of Patries van den Broek (2362) p.van.den.broek-bredewold@zwolle.nl
10
Vaststellen bestemmingsplan Katwolderplein
11
Beleidsplan jeugdhulp
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 27 oktober 2014, de korte terugblik is bijgevoegd.
In de voorliggende beslisnota wordt de raad voorgesteld te besluiten om het beleidsplan 2015-2016 vast te stellen. De decentralisatie van de jeugdzorg is complex en ingrijpend, maar biedt ook de mogelijkheid om de ondersteuning te verbeteren, te vereenvoudigen en meer in samenhang aan te bieden. De nieuwe manier van werken is gericht op het centraal stellen van de eigen kracht en het eigen netwerk van de cliënt, indien nodig ondersteund door een professional.
Voorliggend beleidsplan is de definitieve versie van het beleidsplan dat eind juni door het college is vrijgegeven voor inspraak. Voorafgaand aan en tijdens de inspraakperiode zijn gesprekken gevoerd en bijeenkomsten georganiseerd om met inwoners en partners over het beleidsplan van gedachten te wisselen. Daarnaast heeft de inspraakperiode 14 schriftelijke reacties opgeleverd. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de inspraakreacties, de verwerking hiervan in de nota en van de reactie van het college op het advies van de participatieraad.
Tenslotte wordt de raad gevraagd kennis te nemen van het, in regionaal verband opgestelde, convenant met de Raad voor de Kinderbescherming over de toegang tot de jeugdzorg, bescherming- en straftaken, dat wordt geïmplementeerd in de reguliere jeugdzorgstructuur (sociale wijkteams).
Na vaststelling van het beleidsplan zal de raad voor 1 januari nog besluiten moeten nemen over de verordening Jeugdhulp en over het vereffeningsmodel en wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het regionaal contracteringsproces.
Voor technische en feitelijke vragen: Jacomien van der Bij (2534) J.van.der.bij@zwolle.nl
12
Scholierenregeling 2015
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Met de ingang van de Participatiewet per 1 januari 2015 is het gemeenten niet langer toegestaan categoriale bijstand te verstrekken, behalve voor een collectieve zorgverzekering. Hierdoor kunnen de huidige scholieren- en brugklasregelingen niet onder de Participatiewet uitgevoerd worden. De gemeentewet geeft gemeenten echter wel ruimte voor autonomie in regelgeving gericht op sociale activering van burgers. Met het vaststellen van de voorliggende verordening wordt bestaand beleid ten behoeve van participatie van scholieren in het voortgezet onderwijs en in het eerste en tweede jaar van het middelbaar beroepsonderwijs uit minima huishoudens mogelijk gemaakt.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om de verordening Scholieren Gemeente Zwolle 2015 vast te stellen overeenkomstig bijlage 1.
Voor technische en feitelijke vragen: Astrid Dekker (3268) a.m.dekker@zwolle.nl
13
Tijdelijke Wsw-dienstverbanden
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Op 14 oktober 2013 heeft de raad de kadernota Participatiewet “Meedoen mogelijk maken” vastgesteld. Met de vaststelling van deze kadernota is besloten na 1 januari 2014 geen tijdelijke Wsw-dienstverbanden meer om te zetten naar vast dienstverbanden.
Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe wet Participatie in werking. De definitieve uitkomsten van het nieuwe verdeelmodel van de Participatiewet voor 2015 zijn eind september 2014 bekendgemaakt. De portefeuillehouders sociale zaken en werkgelegenheid van de in GR WEZO deelnemende gemeenten hebben op basis van deze nieuwe informatie een nieuwe analyse gemaakt, deze analyse laat een ander beeld zien dan in 2013. De conclusie van de analyse voor Zwolle is dat het verschil in financiële prognose tussen beëindigen of omzetten van de tijdelijke Wsw-dienstverbanden duidelijk maakt dat er geen significant financieel voor- of nadeel voor de gemeente is te verwachten.
Mede om die reden heeft het college voorgesteld de tijdelijke Wsw-arbeidsovereenkomsten onder voorwaarden om te zetten naar contracten van onbepaalde tijd.
Voor technische en feitelijke vragen: Fred Borchers (2073) f.borchers@zwolle.nl of Marjike de Boer mtc.de.boer-boerhorst@zwolle.nl
14
Implementatie maatregelen WWB
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de participatiewet van kracht. Met deze nieuwe wet wil de regering bijstandsgerechtigden stimuleren actief te blijven in de maatschappij. Twee omvangrijke veranderingen binnen het bestaande bestand aan uitkeringsgerechtigden op het terrein van inkomen zijn de invoering van de kostendelersnorm en het vervallen van de eenoudernorm.
Voor de implementatie van de Maatregelen Wet Werk en Bijstand is een budget nodig.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om voor de invoering van de maatregelen WWB een bedrag van € 120.000, - beschikbaar te stellen uit het overschot van het I-deel WWB.
Voor technische en feitelijke vragen: Huub Lubbers (3291) hgj.lubbers@zwolle.nl

15
Verordeningen ivm Participatiewet
Deze beslisnota is 10 november 2014 behandeld in de debatronde, de korte terugblik is bijgevoegd.
