link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 9 oktober 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. H. Schippers
Bundel:
pdf Agendabundel (5.5MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
1.c
Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
2
Debatronde
3
Ecosysteem voor starters en startups en creatieven (19.35 – 21.00 uur)
Deze informatienota stond op 11 september 2017 op de lijst van ingekomen stukken. Op verzoek van de VVD, D66 en ChristenUnie is de nota geagendeerd voor een debatronde. Met de informatienota wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop de gemeente de komende jaren ondersteuning biedt aan Starters, startups en creatieven. Zij vormen namelijk een stuwende, innovatieve en vernieuwende kracht van de stad en regio. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de economie. De gemeente wil deze kracht stimuleren en prikkelen door onder meer de inzet van het startersteam. Het startersteam is een intern gemeentelijk team dat continuïteit biedt, beleid maakt en aan marketing doet. De agenderende fracties willen met de agendering graag kaders meegeven over hoe de raad nieuwe ontwikkelingen effectief in beleid kan implementeren om zo een goede startuppositie in Nederland te verkrijgen en behouden. De debatvraag is: op welke wijze kunnen we nieuwe ontwikkelingen snel in het Zwols startup-beleid betrekken om een innovatieve koppositie te krijgen en te behouden. Voor technische en feitelijke vragen: Marijke Sterkenburg ( 0655872112) m.sterkenburg@zwolle.nl en Wim Heersink (2419) w.heersink@zwolle.nl
4
Pauze (21.00 – 21.10 uur)
5
Investerings- en exploitatieplan recreatieplassen (21.10 - 22.30 uur)
De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest rond de recreatieplassen. Om de aantrekkelijkheid van de recreatieplassen te waarborgen en te vergroten, is het gewenst om de visie op de recreatieplassen en de exploitatie opnieuw te bezien. Tot nu toe ontbrak een duidelijk kader voor de exploitatie van de plassen. Daardoor moesten soms ad hoc keuzes worden gemaakt bij de ontwikkeling en de exploitatie. Het voorliggende plan biedt een kader voor de keuzes en de operationele beheerplannen van de plassen. In het plan is onder meer de renovatie van de toiletgebouwen en vervanging parkeersysteem bij de Wijthmenerplas opgenomen. Verder zal de bezetting van de reddingsbrigade op de Wijthmenerplas en de Milligerplas worden uitgebreid. De kosten van de investeringen worden voor het grootste gedeelte gedekt uit reserves en door de verhoging van de parkeer tarieven bij de Wijthmenerplas. Voor technische en feitelijke vragen: Rutger Ekhart (2975) r.ekhart@zwolle.nl
6
Sluiting (22.30 uur)