link naar deze pagina

Raadsplein besluitvormend (Raadzaal) - 11 maart 2019

Locatie: SH Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Dhr. H.J. Meijer
Toelichting: LET OP: Deze vergadering begint om 19.00 uur.
Algemene documenten:

1
Mededelingen
2
Vaststelling agenda
2.a
Vaststellen profielschets nieuwe burgemeester
Na dit onderwerp volgt er een korte schorsing.
3
Bekrachtiging geheimhouding
4
Mondelinge vragen te stellen door raadsleden
5
Ingekomen stukken
5.a
Informatienota's voor de raad / ter kennisname
5.a.1
Verkenning Hessenpoort 3
5.a.2
Ontwikkeling onderwijshuisvesting scholen Het Atelier, Het Mozaïek en
5.a.3
Beantwoording toezegging- kosten en financiele uitwerking (samenvoeging Wezo en WRA)
5.a.4
Leerplichtjaarverslag 2017-2018
5.a.5
Asbestsanering ligweide Openluchtbad
5.a.6
Stand van zaken Lelystad Airport
5.a.7
Ons Zwolle van morgen - ambitiedocument ten behoeve van de provinciale verkiezingen
Raadsplein besluitvorming d.d. 11-03-2019 / Lijst ingekomen stukken
5.a.8
Kaderbrief 2020 Omgevingsdienst IJsselland
5.a.9
Ontwikkelingen Weezenlanden Noord

5.a.10
Stand van zaken Zwemvangnet
5.a.11
Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie
5.B1
Diversen / ter kennisgeving aannemen / Lijst ingekomen stukken
5.B2
Diversen / ter advies in handen stellen van het College
5.c
Beantwoording artikel 45 vragen / ter kennisgeving aannemen
5.c.1
Beantwoording artikel 45 vragen fractie CDA - Ongevallen oprit A28 Katerdijk
5.c.2
Beantwoording artikel 45 vragen fractie CDA - Het terugleveren van
5.c.3
Beantwoording artikel 45 vragen D66 over Jeugdtheaterwerkplaats in Zwolle / stoppen van The Young Ones
5.c.4
Beantwoording artikel 45 vragen CDA 'Stimuleren duurzame lokale voedselproductie'
5.c.5
Beantwoording artikel 45 vragen GroenLinks over Overlast door houtrook
5.c.6
Beantwoording artikel 45 vragen PvdA over eenzaamheid onder jongeren
5.c.7
Beantwoording artikel 45 vragen SP collectieve zorgpolis Zwolle en contractering zorg Salland
5.c.8
Beantwoording artikel 45 vragen VVD Kamerbrief over rapporten taaleis en tegenprestatie CBS
6
Ontslag burgerlid PvdA
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
In een brief d.d. 5 februari 2019 heeft mevrouw Van Schenkhof haar ontslag als burgerlid van de fractie van de PvdA ingediend. De raad wordt voorgesteld te besluiten om Hennie van Schenkhof per 1 maart 2019 ontslag te verlenen als burgerlid.
Voor technische en feitelijke vragen: Raadsgriffie (2181) raadsgriffie@zwolle.nl
7
Verordening WMO gemeente Zwolle 2019
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De verordening WMO dient geactualiseerd te worden door het wijzigen van landelijke wetgeving en de (beleidsmatige) gevolgen daarvan. Daarnaast is een aantal tekstuele wijzigingen verwerkt. Wijzigingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het abonnementstarief, kwaliteitseisen voorzieningen persoonsgebonden budget en gelijkstelling woonwagens en woonschepen aan woningen.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Verordening maatschappelijke ondersteuning Zwolle 2019 inclusief toelichting vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari. Daarnaast de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 in te trekken.
Voor technische en feitelijke vragen: Huub Lubbers (3291) HGJ.Lubbers@zwolle.nl

