link naar deze pagina

Raadsplein info/debat - 5 september 2016

Locatie: Raadzaal / Takzaal
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Dhr. M. van Willigen / Dhr. F. Mussche
Bundel:
pdf Agendabundel (5.3MB)
Algemene documenten:

1
RAADZAAL
1.1.a
Opening en mededelingen (20.15 – 20.30 uur)
1.1.b
Vaststelling van de agenda
1.1.c
Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
1.2
Debatronde
1.3
Stand van zaken Veilig Thuis IJsselland
Per 1 januari 2015 is onder de nieuwe WMO een integraal Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling gevormd. Het is de ambitie om in de regio IJsselland de aanpak rond huiselijk geweld en kindermishandeling zo lokaal mogelijk, zo effectief mogelijk en zo efficiënt mogelijk te organiseren. Door de ingrijpende wijzigingen in het sociale domein moesten bij de start van Veilig Thuis IJsselland nieuwe samenwerkingsrelaties worden opgebouwd en afspraken worden gemaakt. Mede hierdoor nam de werkdruk toe en is een wachtlijst ontstaan. Dit was op 7 maart 2016 aanleiding voor mondelinge vragen door de PvdA en schriftelijke vragen van de VVD en CDA. Vervolgens is de raad naar aanleiding van een rapport van de Inspectie Jeugdzorg geïnformeerd over de stand van zaken. Op verzoek van de VVD heeft de raad op 4 april 2016 besloten deze informatienota te agenderen voor een debatronde. Afgesproken is dat agendering zal plaatsvinden nadat de resultaten van een onderzoek naar de samenwerking van Veilig Thuis IJsselland met de lokale zorgstructuren en de samenwerking met de organisaties in de keten van veiligheid en justitie bekend zouden zijn. Met de informatienota ‘Doorontwikkeling Veilig Thuis’ wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Het algemene beeld is dat de regio op de goede weg is. Door aanscherping van afspraken en werkprocessen kan de efficiëntie in de aanpak worden vergroot en de werkdruk verlaagd worden. Er wordt een aantal concrete voorstellen gedaan voor de doorontwikkeling van Veilig Thuis IJsselland. Als gevolg van een experiment ter verbetering van de debatronde zal de wijze van behandeling anders zijn dan gebruikelijk. De woordvoerder van de fractie die het agenderingsverzoek heeft gedaan zal het woord voeren vanaf het spreekgestoelte; de overige fracties mogen hierop reageren vanaf hun zitplaats. Voor technische en feitelijke vragen: Antje Profijt (2097) A.Profijt@zwolle.nl
1.3.a
Doorontwikkeling Veilig Thuis IJsselland
1.3.b
Beantwoording ex. artikel 45 vragen VVD en CDA Wachtlijst Veilig Thuis IJsselland
1.6
Sluiting (22.00 uur)
2
TAKZAAL
2.1.a
Opening en mededelingen (20.15 – 20.30 uur)
2.1.b
Vaststelling van de agenda
2.1.c
Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
2.2
Informatieronde
2.3
Motie 95 uit 2014 contact sociale wijkteams en vrijwilligersorganisaties (20.30 - 22.00 uur)
Deze Informatienota stond geagendeerd voor de Besluitvormingsronde van 23 mei. Op verzoek van de fractie van de ChristenUnie is deze geagendeerd voor de Informatieronde van het Raadsplein. In de informatienota geeft het college een reactie op de motie ‘Oog voor Zwolse vrijwilligers’ ten aanzien van het contact tussen sociale wijkteams en vrijwilligersorganisaties, zoals deze werd aangenomen bij de besluitvorming over de begroting 2015 op 14 november 2014. De informatienota beschrijft hoe de samenwerking tussen het sociaal wijkteam en diverse vrijwilligersorganisaties eruit ziet. De fractie zou graag van de vrijwilligersorganisaties horen hoe die relatie nog beter kan worden, omdat deze organisaties nodig zijn voor transformatieproces. Voor de Informatieronde zijn verschillende (vrijwilligers)organisaties en – initiatieven uitgenodigd om over dit onderwerp met de raad in gesprek te gaan. Namens elke fractie zal één woordvoerder aan het gesprek deelnemen. Voor technische en feitelijke vragen: Erna van Dijk (2110) GR.van.Dijk@zwolle.nl
2.4
Sluiting (22.00 uur)