Per 1 januari aanstaande worden de Participatiewet, de wet maatregelen WWB en de hervorming Kindregelingen van kracht. Dit betekent dat gemeentelijke regelgeving moet worden aangepast aan deze vastgestelde landelijke wetgeving. Voorgesteld wordt om een aantal nieuwe verordeningen vast te stellen en een aantal bestaande verordeningen in te trekken. De nieuwe verordeningen zijn gebaseerd op de keuzes uit de kadernota en het uitvoeringsprogramma ‘Meedoen mogelijk maken’, waarbij uitgangspunt is dat een groter beroep wordt gedaan op de eigen kracht van inwoners. Voor degenen die het nodig hebben is ondersteuning op maat richting werk en een passend vangnet voor levensonderhoud in de vorm van inkomensondersteuning.
De regeling voor categoriale bijstand is niet langer wettelijk toegestaan en moet dus worden ingetrokken. In het kader van de nieuwe taken voor chronisch zieken en gehandicapten komt er een nieuw regeling onder de WMO-verordening en het gemeentelijke besluit over maatschappelijke ondersteuning. Deze wordt eind november samen met het WMO beleidsplan aan de raad aangeboden. Het voorstel voor de nieuwe Zwolse regelingen voor brugklassers en scholieren wordt op een later moment in een aparte nota aan de raad aangeboden.
In haar vergadering van 27 oktober j.l. heeft de raad besloten om de informatienota ‘Evaluatie re-integratie SoZaWe’ bij het debat te betrekken zodat lering getrokken kan worden uit het verleden. Aan het college is verzocht om de evaluatie aan te vullen met gegevens over de financiën en de re-integratiebureaus. In de evaluatie wordt tevens ingegaan op het project Workfast.
Voor technische en feitelijke vragen: Huub Lubbers (3291) HGJ.Lubbers@zwolle.nl / Marleen Munneke (2791) m.munneke@zwolle.nl
16
Bestemmingsplan Zwolle-zuidwest, Zwarteweg 26
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Een initiatiefnemer wil achter de bestaande woning op het perceel Zwarteweg 26 een nieuwe woning realiseren. Dit verzoek past niet in het geldende bestemmingsplan, omdat buiten het bouwvlak niet gebouwd mag worden. Op het betreffend perceel is echter voldoende ruimte voor woningbouw en het bouwvolume is in verhouding met de naastgelegen bebouwing. Bovendien zijn in Zwolle Zuid op enkele plaatsen langs de oude linten de achterterreinen al verkaveld en ingevuld. Conclusie is dat het bouwen van deze woning stedenbouwkundig toelaatbaar is en in het bestaand beleid past. Daarom kan voor deze locatie een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is ter visie gelegd en er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Zwolle-zuidwest, Zwarteweg 26 ongewijzigd vast te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Rina Stam (2183) HL.Stam@zwolle.nl
17
Vaststellen bestemmingsplan Almelose Kanaal
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De raad heeft op 2 september 2013 kennisgenomen van het besluit van het college om definitief in te stemmen met het plan voor de inrichting en het gebruik van de dijk in het gebied Weteringkade/Almelose Pad. De gemaakte afspraken met het Waterschap, de bewoners en Enexis worden in het voorliggende bestemmingsplan ruimtelijk-juridisch vertaald. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er is één zienswijze ontvangen. In de zienswijze wordt de zorg geuit dat de te plaatsen schuurtjes een negatieve inbreuk opleveren op de groene omgeving. Het college deelt deze zienswijze niet. Door de plaatsing en clustering van de schuurtjes is de impact op de omgeving beperkt en is er geen sprake van onevenredige aantasting van het uitzicht op het groen. Het bestemmingsplan is ter verduidelijking op onderdelen gewijzigd. De wijzigingen betreffen geen inhoudelijke wijzigingen en zijn opgenomen in een nota van wijzigingen. Voorgesteld wordt de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan "Almelose Kanaal" gewijzigd vast te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Patries van den Broek – Bredewold (2362) P.van.den.Broek-Bredewold@zwolle.nl of Aldert Koop (3217) ahw.koop@zwolle.nl
18
Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zwolle
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Op 4 maart 2015 heeft het college besloten alle kennisgevingen per 1 januari 2015 te digitaliseren en alleen nog in het elektronisch gemeenteblad te doen. Alleen bij juridische noodzaak wordt een kennisgeving ook nog gelijktijdig in een huis-aan-huisblad gedaan. In de periode tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode waarin de bekendmakingen zowel in de Peperbus als in het elektronisch gemeenteblad gedaan worden en wordt uitgebreid gecommuniceerd over de verandering.
De raad wordt gevraagd te besluiten de verordening elektronische kennisgeving gemeente Zwolle vast te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Liesbeth Hoekstra (2379) BL.Hoekstra@Zwolle.nl

19
Vaststellen verordening Jeugdhulp
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De conceptverordening is ter kennisgeving aan de raad aangeboden gelijktijdig met de stukken van het Beleidsplan Jeugdhulp 2015.
De verordening geeft aan hoe en onder welke voorwaarden aanspraak kan worden gemaakt op ondersteuning en zorg voor kinderen, jongeren en ouders, om welke voorzieningen het gaat, hoe de aanvraagprocedure in zijn werk gaat en welke rechten en plichten aanvragers hebben.
De conceptverordening heeft vier reacties opgeleverd welke zijn verwerkt in het eindverslag ‘inspraakreacties concept Verordening Jeugdhulp Zwolle’.
De raad wordt gevraagd te besluiten de verordening Jeugdhulp Gemeente Zwolle 2015 vast te stellen met ingang van 1 januari 2015.
Voor technische en feitelijke vragen: Jacomien van der Bij (2534) J.van.der.Bij@Zwolle.nl20
Moties Vreemd aan de orde van de dag
21
Sluiting