8
Versterking winkelgebied Diezerbrink, vervolgaanpak
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
In 2017 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van een integraal plan voor het versterken van het gebied Diezerkade/ Thomas a Kempisstraat/ Vechtstraat. Verkend zou moeten worden met welke kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte de positie van het winkelgebied kan worden verstevigd. Hierbij dient tevens de relatie met de binnenstad te worden versterkt. In nauwe samenwerking met de winkeliersvereniging is de gemeente aan de slag gegaan. Hierbij zijn ook pandeigenaren en bewoners uit het gebied betrokken. Dit heeft geleid tot een toekomstperspectief waarin naast de quick- wins ook kansen op het gebied van verkeersveiligheid en klimaatadaptatie een plek hebben gekregen. De kosten van uitvoering van het toekomstperspectief geraamd op ruim 4 miljoen euro. Er is een fasering en prioritering aangebracht. Voorgesteld wordt te starten met fase . Het betreft de herinrichting van de rotonde en het eerste deel van de Thomas a Kempisstraat. Voor het uitvoeren fase 1 van het toekomstperspectief wordt de raad voorgesteld middelen uit de reserve Diezerpoort beschikbaar te stellen.
Voor technische en feitelijke vragen: Rob van Oosterhout (2047) RAL.van.Oosterhout@zwolle.nl
9
Rijksbijdrage opsporen / ruimen explosieven 2018
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
De gemeente heeft kosten gemaakt voor het opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het Rijk verstrekt een bijdrage in deze kosten. De raad dient jaarlijks een specifiek besluit te nemen waarin is aangegeven welk bedrag de gemeente in dit kader feitelijk heeft uitgegeven. Op basis van dit besluit kan een bijdrage van 70% bij het Rijk worden aangevraagd.
In het jaar 2018 heeft de gemeente in totaal € 96.891,70 uitgegeven aan het opsporen en ruimen van explosieven. Verwacht wordt dat het rijk een bijdrage van 70 % toekent, een bedrag van € 67.824,19.
De resterende kosten worden gedekt uit de hiervoor gereserveerde middelen in de ‘reserve nog uit te voeren werken’.
Voor technische en feitelijke vragen: Marijn Hageman (2108) M.Hageman@zwolle.nl
10
Aangepast Plan van aanpak energietransitie 2018-2022
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 4 februari 2019. De korte terugblik is bijgevoegd.
Op 5 november 2018 sprak de raad over het concept plan van aanpak energietransitie 2018-2022. Tijdens een debatronde stelden de fracties vragen over het concept plan van aanpak en gaven de fracties input voor het nu voorliggende definitieve plan van aanpak. De (zestig) vragen zijn bij het aangepaste plan van aanpak van een antwoord voorzien. Daarnaast is het plan naar aanleiding van de eerdere debatronde op de volgende zeven punten aangepast: de sociale kant van de energietransitie, verduurzaming maatschappelijk en commercieel vastgoed, verkenning energiefonds, monitoring, duurzaam voorbeeldhuis, participatie en mijlpalenplanning.
De raad wordt nu voorgesteld in te stemmen met het aangepaste plan van aanpak en kennis te nemen van de antwoorden op de vragen.
Voor technische en feitelijke informatie: Gábor Oolthuis (06-10429671), G.Oolthuis@zwolle.nl.
11
Verkenning haalbaarheid en vervolg geothermie
Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 4 februari 2019. De korte terugblik is bijgevoegd.
Uit onderzoek naar mogelijkheden voor geothermie (aardwarmte) is gebleken dat de ondergrond in Zwolle Noord kansen biedt voor een geothermiebron. De ontwikkeling hiervan heeft belangrijke raakvlakken met de ontwikkeling van de Warmtegids, waarin de visie en route naar een aardgasvrije stad zijn beslag krijgt. De verkenning Warmtegids laat onder meer zien welke gebieden in Zwolle kansrijk zijn om met de aanleg van een warmtenet te beginnen. Geothermie kan voor de wijken Holtenbroek en Aa-landen mogelijk een alternatief zijn voor aardgas. De raad wordt voorgesteld om de ontwikkeling van geothermie in Zwolle Noord een vervolg te geven en de locatie Dijklanden aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de bovengrondse-installatie van de geothermiebron.
Voor technische en feitelijke informatie over de verkenning haalbaarheid geothermie: Johan Roeland (4164) J.Roeland@zwolle.nl
12
Kredietaanvraag gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta en Zwolse Adaptatie Strategie
Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormingsronde A.
Met het programma IJssel-Vechtdelta worden water- en klimaatopgaven uit het Deltaprogramma
gekoppeld aan de regionale opgaven en ambities op het gebied van waterveiligheid, ruimtelijke ontwikkeling, economie en duurzaamheid. Afgelopen jaren heeft de provincie middels subsidie bijgedragen aan verschillende projecten. Zo is bijvoorbeeld een bijdrage ontvangen voor Kraanbolwerk, geluidswal Stadshagen en locatie Weezenlanden.
Ook in 2018 zijn weer verschillende investeringsaanvragen ingediend. Deze zijn inmiddels door de provincie gehonoreerd. Het gaat om acht voorstellen waaronder Groenblauwe structuur Breezicht, waterveiligheid Weezenlanden-Noord en Calamiteiten berging ondergrondse fietsenstalling. Door de bijdrage aan deze projecten kunnen, naast de maatregelen van de partijen zelf, extra maatregelen worden genomen om de projecten waterrobuust en klimaatbestendig uit te voeren. Aan de raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 1.590.104,15, te dekken uit de subsidiebijdrage die door de provincie Overijssel beschikbaar is gesteld.
Voor technische en feitelijke vragen: Ciska Waalewijn – Viaanen (4011) C.A.E.Waalewijn@zwolle.nl
13
Moties Vreemd aan de orde van de dag
14
Sluiting